Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00172 - OMV_2021170354 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 7 bomen en het snoeien van een kastanje - zonder openbaar onderzoek - Gaverlandstraat 61A, 9031 Drongen - Gedeeltelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00172 - OMV_2021170354 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 7 bomen en het snoeien van een kastanje - zonder openbaar onderzoek - Gaverlandstraat 61A, 9031 Drongen - Gedeeltelijke Vergunning 2022_CBS_00172 - OMV_2021170354 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 7 bomen en het snoeien van een kastanje - zonder openbaar onderzoek - Gaverlandstraat 61A, 9031 Drongen - Gedeeltelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Nathalie Bracke met als contactadres Brugwegel 7, 9070 Destelbergen heeft een aanvraag (OMV_2021170354) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 3 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het rooien van 7 bomen en het snoeien van een kastanje

• Adres: Gaverlandstraat 61A, 9031 Drongen

Kadastrale gegevens: afdeling 27 sectie D nr. 1420E

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 26 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 21 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het voorwerp van de aanvraag is gelegen langs de Gaverlandstraat te Drongen. Het perceel in kwestie is gelegen in een landelijke omgeving met een hoofdzakelijk open bebouwing. Op het terrein bevindt zich een vrijstaande eengezinswoning.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Doel van de aanvraag is het rooien van zeven bomen en het snoeien van een kastanje. De te rooien bomen betreffen drie zilverberken, één es, twee populieren en één kastanje. Daarvan bevinden zich vier bomen in de voortuin en drie in de achtertuin. Er wordt gevraagd de bomen te mogen rooien omdat ze hinder veroorzaken op het eigen perceel - parking van de kinesitherapiepraktijk als bij de buren. Een erkende boomsnoeier zal de werken uitvoeren.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 16/09/2021 werd een aktename afgeleverd voor vervangen van een raam in de achtergevel (OMV_2021137070).

* Op 23/09/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften voor lot 2. (2021 DR 341/03)

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 13/07/1995 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een kinesistenwoning en het rooien van beplantingen. (1995/10070)

* Op 05/02/1998 werd een vergunning afgeleverd voor het vellen van een tiental bomen, het wijzigen van het bodemreliëf (regularisatie) en het plaatsen v. (1997/10118)

* Op 15/12/2005 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van de woning en de kinesitherapiepraktijk. (2005/10149)

 

Verkavelingsvergunningen

* Op 25/11/2004 werd een vergunning afgeleverd voor wijziging van een bestaande verkaveling. (2004 DR 341/02)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer afgeleverd op 6 december 2021

onder ref. AV/411/2021/01483:
Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert GUNSTIG betreffende de voorliggende aanvraag gezien de aanvraag in overeenstemming is met de vermelde inlichtingen en beperkingen.

Bij de uitvoering van de vergunning dient de aanvrager rekening te houden met de omschreven aandachtspunten.

Volledige advies te raadplegen op het omgevingsloket.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op

14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling (ref. nr. 2021 DR 341/03 van 23/09/2021). De aanvraag heeft betrekking op lot 2. De zonering volgens deze verkaveling is open bebouwing.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van de verkaveling

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag beoogt het rooien van zeven bomen en het snoeien van een kastanje.


Voor het snoeien van bomen is geen vergunning nodig indien dit deskundig gebeurd.

 

Het rooien van de bomen wordt aangevraagd omdat deze 'hinder' veroorzaken voor huis, parking en buren. Echte hinder wordt enkel vastgesteld door de kaarspopulier nr. 5. Uit deze boom vallen geregeld takken, dewelke schade kunnen berokkenen aan de geparkeerde wagens.

De zilverberken met nrs. 3 en 8 (met stamomtrek 94 cm en 75 cm) zijn bomen die eerder werden gesnoeid en niet langer hun mooie vorm behouden. Deze bomen groeien schuin weg van de andere bomen en mogen om deze reden gerooid worden. De kastanje nr. 7 staat schuin en vertoont stamrot. Deze boom kan ook verwijderd worden. Ter compensatie van de 4 te verwijderen bomen, moeten minstens 4 nieuwe hoogstammige loofbomen (met minimumstamomtrek HS12/14) worden heraangeplant. Dit gebeurt ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien en op minstens 2 m van de perceelsgrens (3 m wordt aanbevolen) en minstens 5 m van elkaar en de te behouden/ aanwezige bomen. Dit wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde.

 

De overige bomen nrs. 2 (berk stamomtrek 130 cm), nr. 4 (es) en nr. 6 (grote populier) dienen behouden te worden. De grootste berk nr. 2 (met stamomtrek 130 cm) staat recht en heeft geen uitwendige kenmerken die op een verslechterde gezondheidstoestand wijzen. De es (boom nr. 4) en grote populier (boom nr. 6 met stamomtrek 360 cm) staan er ook gezond bij. Deze bomen moet dus behouden worden. Grote bomen zijn noodzakelijk om verdere klimaatwijziging tegen te gaan, daar zij o.a. zorgen voor verkoeling en CO2-opname.

 

Er zal een gedeeltelijke vergunning worden afgeleverd.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

Ongunstig voor het vellen van de bomen met nrs. 2 (berk stamomtrek 130 cm), nr. 4 (es) en nr. 6 (grote populier).

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het rooien van 7 bomen en het snoeien van een kastanje aan Nathalie Bracke gelegen te Gaverlandstraat 61A, 9031 Drongen.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer (advies van 06/12/2021, met kenmerk AV/411/2021/01483) moeten strikt nageleefd worden.

 

Bomen:

De bomen met nrs. 2 (berk stamomtrek 130 cm), nr. 4 (es) en nr. 6 (grote populier) dienen behouden te worden.

 

Minstens 4 nieuwe hoogstammige loofbomen (met minimumstamomtrek HS12/14) worden heraangeplant. Dit gebeurt ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien van de bomen en op minstens 2 m van de perceelsgrens (3 m wordt aanbevolen) en minstens 5 m van elkaar en de te behouden/aanwezige bomen.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Voor het snoeien van bomen (kastanje nr. 1) is geen vergunning nodig indien dit deskundig gebeurd.