Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00174 - OMV_2021152639 R - aanvraag omgevingsvergunning voor dakuitbreiding van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Yvonne Desirantstraat 24, 9032 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00174 - OMV_2021152639 R - aanvraag omgevingsvergunning voor dakuitbreiding van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Yvonne Desirantstraat 24, 9032 Gent - Vergunning 2022_CBS_00174 - OMV_2021152639 R - aanvraag omgevingsvergunning voor dakuitbreiding van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Yvonne Desirantstraat 24, 9032 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF? 

Karim Saidoun - Celestine Verspeelt met als contactadres Yvonne Desirantstraat 24, 9032 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021152639) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 5 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: dakuitbreiding van een eengezinswoning

• Adres: Yvonne Desirantstraat 24, 9032 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 30 sectie C nr. 92L5

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 26 oktober 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 21 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De bouwplaats situeert zich binnen de verkaveling 'Lange Velden', een recente verkaveling gelegen in de deelgemeente Wondelgem. Deze verkaveling is een totaalplan met een verscheidenheid naar woontypologie en een verantwoorde dichtheid gebaseerd op de bestaande nederzettingsstructuur. De te verbouwen woning bevindt zich langs de Yvonne Desirantstraat, een straat met voornamelijk halfopen bebouwingen. Het pand in kwestie betreft een eengezinswoning (één bouwlaag en een zadeldak).

 

Met deze aanvraag wil men de kroonlijst van de woning vooraan over de volledige breedte optrekken tot twee volwaardige bouwlagen en een hoogte van 6 m. Het hellend dak daarachter blijft behouden. De rechter scheidingsmuur wordt hierdoor opgehoogd en zal zijdelings kwalitatief worden afgewerkt. De voorgevel wordt in zijn geheel opnieuw geïsoleerd en krijgt een nieuwe afwerking in metselwerk. Hierdoor zal de voorgevel 6 cm voorbij de voorbouwlijn komen.

 

Door deze dakuitbreiding kunnen de bestaande slaapkamer en het bureautje uitgebreid worden tot twee volwaardige slaapkamers. Verder blijft de woning intern ongewijzigd.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 24/12/2019 werd een vergunning afgeleverd voor de regularisatie van een pergola (OMV_2019110250).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 14/04/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een eengezinswoning. (2010/40031)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor..
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling (ref. nr.  van ). De aanvraag heeft betrekking op lot 285. De zonering volgens deze verkaveling is zone voor hoofdgebouwen – geschakelde woningen G2, zone voor uitbouwen en zone voor koeren en tuinen.

 

De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften van de verkaveling.

 

Het ophogen van de voorgevel wijkt af van volgend voorschrift: ‘elk koppel geschakelde woningen is gelijk betreffende kroonlijsthoogte, nokhoogte en dakhelling’.

Overeenkomstig artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan beperkt afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften van een goedgekeurde, niet vervallen verkavelingsvergunning, wat betreft de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

 

De afwijking op de verkavelingsvoorschriften is aanvaardbaar gezien het feit dat het voorgestelde ontwerp zich ruim binnen het maximaal toegelaten bouwvolume volgens de verkavelingsvoorschriften situeert. De verkaveling laat namelijk een bebouwingsbeeld van 2 bouwlagen toe met een maximale kroonlijsthoogte van 7m.

 

Bovendien hebben alle vergunde en reeds gebouwde woningen in het verkaveling "de Lange Velden" een zeer grote verscheidenheid, zowel naar volume, vorm en uiterlijk.

 

Bijgevolg kan worden geoordeeld dat de afwijking ruimtelijk aanvaardbaar is binnen zijn omgeving. De afwijking is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

 

De hemelwaterafvoer is aangesloten op een voldoende ruim gedimensioneerde hemelwaterput met een inhoud van 10.000 l.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 3 november 2021 tot 2 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het ophogen van de voorgevel van de woning, waardoor er een bijkomende slaapkamer kan worden ingericht op de verdieping. Deze verbouwingswerken zijn ruimtelijk en stedenbouwkundig aanvaardbaar. Dit volume bevindt zich ruim binnen het maximaal toegelaten bouwvolume volgens de verkavelingsvoorschriften. De verkaveling laat namelijk een bebouwingsbeeld van 2 bouwlagen toe met een maximale kroonlijsthoogte van 7m. Bovendien hebben alle vergunde en reeds gebouwde woningen in het verkaveling "de Lange Velden" een zeer grote verscheidenheid, zowel naar volume, vorm en uiterlijk, waardoor het verschil in uitzicht met de rechter aanpalende woning niet als storend zal worden ervaren.

 

Het bijkomend isoleren van de voorgevel heeft een positieve impact op de energiehuishouding van de woning en op de woonkwaliteit. De voorgevel wordt kwalitatief afgewerkt. Hierdoor zal de voorgevel 6 cm naar voor komen, dit is beperkt en aanvaardbaar.

 


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor dakuitbreiding van een eengezinswoning aan Karim Saidoun - Celestine Verspeelt gelegen te Yvonne Desirantstraat 24, 9032 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op: 

Riolering

De regenwaterafvoer (RWA) van de dakuitbreiding mag in geen geval aangesloten worden op de vuilwaterleiding (DWA) van het interne, reeds gescheiden rioleringsstelsel. Deze dientaangesloten te worden op de regenwaterput.

 

Er zullen geen nieuwe huisaansluitingen voorzien worden, de bestaande zijn verplicht te gebruiken.


 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

In functie van een werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld).