Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00163 - OMV_2021161384 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad - met openbaar onderzoek - Beekstraat 35, 9031 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00163 - OMV_2021161384 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad - met openbaar onderzoek - Beekstraat 35, 9031 Gent - Weigering 2022_CBS_00163 - OMV_2021161384 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad - met openbaar onderzoek - Beekstraat 35, 9031 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Albéric Moreels met als contactadres Philippe de Denterghemlaan 19, 9831 Deurle heeft een aanvraag (OMV_2021161384) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 14 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het aanleggen van een zwembad

• Adres: Beekstraat 35, 9031 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 27 sectie A nr. 1255H2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 26 oktober 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 20 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het perceel bevindt zich langs de Beekstraat te Drongen. De omgeving wordt gekenmerkt door vrijstaande woningbouw (eengezinswoningen), meestal 2 bouwlagen met plat dak of een bijkomend hellend dak. Het perceel is bebouwd met een vrijstaande woning, 2 bouwlagen en plat dak. Het maakt deel uit van 6 gelijktijdig opgetrokken eengezinswoningen (groepswoningbouw) in de open ruimte tussen de kernen van Drongen en Vinderhoute, gelegen aan de Beekstraat en het achterliggende Leeuwenhof. Deze woningen zijn het resultaat van een groepswoningbouwproject op de site van een voormalige feestzaal (Hof Ter Beke). Het perceel in deze aanvraag is het uiterst linkse (lot 1) aan de kant van de Beekstraat.

 

Met deze aanvraag wil men in de achtertuin een zwembad aanleggen. Het zwembad meet 12 m op 3,5 m. Daarrond wordt nog een terrasverharding aangelegd met een totale oppervlakte van 30 m². Het zwembad wordt ingeplant op 4 m van de achterste perceelsgrens en op 2 m van de rechter perceelsgrens.

 

Er wordt opgemerkt dat de verharding op de plannen niet correct werd ingetekend:

-          de verharding in de voortuin werd een pak ruimer uitgevoerd dan ingetekend op het plan en werd ook heel wat ruimer uitgevoerd dan vergund.

-          de linker zijtuin is quasi volledig verhard

-          in de rechter zijtuin bevindt zich reeds een terras

-          ook achteraan in de tuin bevindt zich reeds een terrasverharding

 

Recent werd een voorwaardelijke vergunning voor de bouw van een poolhouse, zie historiek.
 

Bouwmisdrijf

Op 24 juni 2021 werden door Bouw- en Woontoezicht volgende bouwmisdrijven vastgesteld:

- oprit breder uitgevoerd dan vergund

- teveel verharding in linker zijtuin

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 16/12/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het bouwen van een poolhouse (OMV_2021161374).

 

Stedenbouwkundige vergunningen:

  • Op 17/01/2013 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van de bestaande bebouwing & groepswoningbouw van 6 vrijstaande woningen (2012/10166)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Geen advies van Departement Landbouw en Visserij afgeleverd op 12 november 2021 onder ref. 2021_006626-v1

 

TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

3.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'VINDERHOUTSE BOSSEN: LEEUWENHOF - DE CAMPAGNE' (Definitief vastgesteld door de Deputatie op 5 april 2012), zone voor landelijk wonen (Z7a), met volgende voorschriften specifiek voor dit perceel:

  • Per perceel is slechts één grondgebonden eengezinswoning toegelaten. Het hoofdgebouw wordt ingeplant op minstens 5 m van de grens met de zone voor wegen, 4 m van de zijperceelsgrenzen en 10 m van de achterste perceelsgrens.  De bouwdiepte moet beperkt blijven tot 15 m op het gelijkvloers en tot 12 m op de verdieping.  Het hoofdgebouw telt maximum twee bouwlagen en een maximale kroonlijsthoogte van 6 m. De dakvorm is vrij te bepalen. Onder dak is slechts één functionele bouwlaag toegelaten. Eén woningbijgebouw al dan niet aangebouwd aan het hoofdgebouw en ingeplant op minstens 2 m van de perceelsgrenzen is toegelaten. De dakvorm is vrij te bepalen.
  • Bebouwing voorzien in de omgeving van bestaande hoogspanningsleidingen, zoals aangeduid met symbool op het grafisch plan, moet afgestemd worden met de desbetreffende sectorale regelgeving.
  • Maximaal 15% van de totale, niet bebouwde zoneoppervlakte mag verhard worden met waterdoorlatende verharding.  
  • De afsluitingen moeten bestaan uit levende, streekeigen hagen, al dan niet versterkt met paal en draad.


