Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00165 - OMV_2021165271 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning (regularisatie) - zonder openbaar onderzoek - Gentbruggestraat 92, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00165 - OMV_2021165271 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning (regularisatie) - zonder openbaar onderzoek - Gentbruggestraat 92, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning 2022_CBS_00165 - OMV_2021165271 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning (regularisatie) - zonder openbaar onderzoek - Gentbruggestraat 92, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Mitko Dzhambazov met als contactadres  , 9040 Sint-Amandsberg heeft een aanvraag (OMV_2021165271) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 22 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning (regularisatie)

• Adres: Gentbruggestraat 92, 9040 Sint-Amandsberg

Kadastrale gegevens: afdeling 19 sectie C nr. 1124S3

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 19 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 23 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op een rijwoning in de Gentbruggestraat te Sint-Amandsberg, vlakbij het kruispunt met de Aannemeerstraat, Cecile Cautermanstraat en Destelbergenstraat.

De omgeving wordt gekenmerkt door overwegend rijwoningen met 2 à 3 bouwlagen en zadeldak en kleine achtertuintjes.
Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft is 4,68 m breed aan de voorzijde en 5,1 m achteraan. Het perceel heeft een diepte van ±17,10 m aan linkerzijde en ±17,50 m aan rechterzijde. Achteraan het perceel maakt de perceelsgrens een knik naar rechts, waardoor een gedeelte van het perceel (±1,87 m breed en ±2,30 m diep) gelegen is achter de tuin van het aanpalende perceel.

 

De woning bestaat uit een hoofdvolume van ±8,9 m diep met 2,5 bouwlagen aan voorzijde en 2 bouwlagen aan achterzijde. Achter het hoofdvolume bevond zich een gelijkvloerse achterbouw met plat dak. Het perceel was, uitgezonderd een koer van ±2,60 m breed en ±5,42 m diep, volledig bebouwd.

 

De gelijkvloerse achterbouw werd reeds gesloopt.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Voorliggende aanvraag betreft de regularisatie van de sloop van de gelijkvloerse aanbouw en het realiseren van een nieuwe gelijkvloerse aanbouw op ongeveer dezelfde footprint.

 

De nieuwe gelijkvloerse aanbouw wordt voor een bouwdiepte van 3,13 m diep voorzien over de volledige perceelsbreedte. Vanaf een bouwdiepte van 12,05 m is de gelijkvloers achterbouw ±2,4 à ±2,6 m breed. Achteraan het perceel, ter hoogte van het stukje perceel achter de tuin van het aanpalende perceel) is de gelijkvloerse uitbouw gemiddeld 4,40 m breed tot tegen de achterste perceelsgrens.

In de nieuwe gelijkvloerse uitbouw wordt de keuken en een badkamer met wc voorzien.

De gelijkvloerse aanbouw wordt uitgevoerd met plat dak met een kroonlijsthoogte van 3,18 m tov het vloerpeil van de woning en wordt voorzien van een groendak. De gevels worden afgewerkt met een gevelsteen.
 

Links achteraan het perceel is een koer voorzien met een verharde zone van 2,5 m breed en 3,16 m diep en een onverharde tuinzone (beplanting) van 2,5 m breed en gemiddeld 1,85 m diep.

 

Binnen het hoofdvolume wordt de binnentrap verplaatst naar de linkerzijde van de woning. Door een gewijzigde inplanting van de trap kunnen op de eerste verdieping een traphal en 2 afzonderlijke kamers worden gevormd. Er zijn geen verdere verbouwingen gepland aan het hoofdvolume.

 

Met de nieuwe gelijkvloerse aanbouw worden geen scheidingsmuren gewijzigd.

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

3.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg


Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving..

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.1.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.2.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

- artikel 11: septische put;

De aanvraag heeft betrekking op de herbouw van een gelijkvloerse achterbouw waar zich de natte secties van de woning bevinden (keuken/wc/toilet). Er kan bijgevolg gesteld worden dat de riolering kan worden aangepast.

Uit het funderingsplan blijkt dat een septische put aanwezig is ter hoogte van de koer/buitenruimte. Uit de stippellijnen van het faecaal water en het grijs afvalwater is niet geheel duidelijk welk afvalwater al dan niet aangesloten wordt op een septische put. In de voorwaarden zal worden opgenomen dat een septische put geplaatst moet worden waarbij (enkel) alle fecaliën aangesloten dienen te worden vooraleer de overloop daarvan terecht komt op het interne DWA-rioleringsstelsel.

 

- artikel 13: hemelwaterput;

De woning heeft een dakoppervlakte begrepen tussen 40 m² en 100 m², waardoor de plaatsing van een hemelwaterput volgens het ABR verplicht is. Gelet op de beperkte perceelsafmetingen is het technisch zeer moeilijk om te voorzien in een hemelwaterput. Er kan een vrijstelling verleend worden. Ter compensatie wordt voorzien in een groendak, zodanig dat het hemelwater dat valt op het platte dak alsook op het achterste hellend dakvlak, tijdelijk op eigen terrein gebufferd wordt.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.3.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door het plat dak van de nieuwe achterbouw aan te leggen als groendak.  Een groendak heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel. Zodoende wordt in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding beperkt is.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

 

Voorliggende regularisatie heeft tot doel het vervangen van de bestaande aanbouw door een nieuwe aanbouw die werd aangepast aan de hedendaagse comforteisen. 

 

De achterbouw wordt quasi herbouwd volgens dezelfde afmetingen van de oorspronkelijke achterbouw. De gelijkvloerse bouwdiepte na de ingreep bedraagt (incl. hoofdvolume) thv de linker aanpalende eigendom ca.12,05 m (ipv 11,65 m in de bestaande toestand)en thv de rechter aanpalende eigendom ca.17 m en is hierdoor stedenbouwkundig aanvaardbaar. De oppervlakte van de resterende open ruimte op het terrein is klein (12,61 m²), maar gelet op de beperkte perceelsafmetingen aanvaardbaar om als buitenkoer te fungeren.

 

De nieuwe uitbouw is ca.3,18 m hoog. Er worden geen gemene muren gewijzigd.

 

Het herbouwde volume is aanvaardbaar gezien de bestaande toestand en de ruimtelijke context. De impact op de aanpalende eigendommen en bij uitbreiding de omgeving is bijgevolg beperkt.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning (regularisatie) aan de heer Mitko Dzhambazov gelegen te Gentbruggestraat 92, 9040 Sint-Amandsberg.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Groendak

Het nieuw plat dak moet blijvend als groendak worden aangelegd conform artikel 14 van het algemeen bouwreglement. Een groendak is een dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per m².

 

Riolering

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

 

De interne riolering moet zo ver mogelijk gescheiden aangelegd worden zodat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Het is toegestaan het regenwater ter plaatse te laten infiltreren.

 

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put waarbij (enkel) alle fecaliën aangesloten dienen te worden vooraleer de overloop daarvan terecht komt op het interne DWA-rioleringsstelsel.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

 

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.