Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00188 - OMV_2021126288 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met handel naar een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Karperstraat 174, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00188 - OMV_2021126288 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met handel naar een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Karperstraat 174, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_00188 - OMV_2021126288 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met handel naar een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Karperstraat 174, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mevrouw Josera BOUCHIKHI met als contactadres Karperstraat 174, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021126288) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 30 augustus 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning met handel naar een eengezinswoning

• Adres: Karperstraat 174, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 4 sectie D nr. 3605B15

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 23 september 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 29 september 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 22 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De te verbouwen woning bevindt zich langsheen de Karperstraat in de wijk Sint-Macharius-Heernis. De omgeving bestaat voornamelijk uit gesloten rijbebouwing. Het pand betreft volgens de laatste vergunde toestand een handelshuis met gelijkvloers een supermarkt en op de verdieping een eengezinswoning. De bebouwing bestaat uit 2 bouwlagen onder een hellend dak.

Op de plannen van de bestaande toestand wordt de gelijkvloerse verdieping ingetekend als een feestzaal. De rechtmatigheid van deze functie werd niet achterhaald.

 

Het pand is opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed en wordt er als volgt beschreven: “Volgens archiefstukken van 1895 en naar ontwerp van architect J.G. Semey. Huizenblok ontworpen in eenheidsbebouwing tussen de Tarbotstraat en de Lozevisserstraat. Oorspronkelijke symmetrische gevelopbouw verstoord door nieuwe gevelparement en de gewijzigde gevelopeningen van nummer 174 (aanvankelijk twee rijhuizen). De hoekhuizen nummer 172 en nummer 180 met een zijgevel van vier traveeën, vormen elkaars pendant. Het vroeger gemeenschappelijke deurrisaliet van nummer 174 en nummer 176, de beide afgeschuinde hoektraveeën en de licht uitspringende traveeën in de zijgevels vertonen een tuitgeveltop met bolornament en rondboogvormig dakvenster. De risalieten in de zijgevels dragen een arduinen gevelsteen boven het rechthoekige venster met druiplijst van de tussenverdieping met respectievelijk volgend opschrift: ‘Eet naar uwen stand, Woon er boven, Kleed er u onder’ (nummer 172) en ‘Vrijheid en Arbeid zijn de Schoonste Voorrechten van den Mensch’ (nummer 180). Nummer 172 heden witgeschilderd met donker geschilderde banden, hoek- en sluitstenen. Nummer 180 geschilderd en gecementeerd.”

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Met deze aanvraag wordt de functie op de gelijkvloerse verdieping gewijzigd van handel naar wonen. De woonfunctie op de verdieping wordt hiermee uitgebreid naar de gelijkvloerse verdieping. Hiervoor worden enkele structurele werken uitgevoerd, waarbij een nieuwe patio wordt gecreëerd. Een gedeelte van de bestaande aanbouw wordt hiervoor gesloopt. Vanaf een bouwdiepte van 9m20 tot 13m75 wordt vanaf het midden tot de rechter perceelsgrens een nieuwe buitenruimte gecreëerd van ca. 18,80 m² als tuinzone. De breedte van de patio bedraagt ca. 4m20. De bestaande aanbouw achteraan het perceel, dat zich gedeeltelijk bevindt onder de bebouwing van de rechter aanpalende buur, blijft behouden. De gelijkvloerse verdieping wordt hiermee heringericht door het creëren van leefruimtes, twee slaapkamers, een badkamer en een berging. De nieuwe buitenruimte wordt toegankelijk gemaakt met een schuifraam.

Verder wordt de voorgevel gewijzigd: de rechter deuropening wordt vervangen door een raamopening. De toegang tot de eengezinswoning wordt teruggebracht naar één deuropening.