De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften, het aandeel verharding overschrijdt het toegelaten verhardingspercentage (15 % van de onbebouwde oppervlakte max. 140 m² verharding). Met deze aanvraag wordt een totale verharding van 190 m aangevraagd.

 

Er wordt echter opgemerkt dat het aandeel verharding op het perceel nog een pak meer bedraagt dan aangeduid staat op de plannen:

-          de verharding in de voortuin werd een pak ruimer uitgevoerd dan ingetekend op het plan en werd ook heel wat ruimer uitgevoerd dan vergund.

-          de linker zijtuin is quasi volledig verhard

-          in de rechter zijtuin bevindt zich een terras

-          ook achteraan in de tuin bevindt zich reeds een terrasverharding

 

Bijkomende verharding in functie van een zwembad met terras kan hier zodoende niet meer worden verantwoord. Het aandeel verharding op het perceel overschrijdt reeds ruimschoots wat het RUP hier toelaat. Op basis van niet correct opgemaakte plannen kan ook geen beoordeling ten gronde worden gemaakt. Dit geeft dan ook aanleiding tot een weigeringsgrond voor deze aanvraag.

3.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

3.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

>Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op volgende punten:

  • artikel 12: beperken van verhardingen. De verhardingen op het perceel, specifiek die in de voortuin, beperken zich niet tot de strikt noodzakelijke toegangen (oprit 3m breed, pad naar de voordeur 1.5m breed). Daarnaast liggen er in de zijtuin en achtertuin reeds ruime verhardingen, die evenwel niet correct staan ingetekend op de plannen. Op basis van de ingediende plannen kan geen beoordeling ten gronde worden gemaakt.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

3.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg

 

4.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

 

Enkel door de toename van de verharde en de bebouwde oppervlakte wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt.

 

Beoordeling van de afwijkingen op het algemeen bouwreglement:

  • artikel 12: beperken van verhardingen. Er werd door Bouw- en woontoezicht in juni 2021 vastgesteld dat (1) de oprit breder werd uitgevoerd dan vergund en (2) teveel verharding op de zijkant van het perceel werd aangelegd. Op recente luchtfoto’s is te zien dat de verharding op het perceel een pak ruimer werd uitgevoerd dan vergund. Deze verhardingen staan niet correct ingetekend op de plannen. Op basis hiervan kan geen correcte beoordeling worden gemaakt. Dit geeft aanleiding tot een weigeringsgrond voor deze aanvraag.

5.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

6.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 5 november 2021 tot 4 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

7.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'VINDERHOUTSE BOSSEN: LEEUWENHOF - DE CAMPAGNE'. Het aandeel verharding overschrijdt ruimschoots het toegelaten verhardingspercentage (meer dan 20 % ipv 15 % van de onbebouwde oppervlakte).

 

Er wordt echter opgemerkt dat het aandeel verharding op het perceel nog een pak meer bedraagt dan aangeduid staat op de plannen:

-          de verharding in de voortuin werd een pak ruimer uitgevoerd dan ingetekend op het plan en werd ook heel wat ruimer uitgevoerd dan vergund.

-          de linker zijtuin is quasi volledig verhard

-          in de rechter zijtuin bevindt zich een terras

-          ook achteraan in de tuin bevindt zich reeds een terrasverharding

 

Bijkomende verharding in functie van een zwembad met terras kan hier zodoende niet meer worden verantwoord. Dit is ook in strijd met artikel 12 van het algemeen bouwreglement van de stad Gent. Op basis van niet correct opgemaakte plannen kan ook geen beoordeling ten gronde worden gemaakt. Dit geeft dan ook aanleiding tot een weigeringsgrond voor deze aanvraag.

Een zwembad op dit perceel komt in aanmerking voor vergunning indien het aandeel verharding in de voortuin beperkt wordt tot het strikt noodzakelijke, ttz een oprit van 3 m breed naar de garage en een pad naar de voordeur. Op het volledige perceel moet het totale aandeel verharding zich zoveel mogelijk beperken tot wat is toegelaten volgens de voorschriften van het RUP. In een eventuele nieuwe aanvraag voor de aanleg van een zwembad, moet de verharding correct worden ingetekend en moeten er plannen worden aangeleverd van de vergunde, de bestaande en de gewenste toestand.

CONCLUSIE

Ongunstig, de plannen geven geen correcte weergave van de bestaande situatie waardoor geen correcte beoordeling kan worden gemaakt. Het aandeel verharding overschrijdt ruimschoots wat het RUP toelaat, de verhardingsgraad op het perceel is in strijd met artikel 12 van het algemeen bouwreglement van de stad Gent.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad aan Albéric Moreels gelegen te Beekstraat 35, 9031 Gent.