Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00164 - OMV_2021153156 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van de woonunit, het verwijderen en maken van raamopeningen, het vervangen van het buitenschrijnwerk van de woonunit en de burelen, het aanbrengen van geïsoleerde sandwichpanlene en het plaatsen van een nieuwe buitentrap - met openbaar onderzoek - Grotesteenweg-Zuid 43 en 43A, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00164 - OMV_2021153156 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van de woonunit, het verwijderen en maken van raamopeningen, het vervangen van het buitenschrijnwerk van de woonunit en de burelen, het aanbrengen van geïsoleerde sandwichpanlene en het plaatsen van een nieuwe buitentrap - met openbaar onderzoek - Grotesteenweg-Zuid 43 en 43A, 9052 Zwijnaarde - Vergunning 2022_CBS_00164 - OMV_2021153156 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van de woonunit, het verwijderen en maken van raamopeningen, het vervangen van het buitenschrijnwerk van de woonunit en de burelen, het aanbrengen van geïsoleerde sandwichpanlene en het plaatsen van een nieuwe buitentrap - met openbaar onderzoek - Grotesteenweg-Zuid 43 en 43A, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Garage Adolf Van hoe en Zonen BVBA met als contactadres Grotesteenweg-Zuid 43, 9052 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021153156) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 13 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het intern verbouwen van de woonunit, het verwijderen en maken van raamopeningen, het vervangen van het buitenschrijnwerk van de woonunit en de burelen, het aanbrengen van geïsoleerde sandwichpanlene en het plaatsen van een nieuwe buitentrap

• Adres: Grotesteenweg-Zuid 43 en 43A, 9052 Zwijnaarde

Kadastrale gegevens: afdeling 24 sectie C nrs. 256R, 256P, 257D en 259G

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 27 oktober 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 21 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag omvat het uitvoeren van een aantal aanpassingswerken aan een bestaand bedrijfsgebouw met woning op de site van garage Van Hoe langs Grotesteenweg – Zuid in Zwijnaarde. De bedrijvensite bevindt zich aan de rand van een kleine woninggroep (De Klosse) in de open ruimte tussen Zwijnaarde en De Pinte. De woningen groeperen zich rond het kruispunt van Grotesteenweg – Zuid, Krekelstraat en Klossestraat. De bedrijvensite zet zich deels tussen en deels achter deze woninggroep. Aan Grotesteenweg Zuid bevindt zich een garage met toonzaal. Aansluitend vinden we het bedrijfsgebouw dat voorwerp uitmaakt van deze aanvraag. Dit bedrijfsgebouw fungeert als garage – werkplaats. Verderop op de site situeert zich nog een langwerpige loods. De garage-werkplaats is voorzien van een uitbouw over twee lagen aan de voorzijde. De uitbouw komt tot ca. 3 m van de voorliggende huiskavel en bevat op de verdieping een zelfstandige woonunit (appartement).

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

 

Met voorliggende aanvraag worden werken uitgevoerd ingegeven vanuit de eis om de woonunit brandwerend te scheiden van de bedrijfsactiviteiten. Het betreft volgende werken:

  • Het intern verbouwen van de woonunit (verplaatsen van binnenmuren, verwijderen binnentrap en dichtmaken trapgat, dichtmaken opening tussen woning en opslagruimte)
  • Een aantal gevelopeningen worden gewijzigd als gevolg van de interne verbouwingen.
  • Het buitenschrijnwerk van de woonunit en de burelen worden vervangen door nieuw antracietkleurig aluminium buitenschrijnwerk.
  • Tegenaan de bestaande gevels worden geïsoleerde sandwichpanelen aangebracht waardoor de muurdikte toeneemt met 20 cm (tot 50 cm).
  • Aan de achterzijde wordt een nieuwe buitentrap voorzien die de woning bereikbaar zullen maken van buitenaf. Tussen buitentrap en inkom wordt een palier voorzien van 2,70 m breed en 4,45 m diep.  De nieuwe buitentrap en de palier worden afgewerkt met gegalvaniseerd staal.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Omgevingsvergunningen

* Op 19/07/2018 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het aanbrengen van een nieuwe gevelopening, een brandtrap en een afdak (OMV_2018016310).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 08/10/1968 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen garage met aanhorigheden. (1968 ZW 1003)

* Op 28/01/1969 werd een vergunning afgeleverd voor plaatsen pompenmateriaal. (1969 ZW 1020)

* Op 30/07/1970 werd een vergunning afgeleverd voor bijbouwen spuitkamer met bergplaatsen. (1970 ZW 1106)

* Op 20/08/1974 werd een vergunning afgeleverd voor uitbreiden garage met burelen en magazijnen. (1974 ZW 1340)

* Op 08/04/1980 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een toonzaal. (Litt. G-11-80)

* Op 01/12/1992 werd een vergunning afgeleverd voor het gedeeltelijk overdekken van een parking. (1992/70114)

* Op 02/05/1995 werd een weigering afgeleverd voor het gedeeltelijk overdekken van een parking. (1994/70040)

* Op 19/12/2002 werd een vergunning afgeleverd voor de omvorming van een weiland tot parking. (2000/70184)

* Op 06/10/2005 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een portiek, een pyloon en twee lichtreclames en het wijzigen van de vitrine. (2005/70106)

* Op 16/03/2006 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een portiek, een pyloon en 1 lichtreclame - het wijzigen van de vitrine en het verhogen/gelijktrekken van de kroonlijsthoogte van de toonzaal. (2005/70168)

* Op 29/01/2009 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een opslagplaats. (2008/70211)

* Op 31/07/2010 werd een vergunning afgeleverd voor de regularisatie van het dempen van enkele grachtrestanten en het creëren van een onderhoudsstrook. (2010/70097)

* Op 27/08/2010 werd een vergunning afgeleverd voor plaatsen van een bijkomende lichtreclame + regularisatie gewijzigde inplantingsplaats. (2010/70112)

* Op 09/06/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het aanleggen van een vloeistofdichte vloer en het oprichten van een afscherming voor het stallen van geaccidenteerde voertuigen. (2011/70034)

 

Verkavelingsvergunningen

* Op 06/11/1968 werd een vergunning afgeleverd voor nieuwe verkaveling. (1968 ZW 055/00)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 8 november 2021 onder ref. 049825-004/PV/2021:
Besluit: GUNSTIG

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer afgeleverd op 22 november 2021 onder ref. AV/411/2021/01369:
Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert GUNSTIG betreffende de voorliggende aanvraag gezien de aanvraag in overeenstemming is met de vermelde inlichtingen en beperkingen.

 

Bij de uitvoering van de vergunning dient de aanvrager rekening te houden met de omschreven aandachtspunten (zie advies op het omgevingsloket).

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Departement Landbouw en Visserij afgeleverd op 6 december 2021 onder ref. 2021_006670_v1:
Het Departement Landbouw en Visserij heeft uw in het onderwerp vermelde adviesaanvraag vanuit landbouwkundig standpunt onderzocht en formuleert een voorwaardelijk gunstig advies.

 

Op de site is er een bestaande vergunde exploitatie aanwezig, nl. Garage Van Hoe en zonen. De site is gelegen binnen het RUP “Afbakening grootstedelijk gebied Gent – deelplan 6C – Parkbos en aangeduid als zone voor wonen (art.7) en als zone voor landbouw (art. 9).

De aanvraag betreft de interne verbouwing van de woonunit, verwijderen en maken raamopeningen, vervangen van het buitenschrijnwerk van de burelen en de woonunit en het aanbrengen van geïsoleerde sandwichpanelen. Deze werken worden uitgevoerd binnen de zone voor wonen.

Verder dient men nog een buitentrap te realiseren inzake brandveiligheid. Deze wordt geplaatst in de ‘zone voor landbouw’.

Gezien het eerder beperkte werkzaamheden betreft en op voorwaarde dat de bestaande site (gebouwen, verhardingen) en de zonevreemde functie vergund is aldaar, kan er een gunstig advies gegeven worden voor de aanvraag.

De voorschriften van het RUP moeten ook gevolgd worden zowel door de aanvrager als door de overheid.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

De betrokken bedrijvensite is gevat door de stedenbouwkundige voorschriften uit het gewestelijk RUP 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent - deelproject 6C Parkbos' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 9 juli 2010). Het gebouw zelf wordt gevat door de zonevoorschriften van artikel 7 – zone voor wonen. De voorgenomen werken gaan uit van een interne verbouwing aan een bestaande, ter plaatse gevestigde bedrijfsactiviteit en zijn dan ook in overeenstemming te brengen met de voorschriften. De plek waar de buitentrap wordt voorzien, wordt gevat door de zonevoorschriften van de zone voor landbouw (artikel 9). Deze ingreep gaat niet uit van een bestaande landbouwactiviteit en stemt dan ook in principe niet overeen met de voorschriften uit het gewestelijk RUP.

Omdat de vraag evenwel uitgaat van een bestaand, ter plaatse gevestigd  en deels zonevreemd bedrijf (gebouw zelf is niet zonevreemd, maar de rest van de bedrijvensite is dat wel) en omdat de noodzaak tot het aanbrengen van een buitentrap voortvloeit vanuit externe wetgeving (brandveiligheid), komt de aanvraag in aanmerking voor toepassing van de afwijkingsmodaliteiten voor het uitbreiden van zonevreemde gebouwen, zoals omschreven in artikel 4.4.19 in de VCRO.

4.2.   Vergunde verkavelingen

Het deel van de site waarop de aanvraag betrekking heeft is niet gelegen in een goedgekeurde verkaveling. De werken grenzen aan de zuidzijde aan lot 3 van een goedgekeurde verkaveling (ref. nr. 1968 ZW 055/00).

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

 

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

 

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 4 november 2021 tot 3 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De voorgenomen werken zijn noodzakelijk om te voldoen aan de eisen inzake brandveiligheid. De werken binnen in het gebouw hebben géén ruimtelijke impact. De bij te plaatsen buitentrap zet zich uit het zicht van de omgevende woningen en houdt voldoende afstand tot de perceelsgrenzen. De ruimtelijke impact van de voorgenomen werken is dan ook minimaal.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig. De aanvraag is in overeenstemming te brengen met de wettelijke bepalingen en de principes van een goede ruimtelijke aanleg, mits het naleven van de gestelde voorwaarden.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van de woonunit, het verwijderen en maken van raamopeningen, het vervangen van het buitenschrijnwerk van de woonunit en de burelen, het aanbrengen van geïsoleerde sandwichpanlene en het plaatsen van een nieuwe buitentrap aan Garage Adolf Van hoe en Zonen bvba (O.N.:0417174234) gelegen te Grotesteenweg-Zuid 43 en 43A, 9052 Zwijnaarde.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Externe adviezen

  • De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 08/11/2021 met kenmerk 049825-004/PV/2021).
  •  De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer (advies van 22/11/2021, met kenmerk AV/411/2021/01369) moeten strikt nageleefd worden. 
  •  De voorwaarden opgenomen in het advies van Departement Landbouw en Visserij (advies van 06/12/2021, met kenmerk 2021_006670_v1) moeten strikt nageleefd worden. 

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.