Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00177 - OMV_2021166231 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad met bijhorend terras en het verwijderen van niet noodzakelijke verharding in de tuin - zonder openbaar onderzoek - Gaverlandstraat 48, 9031 Drongen - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00177 - OMV_2021166231 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad met bijhorend terras en het verwijderen van niet noodzakelijke verharding in de tuin - zonder openbaar onderzoek - Gaverlandstraat 48, 9031 Drongen - Vergunning 2022_CBS_00177 - OMV_2021166231 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad met bijhorend terras en het verwijderen van niet noodzakelijke verharding in de tuin - zonder openbaar onderzoek - Gaverlandstraat 48, 9031 Drongen - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mevrouw Sandrine Daskalides met als contactadres Gaverlandstraat, 48 48, 9031 Drongen heeft een aanvraag (OMV_2021166231) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 25 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het aanleggen van een zwembad met bijhorend terras en het verwijderen van niet noodzakelijke verharding in de tuin

• Adres: Gaverlandstraat 48, 9031 Drongen

Kadastrale gegevens: afdeling 27 sectie D nrs. 1404N4, 1404R, 1404F4, 1404R3 en 1404N2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 18 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 20 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het perceel bevindt zich langs de Gaverlandstraat in de deelgemeente Drongen. De omgeving bestaat voornamelijk uit alleenstaande villa’s. Het pand in kwestie betreft een eengezinswoning (twee bouwlagen en een hellend dak).

 

Met deze aanvraag wordt in totaal ca. 50 m² nieuwe verharding aangelegd in de achtertuin, in de vorm van een trap in natuursteen, een houten terras en een zwembad. Deze nieuwe verharding sluit aan op de reeds bestaande terrasverharding in de achtertuin. Tegelijkertijd worden een aantal verhardingen uitgebroken. In de voortuin wordt een verharding met een oppervlakte van 69,9 m² gesupprimeerd, achteraan wordt een deel terrasverharding verwijderd met een oppervlakte van 22,7 m².

 

Deze aanvraag is een herneming van een recent geweigerde omgevingsvergunning. Deze aanvraag werd geweigerd omdat de verhardingsgraad op het perceel te hoog werd bevonden.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 24/06/2021 werd een weigering afgeleverd voor het aanleggen van een zwembad + bijhorend houten terras (OMV_2021049140).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 23/06/1965 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een bungalow. (1965 DR 060)

* Op 28/03/1968 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een tuinhuis. (1968 DR 046)

* Op 10/05/1994 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een woning. (1994/10009)

 

Verkavelingsvergunningen

* Op 08/01/1964 werd een vergunning afgeleverd voor nieuwe verkaveling. (1963 DR 029/00)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving..
 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling (ref. nr.  van ). De aanvraag heeft betrekking op lot 3. De zonering volgens deze verkaveling is De zonering volgens deze verkaveling is ’ zone voor open bebouwing en koeren en hovingen’.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van de verkaveling

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Deze aanvraag is een herneming van een recent geweigerde omgevingsvergunning, zie historiek. In deze voorgaande aanvraag werd geoordeeld dat de totale verhardingsgraad op het perceel te hoog was. In de voortuin was de oprit ook wederrechtelijk uitgebreid. Er werd meegegeven dat een zwembad enkel in aanmerking kwam voor vergunning indien het aandeel verharding in de voortuin beperkt werd tot het strikt noodzakelijke en er een deel verharding in de zij- en achtertuin werd uitgebroken.

 

Hier wordt aan tegemoet gekomen. De verharding in de voortuin wordt beperkt tot een strikt noodzakelijke oprit naar de dubbele garage. Hierbij zal 70 m² verharding opnieuw worden verwijderd. In de achtertuin zal een deel terrasverharding uitgebroken worden. Er kan geoordeeld worden dat de totale verhardings- en bebouwingsgraad op het perceel nu wel in verhouding is tot de omvang van het perceel en dat de bezettingsgraad aanvaardbaar is.

 

Voorliggende aanvraag is ruimtelijk en stedenbouwkundig aanvaardbaar.
 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad met bijhorend terras en het verwijderen van niet noodzakelijke verharding in de tuin aan mevrouw Sandrine Daskalides gelegen te Gaverlandstraat 48, 9031 Drongen.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Riolering

De overloop/leegloop van het buitenzwembad dient op de regenwaterleiding of RWA aangesloten te worden (bij leegloop moet de chloordosering op tijd stoppen), terugspoelwater/de backwash van de filter moet op de vuilwaterleiding of DWA aangesloten worden.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).