Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00170 - OMV_2021153735 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning na het slopen van de bestaande eengezinswoning en bijgebouw - met openbaar onderzoek - Heerweg-Zuid 138, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00170 - OMV_2021153735 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning na het slopen van de bestaande eengezinswoning en bijgebouw - met openbaar onderzoek - Heerweg-Zuid 138, 9052 Zwijnaarde - Vergunning 2022_CBS_00170 - OMV_2021153735 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning na het slopen van de bestaande eengezinswoning en bijgebouw - met openbaar onderzoek - Heerweg-Zuid 138, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Lander Van Wassenhove - Lies Deschietere met als contactadres Nederzwijnaarde 80, 9052 Zwijnaarde hebben een aanvraag (OMV_2021153735) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 3 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning na het slopen van de bestaande eengezinswoning en bijgebouw

• Adres: Heerweg-Zuid 138, 9052 Zwijnaarde

Kadastrale gegevens: afdeling 24 sectie C nr. 178B2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 27 oktober 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 22 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag omvat het slopen van een bestaande woning met bijgebouw en het bouwen van een nieuwe vrijstaande woning langs de Heerweg-Zuid in Zwijnaarde. De omgeving betreft een randstedelijk verkaveld gebied in de invloedsfeer van het gewestelijk RUP Parkbos waar voornamelijk eengezinswoningen met 2 bouwlagen en een hellend dak voorkomen.

 

De bestaande woning betreft een vrijstaande woning geplaatst tegen de rooilijn, op 1,86m van de rechter perceelsgrens en op 5,11m van de linker perceelsgrens. De woning bestaat uit één bouwlaag met een hellend dak.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het gaat hier om een hernieuwde aanvraag na een weigering (2021044007). De vorige aanvraag had onder meer in de leefruimte een te kleine hoogte. Dit werd met deze nieuwe aanvraag aangepast. De nieuwe woning wordt voorzien op 5,49 m van de straat, op 3 m van de rechterperceelsgrens en op minstens 3 m van de linkerperceelsgrens.

 

De woning telt 3 bouwlagen en wordt uitgevoerd met platte daken.

De kroonlijsthoogte bedraagt 6 m over twee bouwlagen en 8,81 m over drie bouwlagen.

De hoogtes zijn gemeten vanaf de vloerpas van de woning die 35cm hoger ligt dan de pas van het terrein.

 

De bouwdiepte op gelijkvloerse en eerste verdieping bedraagt 14,64 m. De bouwdiepte op de tweede verdieping bedraagt 12 m.

Op de eerste verdieping kraagt de woning over een breedte van 4,24 m 90 cm uit het voorste gevelvlak, op de tweede verdieping springt de voorgevellijn over een breedte van 3,64 m 50 cm terug achter de voorgevellijn.
 

De gevels worden in hoofdzaak afgewerkt met een licht grijs genuanceerd metselwerk in verschillend verband, houten gevelbekleding, dorpels in blauwe hardsteen en antracietkleurig buitenschrijnwerk.

 

Indeling van de woning:

-      Op het gelijkvloers zijn in volgorde de inkomhal, een afzonderlijke wc, een leefruimte met vaste trap naar de eerse verdieping, een verdiepte zitruimte, een keuken en een vaste trap naar de kelderberging. een ruime berging en de leefruimte terug te vinden. Het eerste deel van de leefruimte en de inkomhal liggen op de vloerpas van de woning. De vloerpas van de zitruimte bevindt zich op -0,56 m onder de vloerpas van de rest van het gelijkvloerse gedeelte.  

-      Op de eerste verdieping is een bureauruimte gesitueerd aan de achterzijde van de woning, die via een vide in verbinding staat met de onderliggende zit- en leefruimte. Verder bevinden zich op de eerste verdieping 2 slaapkamers.  

-      Op de tweede verdieping worden 3 slaapkamers, een badkamer met apart toilet en nachthal voorzien.

Alle kamers zijn voorzien van hoge ramen.

