Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00198 - OMV_2021168285 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zonneluifel (regularisatie) en gevelbelettering bij een restaurant - zonder openbaar onderzoek - Brabantdam 69, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:38
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00198 - OMV_2021168285 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zonneluifel (regularisatie) en gevelbelettering bij een restaurant - zonder openbaar onderzoek - Brabantdam 69, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_00198 - OMV_2021168285 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zonneluifel (regularisatie) en gevelbelettering bij een restaurant - zonder openbaar onderzoek - Brabantdam 69, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

FATTOUSH BV met als contactadres Brabantdam 69, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021168285) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 31 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een zonneluifel (regularisatie) en gevelbelettering bij een restaurant

• Adres: Brabantdam 69, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 4 sectie D nr. 1786P

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 18 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 23 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Deze aanvraag heeft betrekking op een horecazaak gelegen langsheen de Brabantdam in het centrum van de stad Gent. De omgeving is erg divers en bestaat uit zowel handelspanden, horecazaken als woningen. Het pand in kwestie betreft een horecazaak met 3 bouwlagen en is afgewerkt met een hellend dak.

 

Het pand is opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed en wordt er als volgt beschreven: “Neoclassicistische lijstgevels van drie traveeën en drie bouwlagen volgens bouwaanvraag huizenblok doorlopend tot Vlaanderenstraat nr. 72, daterend van 1884. Oorspronkelijk bepleisterde, thans gedecapeerde bakstenen gevel verwerkt met hardsteen voor vensteromlijstingen. Links licht vooruitspringende travee met deurvenster bekroond met kroonlijst. Gekornist hoofdgestel met gelede architraaf, pseudosteigergaten en kroon- en tandlijst op klossen.”

 

De straatgevel van het pand kende een aantal aanpassingen die de erfgoedwaarde ervan hebben aangetast:

-     De gevel werd ontpleisterd waardoor de oorspronkelijke afwerking en vormgeving werden gewijzigd. 

-     In 1967 en in 1989 werd een vergunning verleend voor het verbouwen van de winkelpui. De huidige winkelpui heeft geen erfgoedwaarde en is niet afgestemd op de geleding van de gevel op de verdiepingen.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Voorliggende aanvraag betreft het plaatsen van een zaak-gebonden publiciteitsinrichting en de regularisatie voor het plaatsen van een zonneluifel aan de voorgevel van een horecazaak.

De luifel wordt voorzien tussen de raamopeningen van de gelijkvloerse en de eerste verdieping. De zonneluifel is ca. 8m46 breed, en wordt op 30cm afstand van de linker perceelsgrens en tot tegen de rechter perceelsgrens geplaatst. Wanneer ze is ingeklapt bedraagt de afstand t.o.v. het trottoir ca. 2m50. De omkasting springt in de ingeklapte toestand ca. 11cm uit en is 20cm hoog. Wanneer ze is uitgeklapt bedraagt de afstand t.o.v. het voorgevelvlak 1m50. In open toestand komt de uitgetrokken luifel tot op een hoogte van 2m30 t.o.v. het voetpad. De luifel wordt in een donkere kleurstelling voorzien en bevat geen opschrift.

 

Verder wordt er een zaak-gebonden publiciteitsinrichting met het opschrift “Fattoush” geplaatst van 2m40 x 30 cm, op 1m80 van de linker perceelsgrens en 1m80 van de rechter perceelsgrens (gebaseerd op de gegevens zoals ingegeven in het Omgevingsloket). Het reclamepaneel wordt op de voorgevel in losse letters bevestigd in een gele kleur. De afstand t.o.v. het voetpad bedraagt ca. 2m90. De dikte is niet gekend.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 06/08/2020 werd een gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor regularisatie functiewijziging tot horeca (OMV_2020052058).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 02/01/1968 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de winkelpui en dito ruimte. (KW B-67-67)

* Op 13/04/1989 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de winkelpui. (1989/24)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN OOST-VLAANDEREN
Er werd geen tijdig advies verkregen van Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen. De adviesvraag is verstuurd op 18 november 2021. Op 20 december 2021 is nog géén advies ontvangen. Omdat de decretaal omschreven adviestermijn verstreken is, kan aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg BINNENSTAD - DEEL ZUID, goedgekeurd op
29 november 2002, en is bestemd als verwevingszone.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Zie hoofdstuk waterparagraaf.

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Voorliggende aanvraag betreft het plaatsen van een zonneluifel en een zaak-gebonden publiciteitsinrichting aan de voorgevel van het pand. Een reclamepaneel werd eerder in een aanvraag uitgesloten uit de vergunning omwille van de negatieve impact op het openbaar domein.

 

Doordat het pand is opgenomen in het CHE-gebied en op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed wordt de architectuurhistorische waarde van het pand bevestigd. Deze waarde wordt niet alleen bepaald door het uitzicht van het pand maar heeft meerdere dimensies. Ook de structuur (dragende muren, houten vloerroosteringen en houten dakconstructie), indeling (kenmerkende plattegrond voor 19de-eeuwse woningen met winkelfunctie), ruimtelijkheid en authentieke interieurelementen (zoals trappen, schouwen, sierplafonds, binnenschrijnwerk e.d.m.) hebben waarde en bepalen het karakter van het pand.

 

De aanvraag betreft de regularisatie van een zonneluifel. Deze luifel heeft een voldoende grote vrije hoogte en vormt bijgevolg geen obstakel voor voorbijgangers. Zo mag er geen enkel deel van de zonneluifels/-tenten en hun steunstaven lager dan 2m25 gerekend vanaf het peil van het trottoir worden aangebracht. Hun uitsprong mag niet meer dan 2m00 bedragen en zij moeten tenminste 60cm van de boordsteen van het trottoir verwijderd blijven. Deze luifels/-tenten moeten inrolbaar zijn, voor de bedieningstoestellen mag de uitsprong op de naakte gevelmuur niet meer dan 16cm bedragen. De zonneluifel in open toestand komt tot op een hoogte van 2m30 t.o.v. het trottoir en beschikt over een afstand vanaf het voorgevelvlak tot 1m50. In ingeklapte toestand springt de omkasting ca. 11 cm uit. De gevraagde zonneluifel voldoet aan deze vooropgestelde normen en kan bijgevolg worden aanvaard.

 

Deze luifel dient om oververhitting van de winkelruimte tegen te gaan en maakt het ook mogelijk om een overdekt terras te creëren. Voor de Brabantdam bestaat geen goedgekeurd terras-inplantingsplan dat voorschrijft om met parasols te werken. Gezien de beperkte erfgoedwaarde van de gevel op de gelijkvloerse verdieping en het ontbreken van een terras-inplantingsplan wordt hiertegen geen bezwaar geuit. De luifel is noodzakelijk omwille van de aard van de horecazaak, die zijn etalage raam zuidelijk gericht heeft en snel leidt tot oververhitting binnen. De luifel betekent eveneens een meerwaarde voor zowel de zichtbaarheid van de recazaak, het gebruik van het terras als de energie-efficiëntie (vermijden van oververhitting) van het pand. De luifel is afgestemd op de bestaande gevelopbouw en integreert zich goed in de omgeving.

 

Verder wordt een nieuw reclamepaneel aangevraagd. Dergelijke reclame-inrichtingen worden steeds selectief onderzocht met het oog op een beheersing van de impact op de omgeving. Om een vrije doorgang maximaal te vrijwaren dienen de uitsprongen beperkt te worden tot maximaal 60 cm vanaf een hoogte van 3,00 meter tot 4,00 meter. Het reclamepaneel wordt voorzien op een hoogte van 2m90 vanaf het trottoirpeil. De dikte van het reclamepaneel is niet gekend. Daarom wordt via de bijzondere voorwaarden opgenomen dat de voorziene zaak-gebonden publiciteitsinrichting moet geplaatst worden vanaf een hoogte van 3,00 meter tot 4,00 meter en maximaal 60 cm mag uitspringen.

Verder beantwoordt de voorziene reclame-inrichting met opschrift “Fattoush” aan de richtlijnen in het kader van goed erfgoedzorg. De zaak-gebonden publiciteitsinrichting heeft beperkte afmetingen, is afgestemd op de bestaande gevelopbouw en integreert zich goed in de omgeving.

 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zonneluifel (regularisatie) en gevelbelettering bij een restaurant aan FATTOUSH bv (O.N.:0728669443) gelegen te Brabantdam 69, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Zaak-gebonden publiciteitsinrichting

De voorziene zaak-gebonden publiciteitsinrichting moet geplaatst worden vanaf een hoogte van 3,00 meter tot 4,00 meter en mag maximaal 60 cm uitspringen. De aanvrager draagt alle gevolgen bij aanrijding en schade, er zullen geen obstakels, palen e.d. in het openbaar domein aangebracht worden om dergelijke voorvallen te voorkomen.

 

Luifel

Er mag geen enkel deel van de zonneluifels/-tenten en hun steunstaven worden aangebracht die lager is dan 2m25 vanaf het peil van het trottoir. Deze mag niet meer dan 2 meter bedragen en moet tenminste 60 cm van de boordsteen van het trottoir verwijderd blijven. Deze luifels/-tenten moeten inrolbaar zijn, voor de bedieningstoestellen mag de uitsprong op de naakte gevelmuur niet meer dan 16 cm bedragen. De aanvrager draagt alle gevolgen bij aanrijding en schade, er zullen geen obstakels, palen e.d. in het openbaar domein aangebracht worden om dergelijke voorvallen te voorkomen.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

Rookmelder

Het pand moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.

 

Drinkwaterinstallatie

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.