Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00148 - OMV_2020133915 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tuin en van waterdoorlatende grind - zonder openbaar onderzoek - Antoon Catriestraat 70A, 9031 Drongen - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:36
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00148 - OMV_2020133915 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tuin en van waterdoorlatende grind - zonder openbaar onderzoek - Antoon Catriestraat 70A, 9031 Drongen - Vergunning 2022_CBS_00148 - OMV_2020133915 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tuin en van waterdoorlatende grind - zonder openbaar onderzoek - Antoon Catriestraat 70A, 9031 Drongen - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Mevrouwen Griet Goetgebuer - Julie Witters met als contactadres Kauwestraat 5, 9800 Deinze hebben een aanvraag (OMV_2020133915) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 21 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het aanleggen van een tuin en van waterdoorlatende grind

• Adres: Antoon Catriestraat 70A, 9031 Drongen

Kadastrale gegevens: afdeling 27 sectie C nr. 541F2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 16 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 23 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het perceel bevindt zich langs de Antoon Catriestraat in Drongen. De omgeving bestaat voornamelijk uit open en halfopen bebouwing. Het pand in kwestie betreft een halfopen eengezinswoning (2 bouwlagen en een dak).

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Deze aanvraag betreft een regularisatie van aangelegde verharding in de voor- en zijtuin, die niet conform is aan de laatst afgeleverde vergunning. Recent werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de woning (OMV_2019122923) en verharden van:

-          7,50m² grasdallen (fietsenstalling);

-          37m² waterdoorlatende klinkers (oprit van 3m breed en paden naar de voordeuren);

-          1 oprit op het openbaar domein en het ontharden van de openbare bermen.

Deze verhardingen situeren zich allen in de voortuin op een pad naar de inkom van het appartement na.

 

In de bestaande toestand werd de voortuinverharding anders uitgevoerd dan vergund:

-          Aan de inkom van de praktijkruimte werd 8,46m² tegelverharding gelegd;

-          Bijkomend werd er 42,50m² aan honinggraatmatten gevuld met siergrind voorzien in de voortuin;

-          De volledige zijtuin én achtertuin werden verhard met honinggraatmatten gevuld met siergrind (ca. 178m²).

 

Op 6 oktober 2020 werd er een proces-verbaal opgemaakt met het nummer 66.97.10045/20.
 

De aanvraag voorziet een aangepast voorstel waarbij de verharding worden beperkt tot:

-      De verharding in de voortuin verandert niet ten opzichte van de bestaande toestand. Aan de inkom van de praktijkruimte werd 8,46m² tegelverharding gelegd. Er wordt 42,50m² aan honinggraatmatten gevuld met siergrind voorzien in de voortuin in een organische vorm, waarbij er ruimte wordt voorzien voor fietsparkeerplaatsen, een autostaanplaats en een doorgang voor auto’s naar de zijtuin.

-      In de zijtuin wordt de verharding beperkt tot ca. 33m² in honinggraatmatten. De verharding heeft een breedte van ca. 2,50m zodat er een auto kan staan om te laden en lossen bij het appartement. Vanaf de inkom van het appartement versmald de verharding naar een pad van ca. 1m breed naar achter.

-      In de achtertuin wordt de verharding beperkt tot 55m² in honinggraatmatten.

 

Links achteraan de tuin wordt een tuinberging geplaatst met een oppervlakte van 7,50m², een kroonlijsthoogte van 2,20m en een nokhoogte van 2,60m. De berging staat op 1m van de linker en achterste perceelsgrenzen. De berging valt binnen het Vrijstellingsbesluit.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

  • Op 05/09/2019 werd een weigering afgeleverd voor het verbouwen van een halfopen bebouwing tot praktijk met appartement (OMV_2019078841).
  • Op 05/12/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning naar een appartement en praktijkruimte (OMV_2019122923).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 04/02/1970 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een handelshuis en appartementen tot 2 woningen. (1970 DR 016)

 

Bouwmisdrijven

  • Op 6 oktober 2020 werd er een proces-verbaal opgemaakt met het nummer 66.97.10045/20 voor:
    • de voortuin werd grotendeels verhard met grind op een gestabiliseerde ondergrond. Er zijn 5 organische ronde uitsparingen in de verharding voor de aanplanting van groen. De verhouding verharding/groenzone is niet conform de vergunning.
    • de zijtuin en achtertuin werd grotendeels verhard in grind op een gestabiliseerde ondergrond. Er zijn 3 kleine cirkels en een smal rechthoekig strookje uit de verharding uitgespaard voor de aanplant van struiken of bomen.
    • de bestaande licht afhellende achtertuin is horizontaal genivelleerd tot net onder de vloerpas van de woning. De achterste 6m van de achtertuin werd met een licht stijgende helling aangelegd. De ophoging heeft een maximum hoogte van 30cm thv de hoek van de linker perceelsgrens met de achterste perceelsgrens.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer afgeleverd op 1 december 2021 onder ref. AV/411/2021/01429:
Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert GUNSTIG betreffende voorliggende aanvraag gezien de aanvraag in overeenstemming is met algemene en de bijzondere voorwaarden. Bij de uitvoering – met de hierna omschreven aandachtspunten (zie bijlage op het omgevingsloket).

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op volgende punten:

-      Artikel 12 – Beperken van verhardingen

Dit artikel stelt dat het verharden van oppervlaktes tot een minimum beperkt moet worden, uiteraard om de problematiek van wateroverlast en verdroging zoveel mogelijk te voorkomen. De strikt noodzakelijke verhardingen moeten waar mogelijk als verharding met natuurlijke infiltratie of als waterdoorlatende verharding aangelegd worden.

