Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00176 - OMV_2021169369 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een populier - zonder openbaar onderzoek - Dorpsstraat 29, 9052 Zwijnaarde - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00176 - OMV_2021169369 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een populier - zonder openbaar onderzoek - Dorpsstraat 29, 9052 Zwijnaarde - Weigering 2022_CBS_00176 - OMV_2021169369 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een populier - zonder openbaar onderzoek - Dorpsstraat 29, 9052 Zwijnaarde - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Piet Van Cauwenberghe met als contactadres Dorpsstraat 27, 9052 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021169369) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 1 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het rooien van een populier

• Adres: Dorpsstraat 29, 9052 Zwijnaarde

Kadastrale gegevens: afdeling 24 sectie C nrs. 430C en 431B

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 26 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 21 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het terrein bevindt zich langs de Dorpsstraat in het dorpscentrum van Zwijnaarde. Doel van de aanvraag is het rooien van 1 boom in de achtertuin. De boom bevindt zich op een drietal meter van de achterste en zijdelingse perceelsgrenzen. Er wordt gevraagd de boom te mogen rooien vanuit veiligheidsoverwegingen. Gezien de hoogte van de boom vreest men voor schade van afbrekende takken aan de omliggende bebouwing. Afvallende bladeren kunnen ook verstoppingen veroorzaken in de waterafvoeren van de omliggende daken.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 26/10/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het rooien van een boom (OMV_2021164003).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 29/12/1964 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een café, burelen en woning. (1964 ZW 712)

* Op 28/10/1999 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbouwen van een woning. (1999/70156)

* Op 22/09/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een halfopen eengezinswoning. (2011/70124)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven 

Voorwaardelijk gunstig advies van Fluxys NV afgeleverd op 30 november 2021 onder ref. TPW-OL-2021583040: zie omgevingsloket.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften. 

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Het vellen van deze grote hoge populier kan niet gunstig geadviseerd worden. Tijdens een plaatsbezoek door de groendienst is vastgesteld dat er geen visuele aanwijzingen zijn voor verhoogd valgevaar. Er is geen zwamaantasting vastgesteld en de boom staat normaal in blad in de zomer. De boom staat omringd door bomen en het (nieuwe) ontmoetingscentrum. De boom heeft een vork met zeer scherpe hoek, stevig bij één gegroeid. De boom kan altijd zonder vergunning deskundig wat teruggesnoeid worden (4 – 5 meter), maar volledig vellen is dus niet nodig omwille van valgevaar.


CONCLUSIE 

Ongunstig, de boom verkeert in goede gezondheid waardoor er geen verhoogd valgevaar is en het vellen van de boom niet kan worden verantwoord.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het rooien van een populier aan Piet Van Cauwenberghe gelegen te Dorpsstraat 29, 9052 Zwijnaarde.