Voor het overige worden het hoofdvolume en de aanbouw intern heringericht.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 14/10/1968 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis tot winkelhuis, de voorgevel inbegrepen. (Litt. K-25-68)

* Op 16/12/1968 werd een vergunning afgeleverd voor het uitvoeren van verbouwings- en binnen aanpassingswerken op de eerste verdieping. (KW T-13-68)

* Op 27/10/1969 werd een vergunning afgeleverd voor uitbreiden van een winkelhuis, door inneming van het aanpalend woonhuis, waarvan de voorgevel wordt verbouwd. (Litt. K-41-69)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg BINNENSTAD - DEEL HEERNIS, goedgekeurd op 18 juli 1989, en is bestemd als zone A voor woningen en klasse 1 voor tuinstrook en binnenkern.
 

De aangevraagde handelingen zijn getoetst op hun conformiteit met de stedenbouwkundige

voorschriften van de geldende plannen. De aanvraag is niet in overeenstemming met de

stedenbouwkundige voorschriften van het bijzonder plan van aanleg Binnenstad – Deel Heernis.

 

BESTEMMING

Volgens het BPA is de woonfunctie in de tuinstrook niet toegelaten. Aangezien de perceelsdiepte ca. 18m60 is, bedraagt de diepte van de strook voor hoofd- en bijgebouwen 16 meter. Hiermee is een gedeelte van de bestaande aanbouwen waarin de woonfunctie wordt voorzien, gelegen in de tuinstrook en bijgevolg in strijd met het BPA.

De voorziene bestemmingswijziging in de tuinzone valt niet onder de overgangsbepaling.

 

Overeenkomstig artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan beperkt afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, wat betreft de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

Op voorliggende plannen wordt de bestemming in de tuinstrook gewijzigd van winkel naar wonen. Dit is niet toegelaten volgens het BPA. Op basis van artikel 4.4.1. kan niet worden afgeweken op de bestemming.

 

Artikel 4.4.9/1 van de Vlaamse codex ruimtelijk ordening bepaalt dat het vergunningverlenende bestuursorgaan bij het afleveren van een omgevingsvergunning mag afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, voor zover dit plan ouder is dan 15 jaar en mits het in acht nemen van een aantal voorwaarden:

1)      Afwijkingen kunnen niet toegestaan worden voor wat betreft wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarden.

2)      Afwijkingen kunnen enkel op voorschriften die een aanvulling vormen op onder meer ‘woongebied/dienstverleningsgebieden/industriegebieden in de ruime zin/gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen’ cfr. het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.

3)      Afwijkingen kunnen niet toegestaan worden op voorschriften van een BPA die voorzien in agrarisch gebied, ruimtelijk kwetsbaar gebied of recreatiegebied in afwijking op het gewestplan of voor gebieden die in uitvoering van artikel 5.6.8 van de VCRO aangeduid zijn als watergevoelig openruimtegebied.

4)      Elke aanvraag tot afwijking wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

 

Artikel 4.3.1, § 1, 1° bepaalt tevens dat de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening onverminderd blijft gelden. Een afwijking kan bijgevolg enkel toegestaan worden indien deze uitgaat van een goede ruimtelijke ordening.

De toetsing kan teruggevonden worden onder ‘Hoofdstuk 8: Omgevingstoets’. Voor deze aanvraag betreft dit een positieve evaluatie:

De voorziene verbouwingswerken en functiewijziging betekenen een meerwaarde voor dit pand. Een gedeelte van de aanbouw wordt gesloopt voor het creëren van een buitenruimte. Omwille van de bestaande moeilijke perceelsconfiguratie is het niet mogelijk om een buitenruimte te voorzien achteraan het perceel zoals wordt opgelegd in de BPA-voorschriften. De opgelegde tuinstrook (van ca. 18,70 m²) volgens de BPA-voorschriften wordt in dit ontwerp gecompenseerd door de gedeeltelijke sloop van de aanbouw en het creëren van een buitenruimte (van ca. 18,80 m²). Dit is positief, hierdoor beschikken de leefruimtes over voldoende daglicht en het pand over een buitenruimte.

Omwille van bovenstaande redenen kan een afwijking worden verleend op de BPA-voorschriften betreft de bestemming in de tuinstrook.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op volgend punt:

-          Artikel 12: Beperken van verhardingen

Dit artikel stelt dat het verharden van oppervlaktes tot een minimum beperkt moet worden, uiteraard om de problematiek van wateroverlast en verdroging zoveel mogelijk te voorkomen. De strikt noodzakelijke verhardingen moeten waar mogelijk als verharding met natuurlijke infiltratie of als waterdoorlatende verharding aangelegd worden.

