Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00204 - OMV_2021170221 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een hoogstammige boom - zonder openbaar onderzoek - Rijvisschestraat 50, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:38
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00204 - OMV_2021170221 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een hoogstammige boom - zonder openbaar onderzoek - Rijvisschestraat 50, 9052 Zwijnaarde - Vergunning 2022_CBS_00204 - OMV_2021170221 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een hoogstammige boom - zonder openbaar onderzoek - Rijvisschestraat 50, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Matthias Gunst met als contactadres Industrielaan 40, 9900 Eeklo heeft een aanvraag (OMV_2021170221) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 3 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het rooien van een hoogstammige boom

• Adres: Rijvisschestraat 50, 9052 Zwijnaarde

Kadastrale gegevens: afdeling 24 sectie A nrs. 137D en 138C

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 25 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 28 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de omgeving en de plaats

Het perceel is gelegen te Rijvisschestraat in Zwijnaarde. De omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door natuur en agrarisch gebied. Het perceel zelf ligt binnen het beschermd landschap 'Kastelensite'. Het gebouw op het bouwperceel is opgenomen als 'Villa La Closerie' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (relictid: 92183).

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het rooien van 1 boom (Plantaan). De boom is afgestorven. De stamomtrek van de boom betreft 174 cm. De Plantaan staat op 15 m van de woning en op 3 m van de Rijvisschestraat. 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 31/01/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het rooien van een hoogstammige boom (OMV_2018135790).

* Op 14/02/2019 werd een weigering afgeleverd voor het rooien van zes bomen (OMV_2018142502).

* Op 14/02/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het rooien van drie bomen (OMV_2018148788).

* Op 10/04/2019 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor de huisvesting van 8 honden (OMV_2019029887).

* Op 03/10/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het exploiteren van een inrichting voor het houden van honden en regularisatie omheining dienstig als afsluiting hondenren (OMV_2019091425).

* Op 16/04/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het rooien van een omgewaaide boom (OMV_2020019149).

* Op 23/12/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het rooien van 4 bomen (OMV_2021156309).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen afgeleverd op 7 december 2021. De aangevraagde werken omhelzen het vellen van een dode plantaan binnen het beschermde landschap. De betrokken boom is afgestorven en staat in een boomrijke omgeving. Het vellen van de boom is te verantwoorden, gezien de boom afgestorven is en het rooien geen negatieve impact zal hebben op de erfgoedwaarde. Ons advies is daarom gunstig als de handelingen voldoen aan volgende voorwaarden: 1. De werken met de nodige omzichtigheid en aandacht voor de omgeving uitvoeren, dit teneinde deze niet te schaden; 2. Het afvalhout naar een daartoe geschikte plaats wegvoeren. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, doet geen van de gevraagde handelingen afbreuk aan de bescherming.
 

Voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Natuur en Bos afgeleverd op 6 december 2021:
De aanvraag betreft het kappen van 1 solitaire boom dicht tegen de Rijvisschestraat. De boom maakt geen deel uit van het bos, de houtkant aan de straatzijde en oprit is niet breed genoeg om als bos te beschouwen. De aanvraag wordt gunstig geadviseerd indien voorzien wordt in een heraanplant met een streekeigen nieuwe boom.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent - deelproject 6C Parkbos' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 9 juli 2010), in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

Deze gebieden zijn bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en het landschap. Binnen dit gebied zijn landbouw, bosbouw, natuureducatie en recreatief medegebruik ondergeschikte functies voor zover de hoofdfunctie niet in het gedrang komt. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur, het natuurlijk milieu en het landschap zijn toegelaten.
 

Het gebouw op het perceel is als symbolische aanduiding in overdruk aangeduid als ‘art. 1.4 Cultuurhistorisch gebouw’.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Er is geen bezwaar tegen het rooien van de boom die reeds afgestorven is. Om de groene omgeving te behouden en stimuleren wordt een compensatie oplegt waarbij er een nieuwe loofboom moet worden aangeplant. Deze boom dient een minimale stamomtrek te hebben van HS12/14. Het planten van de bomen gebeurd op minstens 2m van de perceelsgrens, op maximaal 20m van de huidige locatie en in het eerstvolgende plantseizoen na het rooien.

De aanvraag is, mits toepassing van de bijzondere voorwaarden, in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het rooien van een hoogstammige boom aan de heer Matthias Gunst gelegen te Rijvisschestraat 50, 9052 Zwijnaarde.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Het advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen (advies van 07/12/2021) moet strikt nageleefd worden.

 

Het advies van Agentschap Natuur en Bos (advies van 06/12/2021) moet strikt nageleefd worden.

 

Heraanplanten

Er dient minstens één nieuwe hoogstammige loofboom van eerste grootorde met minimumstamomtrek HS12/14 te worden heraangeplant en dit ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien, op minimaal 2m van de perceelsgrens en op maximaal 20 m van de huidige locatie (dus wel aan deze zijde - kant Rijvisschestraat - van het privaat park).