 

De woning is niet voorzien van een inpandige garage of carport naast de woning. Er wordt 1 parkeerplaats en een toegangspad naar de woning voorzien in de voortuinstrook met een breedte van respectievelijk 2,72 m en 1 m op het openbaar domein.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Verkavelingsvergunningen

  • Op 27/10/1988 werd een vergunning afgeleverd voor een nieuwe verkaveling. (1988 ZW 063/00)

 

Omgevingsvergunningen

  • Op 15/07/2021 werd een weigering afgeleverd voor het slopen van een eengezinswoning + bijgebouw en de nieuwbouw van een eengezinswoning (OMV_2021044007).

    De aanvraag was niet verenigbaar met de goede ruimtelijk ordening en was niet in overeenstemming met artikels 12 en 29 van het Algemeen Bouwreglement.

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Gewestplan

De eerste 50m van het perceel gemeten vanaf de rooilijn ligt in woongebied en het overige deel in woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling (ref. nr. 1988 ZW 063/00 van 27/10/1988). De aanvraag heeft betrekking op lot 1. De zonering volgens deze verkaveling is voortuinstrook, bouwzone en hoveningen.

 

De aangevraagde handelingen zijn getoetst op hun conformiteit met de stedenbouwkundige voorschriften van de geldende plannen. De aanvraag is niet in overeenstemming met volgende stedenbouwkundige voorschriften:

-      Hoogstens één verdieping is aanvaardbaar. Er worden 2 verdiepingen voorzien, wat resulteert in 3 bouwlagen. De verkaveling laat 2 bouwlagen en een hellend dak toe.

-      De bedaking is te voorzien (zadeldak) met een helling die begrepen is tussen 25° en 55°. 
De woning wordt volledig afgewerkt met plat dak.

-      De bouwzone waarbinnen de woning moet worden opgericht werd op het verkavelingsplan aangeduid. De eerste verdieping kraagt over een breedte van
4,24 m 90 cm uit de bouwzone tot op 4,60 m achter de rooilijn. 

 

Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar, zoals deze waarbinnen de aanvraag zich situeert, vormen op zich geen weigeringsgrond meer voor aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (art. 4.3.1, §1 en 4.4.1§2). Dat betekent dat aanvragen binnen de contour van zo’n verkaveling ook getoetst moeten worden aan de goede ruimtelijke ordening en niet louter aan de verkavelingsvoorschriften (zie ‘Hoofstuk 8: Omgevingstoets’).

Voor deze aanvraag betreft dit een positieve evaluatie voor het aantal bouwlagen.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg

5.       WATERPARAGRAAF

De aangevraagde eengezinswoning heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Door de toename van de bebouwde oppervlakte wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt echter gecompenseerd door de aansluiting van de volledige dakoppervlakte op een nieuwe hemelwaterput met een inhoud van 7500 l. Het hemelwater zal worden herbruikt via de aansluiting op de toiletten, een dienstkraan, een buitenkraan en een wasmachine, overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement. Door dit hergebruik zal het hemelwater enigszins gebufferd worden.

 

Zodoende wordt in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding beperkt is.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 4 november 2021 tot 3 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Zoals eerder vermeld is de aanvraag strijdig met de verkavelingsvoorschriften. Deze vormen op zich geen weigeringsgrond meer, maar afwijkingen moeten steeds getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening. Een afwijking kan dus enkel toegestaan worden indien deze uitgaat van de goede ruimtelijke ordening, waarbij het ‘verhogen van het ruimtelijk rendement’ een nieuw onderdeel is.

 

Om de kansen die deze verruimde afwijkingsmogelijkheden bieden te stroomlijnen met de principes van Ruimte voor Gent (het ruimtelijk structuurplan), werd de beleidsnota Ruimtelijk rendement in relatie tot Ruimte voor Gent opgesteld. In deze beleidsnota worden per deelruimte (binnenstad, kernstad, groeistad, buitengebied) de principes waarop al dan niet kan afgeweken worden, besproken. Deze afweging wordt telkens gemaakt in relatie tot de principes van Ruimte voor Gent.