 

Op voorliggende plannen is het niet duidelijk in welke materialen de voorziene buitenruimte van ca. 18,80 m² zal worden aangelegd. Daarom wordt via de bijzondere voorwaarden opgenomen dat deze patio over minstens 1 meter groenzone (in groenelementen) moet worden voorzien. Bijkomend: als er verharding zou worden geplaatst in de overige zone van de buitenruimte dan moet deze worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Zie hoofdstuk waterparagraaf.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende aanvraag betreft een vermindering van de bebouwde oppervlakte op het perceel. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen  geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 7 oktober 2021 tot 5 november 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Voorliggende aanvraag heeft als doel het omvormen van een handelswoning naar een eengezinswoning. Zoals eerder besproken in hoofdstuk 4, is het voorstel niet in overeenstemming met het BPA Binnenstad- Deel Heernis. Een afwijking op de bestemming in de tuinstrook kan worden toegestaan (zie ook hoger, hoofdstuk 4). Door een gedeelte van de aanbouw te slopen en een buitenruimte te creëren wordt de opgelegde tuinstrook volgens de BPA-voorschriften gecompenseerd. Gekeken naar de moeilijke perceelconfiguratie is het realiseren van een buitenruimte op deze locatie een logischere keuze. Hierdoor beschikken de leefruimtes over voldoende daglicht. De voorziene raamopeningen aan de patio zorgen ervoor dat er een goede koppeling tot stand wordt gebracht tussen de buitenruimte enerzijds en de leefruimtes anderzijds.

Het gedeeltelijk ontpitten op de gelijkvloerse verdieping draagt bij tot de woon- en leefkwaliteit van de woning. Aangezien het pand in de bestaande toestand niet over een buitenruimte beschikt, is dit een positieve verbetering.

De wijzigingen hebben als doel het aanpassen van de woning aan de hedendaagse comforteisen.

De voorziene herinrichting, en de nieuw gecreëerde ruimtes in het pand zijn voldoende groot en worden van genoeg daglicht voorzien. De interne verbouwingswerken betekenen zeker een meerwaarde voor de woning en staan vooral in functie van de aanpassing ervan aan een hedendaags comfort. De atypische inrichting van het pand met zowel leefruimtes en slaapkamers op de gelijkvloerse verdieping als op de verdiepingen is weliswaar aanvaardbaar maar mag geen aanleiding geven tot opdeling van deze eengezinswoning. Via de bijzondere voorwaarden wordt daarom opgenomen dat deze woning expliciet als een eengezinswoning wordt vergund. Op de gelijkvloerse verdieping mag geen keuken worden geïnstalleerd.

 

Verder wordt de voorgevel aangepast door een deuropening te vervangen door een kleinere raamopening. De wijzigingen aan de voorgevel zijn aanvaardbaar en staan in teken voor het creëren van één eengezinswoning.

 


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met handel naar een eengezinswoning aan mevrouw Josera BOUCHIKHI gelegen te Karperstraat 174, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Inrichting

De voorgestelde inrichting mag geen aanleiding geven tot opdeling van het pand. Deze woning wordt expliciet als een eengezinswoning vergund. Op de gelijkvloerse verdieping mag geen keuken worden geïnstalleerd.

 

Buitenruimte/ patio

Langsheen de rechter perceelsgrens moet minstens een groenzone van 1 meter worden voorzien (aangelegd in groenelementen). Bijkomend: als er verharding zou worden geplaatst in de overige zone van de buitenruimte dan moet deze worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen.

 

Septische put

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put waarbij (enkel) alle fecaliën aangesloten dienen te worden vooraleer de overloop daarvan terecht komt op het interne DWA-rioleringsstelsel.

 

Riolering

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

 

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

In functie van een eventuele werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld). U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van deze aanvraag een bepaalde doorlooptijd nodig heeft (zie ook website).

 

Rookmelder

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.

 

Drinkwaterinstallatie

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.