Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00187 - OMV_2021168885 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinberging na slopen van de bestaande berging - zonder openbaar onderzoek - Lavendelstraat 59, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00187 - OMV_2021168885 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinberging na slopen van de bestaande berging - zonder openbaar onderzoek - Lavendelstraat 59, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_00187 - OMV_2021168885 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinberging na slopen van de bestaande berging - zonder openbaar onderzoek - Lavendelstraat 59, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Jonas Roels - Charlotte Post met als contactadres Lavendelstraat 59, 9000 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021168885) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 3 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een tuinberging na slopen van de bestaande berging

• Adres: Lavendelstraat 59, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 10 sectie K nr. 327W

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 1 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 22 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de omgeving en de plaats van de aanvraag

De te verbouwen woning bevindt zich langs de Lavendelstraat in de Bloemekenswijk. De omgeving bestaat voornamelijk uit rijwoningen van 2 tot 3 bouwlagen plus hellend dak, aan de overzijde van de straat situeren zich enkele (oudere) bedrijfsgebouwen/garages.

Het perceel in kwestie is bebouwd met een eengezinswoning (rijwoning) bestaande uit een hoofdvolume van 2 volwaardige bouwlagen en een 3de  deels onder dak. Het perceel omvat een ingesloten achtertuin (stadstuin) met achteraan een tuinberging van 1 bouwlaag met daarop 2 hellende daken. Deze tuinberging is grotendeels tegen de bestaande tuinmuren/scheimuren gebouwd.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat het plaatsen van een tuinberging na slopen van de bestaande berging, en de heraanleg van de achtertuin.

 

De aanvraag omvat volgende handelingen:

  • Sloop van de bestaande berging, totale oppervlakte circa 45.23m². Beide nokhoogtes bedragen circa 4.50m, kroonlijsthoogtes circa 2.50m.
  • Bouw van nieuwe tuinberging, 1 bouwlaag, plat dak, tot tegen de tuinmuren. Binnenhoogte circa 2.40m. Zijwanden niet hoger dan de reeds aanwezige scheimuren/tuinmuren (circa 3.10m hoog). De tuinberging omvat een inpandig deel en een deel met overdekt terras. Totale dakoppervlakte circa 51.43m² (dus bebouwde oppervlakte wordt vermeerderd met circa 6.0m²). 
  • Constructie in houtskeletbouw, buitenbekleding in grijze panelen met speels motief, dak in rubber, kroonlijst in zink, schrijnwerk in PVC.
  • De stadstuin wordt op natuurlijke wijze heraangelegd met beplanting en stapstenen op grind. Er wordt een kleine vijver aangelegd met natuurlijke waterzuivering.

 

De aanvraag omvat niet eventuele volgende handelingen:

  • De aanvraag behandelt enkel de tuinberging en de heraanleg van de achtertuin. Eventuele werken aan het hoofdgebouw (woning) en/of de poort/inkomhal aan de straatzijde behoren niet tot de aanvraag. Hiervan zijn tevens onvoldoende plannen toegevoegd waardoor deze onvoldoende zouden kunnen beoordeeld worden. Deze worden dan ook niet mee beoordeeld in deze vergunning.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen:

* Op 08/08/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een woning (OMV_2019069429).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op volgende punten:

- artikel 14: groendak: Er werd geen groendak voorzien, het nieuwe dak is echter groter dan 40m². Volgens het artikel moet het dak uitgevoerd worden als groendak: “Bij nieuwbouw, herbouw en bij verbouwing (al dan niet met uitbreiding) moet elke nieuwe dakoppervlakte met een hellingsgraad tot 15 graden aangelegd worden als een groendak. Een groendak is een dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per m². Overdekte constructies tot 40 m² en gebouwen en (delen van) constructies waarvan het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze op eigen terrein in de bodem infiltreert, worden vrijgesteld van de verplichting om een groendak aan te leggen.”

 

Verdere beoordeling zie waterparagraaf.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

 

Verdere beoordeling zie waterparagraaf.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

 

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

 

Enkel wordt door de toename van de bebouwde oppervlakte (toename circa 6m², totale oppervlakte circa 51m²) de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt.

 

Volgens het algemeen bouwreglement artikel 14 ‘groendaken’ moet dit gecompenseerd worden door het plat dak van de nieuwe tuinberging aan te leggen als groendak (bijzondere voorwaarde).  Een groendak heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel. Mits voldaan aan de voorwaarde wordt in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding beperkt blijft.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De nieuwe tuinberging betekent een meerwaarde bij het gebruikscomfort van deze eengezinswoning. De tuinberging biedt meer ruimte voor fietsen en opbergruimte. Het verdwijnen van de hellende daken en de vervanging door 1 plat dak zorgt voor een lagere impact ten aanzien van de omgeving (bouwblok). Het bijkomende volume valt binnen de gebruikelijke normen qua bouwdiepte en hoogte. De impact op de aanpalende eigendommen en bij uitbreiding de omgeving is bijgevolg beperkt.

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinberging na slopen van de bestaande berging aan Jonas Roels - Charlotte Post gelegen te Lavendelstraat 59, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Groendak:

Het nieuwe platte dak van de tuinberging moet aangelegd/uitgevoerd worden als groendak conform de bepalingen in het algemeen bouwreglement artikel 14 ‘groendaken’.

 

Riolering:

Alle bijkomende afvalwater-producerende installaties (DWA) en regenafvoeren (RWA) moeten op de respectievelijke leidingen van het reeds intern gescheiden rioleringsstelsel worden aangesloten (cfr. OMV_2019069429). Of -in het geval van de regenafvoer- kan deze binnen het eigen perceel geïnfiltreerd worden.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).