 

Voorliggend voorstel voorziet ca. 51m² niet strikt noodzakelijke verharding in de voortuin en ca. 88m² verharding in de zij- en achtertuin. Dit geeft een totale oppervlakte van 139m² verharding.

Er kan akkoord gegaan worden de verharding in de zij- en achtertuin omdat deze nauw aansluit bij de maximum toegelaten oppervlakte die vrijgesteld is van vergunning in de zij-en achtertuin, nl. 80m². In voortuinen is echter enkel de strikt noodzakelijke verharding naar garages en toegangen tot de woning vrijgesteld van vergunning. Momenteel wordt meer dan de helft van de voortuin verhard, dit is niet aanvaardbaar.

 

De verharding in de voortuin moet beperkt worden tot maximum 50% van de oppervlakte van de voortuin en in waterdoorlatende materialen aangelegd worden. Dit zal zo opgenomen worden als bijzondere voorwaarde.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening toegankelijkheid

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

 

Echter is de aanvraag niet in overeenstemming met artikel 12 van het algemeen bouwreglement (zie 4.3 Verordeningen) gezien de grote oppervlakte verharding in de voortuin. Om de watertoets te doorstaan moet de verharding beperkt worden tot maximum 50% van de oppervlakte van de voortuin en in waterdoorlatende materialen aangelegd worden.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft de regularisatie van het aanleggen van meer verhardingen in de voor-, zij- en achtertuin dan vergund was. Met deze aanvraag wordt er ca. 51m² verharding aangelegd in de voortuin en ca. 88m² verharding in de zij- en achtertuin.

Er kan akkoord gegaan worden met de verharding in de zij- en achtertuin. Er blijft nog een voldoende ruime oppervlakte in de achtertuin gevrijwaard van verharding om dienst te doen als tuinzone. De oppervlakte van de verharding in de achtertuin staat in verhouding tot de oppervlakte van het terrein. Ondanks de verharding blijft het groene karakter van het perceel gevrijwaard.

 

Enkel het verharden van de strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar de woning zijn vrijgesteld van vergunning. Verhardingen die niet strikt noodzakelijk zijn om in dit geval de voordeur te bereiken zijn onderworpen aan de stedenbouwkundige vergunningsplicht.

In functie van de goede ruimtelijke ordening moet een voortuinstrook maximaal als tuin worden aangelegd en moet de verharding tot een minimum worden beperkt. Hoewel de woning niet over een garage of carport beschikt, kan er wel akkoord gegaan worden met een parkeerplaats in de zijtuin bij het appartement alsook een verharde toegang naar de praktijkruimte en een beperkte verharding voor de fietsenstalling. Momenteel nemen al deze verharding meer dan de helft van de oppervlakte van de voortuin in, dit is te veel. De oppervlakte verharding in de voortuin moet beperkt worden tot maximaal de helft van de voortuin.

 

Omwille van de voorgaande redenen kan de aanvraag vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening worden aanvaard, mits de voortuinverharding wordt beperkt tot de helft van de oppervlakte van de voortuin.

 


CONCLUSIE 

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen. 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 


Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tuin en van waterdoorlatende grind aan mevrouwen Griet Goetgebuer - Julie Witters gelegen te Antoon Catriestraat 70A, 9031 Drongen.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Verhardingen:

De verharding in de voortuin moet beperkt worden tot maximum 50% van de oppervlakte van de voortuin.

 

Openbaar domein:

Er wordt slechts één oprit met een breedte van maximum 3 meter op het openbaar domein toegestaan. De overige strook dient fysiek afgesloten te worden van het openbaar domein.

 

In tegenstelling met de uitgevoerde en voorziene toestand mogen de openbare, (groene) bermen in geen geval verhard worden, ook verhardingen in steenslag zijn niet toegelaten. In het geval van inbreuken kan de stad deze verhardingen opbreken op kosten van de bouwheer.

 

Na het beëindigen van de werken zal de oprit op het openbaar domein aangelegd worden door de Stad Gent op kosten van de bouwheer volgens het geldende retributiereglement. Opritten op openbaar domein, die niet aangelegd zijn door de stad kunnen worden opgebroken. De oprit dient, na de werken, verplicht aangevraagd te worden, het aanvraagformulier kan u downloaden via de website www.stad.gent (typ trottoirs en opritten in het zoekveld).

Dit document dient bezorgd te worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

NB: Deze oprit kan mogelijks aangelegd worden tijdens de voorziene wegen- en rioleringswerken. Voor de concrete inplanting en afspraken daaromtrent dient contact opgenomen te worden met AWV afdeling Oost-Vlaanderen Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81, 9000 Gent, 09 276 26 00.

 

Riolering:

Alle eventueel bijkomende regenafvoeren (RWA) en ook eventuele afvalwater-producerende installaties (DWA) moeten op de respectievelijke leidingen van het reeds intern gescheiden rioleringsstelsel worden aangesloten (crf. OMV_2019122923). Of - in het geval van de regenafvoer- kan deze binnen het eigen perceel geïnfiltreerd worden.


 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Sector West DR: Drongenplein 20, 9031 Drongen, tel.: 09/266.79.61, mail: dwbw-sectorWest@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Er zijn werken gepland in de Antoon Catriestraat die voor de uitvoering van de aangevraagde bouwwerken belangrijke hinder kunnen opleveren. Voor bijkomende informatie kan men contact opnemen met AWV afdeling Oost-Vlaanderen Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 81, 9000 Gent, 09 276 26 00.