Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00179 - OMV_2021163149 - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een aangebouwd bijgebouw en het bouwen van een pergola - zonder openbaar onderzoek - Luchterenstraat 45, 9031 Drongen - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00179 - OMV_2021163149 - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een aangebouwd bijgebouw en het bouwen van een pergola - zonder openbaar onderzoek - Luchterenstraat 45, 9031 Drongen - Vergunning 2022_CBS_00179 - OMV_2021163149 - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een aangebouwd bijgebouw en het bouwen van een pergola - zonder openbaar onderzoek - Luchterenstraat 45, 9031 Drongen - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Gianni Degryse met als contactadres Luchterenstraat 45, 9031 Drongen heeft een aanvraag (OMV_2021163149) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 20 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het slopen van een aangebouwd bijgebouw en het bouwen van een pergola

• Adres: Luchterenstraat 45, 9031 Drongen

Kadastrale gegevens: afdeling 27 sectie C nr. 95G

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 15 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 20 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de omgeving en van de plaats van de aanvraag

Het perceel uit de aanvraag bevindt zich langs de Luchterenstraat in Drongen. De omgeving kenmerkt zich door eengezinswoningen langs de straat met omliggend een open landbouwgebied. Op het perceel in kwestie staat een eengezinswoning met in de achtertuin een recent vergunde serre en een tuinhuis.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat:

 • Het slopen van een aanbouw aan de achtergevel van de woning. Deze aanbouw bestaat uit 1 bouwlaag met lessenaarsdak, kroonlijst 2,15 m hoog (vanaf nulpas), nokhoogte 3,17 m hoog. Deze past binnen een vlak van 3,80 m x 2,50 m. De fundering wordt mee uitgebroken.
 • Het nieuw bouwen van een open pergola met lamellen (geen gesloten dakvlak). Deze wordt voorzien op 4 palen en steunt tegen de achtergevel. Het grondvlak is 3,50 m x 4,51 m. Deze is 2,77 m hoog. De constructie bestaat uit aluminium materiaal.
 • Het deels openmaken van de achtergevel van de woning met oog op het plaatsen van een nieuw venster. De opening is 2,50 m breed x 2,05 m hoog (vanaf de nulpas). Het raam wordt voorzien in grijs geschilderd houten schrijnwerk.
 • In de achtertuin wordt een bestaand pad (kasseien) van 1,80 m x 15,45 m uitgebroken en vervangen door gras/tuin.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Verkavelingsvergunningen

 • Op 06/03/1968 werd een vergunning afgeleverd voor wijziging van een bestaande verkaveling. (1968 DR 124/00).

 

Omgevingsvergunningen

 • Op 08/04/2021 werd een melding ongegrond/niet rechtsgeldig bevonden voor het plaatsen van een serre (OMV_2021058569).
 • Op 08/07/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het bouwen van een serre (OMV_2021077378).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

 • Op 10/09/1979 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een woning. (Litt. L-39-79 (1979/10111)).
 • Op 22/02/1994 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een woning met ingebouwde garage. (1993/40325).
 • Op 18/10/1994 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een tuinhuis. (1994/10087).
 • Op 05/09/1996 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een tuinhuis. (1996/40209).
 • Op 24/05/2007 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een tuinhuis. (2006/10238).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met landelijk karakter volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

-De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

-De woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven.


Beoordeling: De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van bovenvermeld plan.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling (ref. nr. 1968 DR 124/00 van 06/03/1968). De aanvraag heeft betrekking op lot 5. De zonering volgens deze verkaveling is een voortuinstrook, een zone voor open bebouwing en een zone voor koeren en hoven.


Beoordeling: De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van de verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Beoordeling: Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

 

Beoordeling: zie waterparagraaf.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt de bebouwde oppervlakte niet. De verharde oppervlakte wordt verminderd (uitbraak pad in kasseien in de achtertuin). De tuinconstructie is open (lamellen). Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het doel van de aanvraag is het plaatsen van een schuifraam in de achtergevel en het plaatsen van een open pergola tegen de achtergevel. Dit raam zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de lichtinval, en daarmee tevens van de leefkwaliteit in de woning. Deze pergola heeft een beperkte oppervlakte, het dak schuift open. Het kasseipad in de achtertuin verdwijnt, dus meer ruimte voor waterinfiltratie. De pergola staat op voldoende afstand van de perceelsgrenzen. Verder valt het bijkomende volume binnen de gebruikelijke normen qua hoogte. De impact op de aanpalende eigendommen en bij uitbreiding de omgeving is bijgevolg beperkt.

 

CONCLUSIE

Gunstig, de aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor het slopen van een aangebouwd bijgebouw en het bouwen van een pergola aan de heer Gianni Degryse gelegen te Luchterenstraat 45, 9031 Drongen.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

 

 

Artikel 2

Er worden geen aandachtspunten meegegeven.