 

Het perceel is gelegen in de groeistad waar buiten de knooppunten een basisschaal van 3 bouwlagen wordt gehanteerd.
De aangevraagde woning is voor wat betreft de eerste 2 bouwlagen wat hoogte en bouwdiepte (16 m)  in overeenstemming tot de verkavelingsvoorschriften, welke geacht worden de goede ruimtelijke ordening weer te geven.

 

De aanvraag is wat betreft de derde bouwlaag in strijd met de verkavelingsvoorschriften, die stellen dat een derde functionele laag afgewerkt moet worden met een zadeldak met een dakhelling begrepen tussen 25° en 55°  (woning maximaal 2 bouwlagen met een zadeldak). In voorliggende aanvraag wordt deze 3de functionele laag uitgevoerd met platte bedaking in plaats van een zadeldak en dus met een volwaardige 3de bouwlaag met plat dak. Dit is alsnog in overeenstemming met de vooropgestelde basisschaal van 3 bouwlagen. Bovendien wordt de bouwdiepte van de 3de bouwlaag beperkt tot 12 m, waardoor deze alsnog een gangbare bouwdiepte krijgt. Er kan geconcludeerd worden dat deze het ontwerp in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening.

 

De eerste verdieping kraagt ter hoogte van de voorgevel over een breedte van 4,24 m 90 cm uit buiten de bouwzone tot op 4,60 m achter de rooilijn. Aangezien dit louter een beperkte uitbouw betreft van 90 cm diep op de verdieping en de gelijkvloerse verdieping zich wel nog bevindt binnen de bouwzone, zal deze uitbouw geen negatieve impact hebben op het gebruik van de voortuinstrook als groenstrook. Deze uitbouw kan dan ook worden aanvaard.

 

Het gebruik van platte daken kan worden aanvaard. Door de woning af te werken met een plat dak wordt de woonkwaliteit op de bovenste verdieping vergroot. Een plat dak geeft de woning een eigentijds karakter.

 

CONCLUSIE 

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning na het slopen van de bestaande eengezinswoning en bijgebouw aan Lander Van Wassenhove - Lies Deschietere gelegen te Heerweg-Zuid 138, 9052 Zwijnaarde.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Riolering

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De  locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put. Enkel alle toiletten dienen aangesloten te worden op de septische put.

 

Openbaar domein

Oprit

Er zal slechts één oprit met een breedte van maximum 3 meter op het openbaar domein worden toegestaan, dit is de bestaande oprit. Alle parkeerplaatsen op het private domein moeten via deze oprit bereikbaar zijn.

 

Sloop

Funderingsresten die vóór de rooilijn liggen, moeten worden uitgebroken.

 

Bestaande rioolvertakkingen, die niet worden hergebruikt, moeten op het terrein, ter hoogte van de rooilijn, zorgvuldig worden dichtgemaakt.

 

Indien tijdens de werkzaamheden onvoorziene hindernissen opduiken (rioleringen, waterlopen, kelders e.d.)dan moet dit meteen worden meegedeeld aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

Opbouw

Bij het vastleggen van de vloerpassen en dorpelpeilen van het gebouw moet de bouwheer rekening houden met het bestaande peil van de dichtst bijgelegen rand van de openbare verhardingen. Het openbaar domein (zowel verharde als onverharde stroken) wordt aangelegd met een dwarshelling van 2% richting de as van de straat. De peilen van de bestaande verhardingen worden niet aangepast in functie van aanpalende bouwwerken. Er worden ook geen trappen en/of hellingen toegestaan op het openbaar domein om de gebouwen toegankelijk te maken.

 

Het privédomein moet op de rooilijn zichtbaar afgescheiden zijn van het openbaar domein (bijvoorbeeld door middel van een dorpel, afsluiting, verschil in materialen etc.).

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Voor het eventueel wegnemen en terugplaatsen van de distributiekabel die zich op de gevel bevindt, moet contact worden opgenomen met Telenet, tel. 015 66 66 66.

In functie van de werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld).