Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00178 - OMV_2021164196 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing in functie van het bouwrijp maken van de loten 11, 12 en 21 - zonder openbaar onderzoek - Kroonprinsstraat 8, 9031 Drongen - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00178 - OMV_2021164196 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing in functie van het bouwrijp maken van de loten 11, 12 en 21 - zonder openbaar onderzoek - Kroonprinsstraat 8, 9031 Drongen - Vergunning 2022_CBS_00178 - OMV_2021164196 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing in functie van het bouwrijp maken van de loten 11, 12 en 21 - zonder openbaar onderzoek - Kroonprinsstraat 8, 9031 Drongen - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Ben Buysse met als contactadres Zomergemstraat 13, 9850 Deinze en Reno-Immo Buysse BVBA met als contactadres Bisschopstraat 13/0303, 9050 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021164196) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 25 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het slopen van de bestaande bebouwing in functie van het bouwrijp maken van de loten 11, 12 en 21

• Adres: Kroonprinsstraat 8, 9031 Drongen

Kadastrale gegevens: afdeling 27 sectie C nr. 603Y

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 17 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 20 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag situeert zich op een perceel langs de Kroonprinsstraat in Drongen, achteraan paalt het terrein ook aan de Fresiastraat. De omgeving bestaat voornamelijk uit halfopen en vrijstaande bebouwing. Op het perceel bevindt zich een vrijstaande woning.

 

Met deze aanvraag wenst men de bestaande bebouwing op het perceel te slopen om het volledige perceel bouwrijp te maken. Deze bebouwing bestaat uit een woning met een aantal aanbouwvolumes. Dit perceel maakt deel uit van een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling van 1964, dat het betreffende perceel opdeelt in 3 percelen. Omdat men invulling wil geven aan deze verkaveling, wenst men de bestaande bebouwing alvast te slopen.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 09/07/1969 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een woonhuis - afbreken stal en bijbouwen van garage. (1969 DR 10136)

* Op 26/02/1991 werd een weigering afgeleverd voor het verplaatsen van een trap en vergroten van woonplaats. (1990/10143)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling (ref. nr.1964 DR 033/00) van 15/01/1964). De aanvraag heeft betrekking op lot 11, 12 en 21. De zonering volgens deze verkaveling is voortuinstrook, zone voor halfopen bebouwing en zone voor open bebouwing.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van de verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft de sloop van een bestaande woning om het perceel bouwrijp te maken en invulling te geven aan de geldige verkaveling, waardoor er op het gehele perceel 3 woningen kunnen gerealiseerd worden. De sloop van de bestaande woning is aanvaardbaar, deze is verouderd en heeft geen architecturale of stedenbouwkundige waarde.

 

In kader van deze aanvraag wordt bijkomend opgelegd dat, naast de sloop van de bebouwing, ook alle ondergrondse constructies en alle verhardingen moeten uitgebroken worden. De zone die vrijkomt moet ingezaaid worden met gras in afwachting van de realisatie van een nieuwbouw.

 

Mits het respecteren van de bijzondere voorwaarden, is het voorstel verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing in functie van het bouwrijp maken van de loten 11, 12 en 21 aan de heer Ben Buysse en Reno-Immo Buysse bvba (O.N.:0640926510) gelegen te Kroonprinsstraat 8, 9031 Drongen.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

-      Naast de sloop van de bebouwing moeten ook alle ondergrondse constructies en alle verhardingen uitgebroken worden.

-      De zone die vrijkomt moet ingezaaid worden met gras in afwachting van de realisatie van een nieuwbouw.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Afval

De verplichting om selectief te slopen, renoveren en/of te ontmantelen staat in artikel 4.3.3 van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema).

 

Het opstellen van een sloopopvolgingsplan is vereist voor vergunningsplichtige sloop- en afbraakwerken van:
- niet-residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 1.000 
- residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 5.000 
- infrastructuurwerken met een volume groter dan 250 

 

Elke afvoer van afvalstoffen moet gedocumenteerd worden met een identificatieformulier of een afgiftebewijs. De uitvoerder van de bouw-, infrastructuur-, sloop- en ontmantelingswerken bezorgt deze documenten aan de houder van de omgevingsvergunning. Deze dienen 5 jaar bijgehouden te worden.

 

Stofemissies

De uitvoerder van bouw-, sloop- en infrastructuurwerken moet de emissie van stof zo laag mogelijk houden en moet hiertoe maatregelen treffen.

De verplichte maatregelen staan opgesomd in hoofdstuk 6.12 van Vlarem II.

De aandacht wordt gevestigd op artikel 6.12.3 van deze regelgeving. Dit artikel vermeldt vier concrete maatregelen om stofemissies te voorkomen:

1. afscherming met doeken of zeilen,

2. beneveling van de locatie waar de werken worden uitgevoerd,

3. bevochtiging ter hoogte van de apparatuur,

4. rechtstreekse stofafzuiging op breekhamers, polijstmachines, slijpschijven, boormachines, freesmachines en schuurmachines.

Minimaal één van deze vier maatregelen moet genomen worden.

Als er visueel waarneembare stofverspreiding optreedt kan bijkomende verneveling verplicht zijn.

 

Asbest

Bij de sloop moet de nodige aandacht besteed worden aan de aanwezigheid van asbest. Meer informatie over het correct omgaan met asbest is terug te vinden op de website van OVAM: https://www.ovam.be/veilig-omgaan-met-asbestafval#Slopen.