Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00182 - OMV_2021167038 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming schuur naar wonen en anderzijds het aanbouwen van een serre, isoleren van vloer en dak het plaatsen van lichte scheidingswanden en het maken van raamopeningen - zonder openbaar onderzoek - Herlegemstraat 13, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00182 - OMV_2021167038 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming schuur naar wonen en anderzijds het aanbouwen van een serre, isoleren van vloer en dak het plaatsen van lichte scheidingswanden en het maken van raamopeningen - zonder openbaar onderzoek - Herlegemstraat 13, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning 2022_CBS_00182 - OMV_2021167038 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming schuur naar wonen en anderzijds het aanbouwen van een serre, isoleren van vloer en dak het plaatsen van lichte scheidingswanden en het maken van raamopeningen - zonder openbaar onderzoek - Herlegemstraat 13, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Koen Van Lancker met als contactadres Herlegemstraat 13, 9040 Sint-Amandsberg heeft een aanvraag (OMV_2021167038) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 26 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het wijzigen van de bestemming schuur naar wonen en anderzijds het aanbouwen van een serre, isoleren van vloer en dak het plaatsen van lichte scheidingswanden en het maken van raamopeningen

• Adres: Herlegemstraat 13, 9040 Sint-Amandsberg

Kadastrale gegevens: afdeling 19 sectie C nr. 1055M

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 19 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 21 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het betreffende perceel bevindt zich langs de Herlegemstraat in Sint-Amandsberg, de overzijde van de straat bevindt zich op het grondgebied van Destelbergen.

De omgeving wordt gekenmerkt door gesloten en halfopen bebouwing, hoofdzakelijk ingevuld met de functie wonen, aan de overzijde van de straat bevindt zich bij uitzondering een bedrijf.

 

Het oorspronkelijke perceel heeft een kadastrale oppervlakte van 1.921 m², de straatbreedte meet 7,1 m. Vooraan ligt een brede oprit en achteraan verbreedt het perceel naar links toe, achter een reeks van aanpalende percelen.

De bebouwing op de oorspronkelijke perceel bestaat uit 5 aparte gebouwen :
1) De hoevegebouw (later gebruikt als polyvalente ruimte en schildersatelier) met een oppervlakte van ca 120 m², 1 bouwlaag en hellende daken.
2) De voormalige schuur (later gebruikt als polyvalente ruimte) met een oppervlakte van ca 62 m², 1 bouwlaag hoog en een hellend dak.
3) Een bijgebouw tegen de zuidelijke perceelsgrens (1 bouwlaag, oppervlakte ca 25 m²).
4) Een bijgebouw tegen de noordwestelijke perceelsgrens (1 bouwlaag, oppervlakte ca 50 m²).
5) Een bijgebouw in de linker zuidelijke hoek van het perceel (1 bouwlaag, oppervlakte ca 61 m²).
 

Volgens het inplantingsplan werd het oorspronkelijke perceel opgedeeld in verschillende percelen :

-          Een noordelijk perceel, zonder bebouwing

-          Een westelijk perceel, met de hoeve en 1 bijgebouw

-          Een oostelijk perceel, met de schuur met 1 bijgebouw.

 

De aanvraag betreft het oostelijke perceel met de schuur en het bijgebouw tegen de zuidelijk perceelsgrens.

 

Erfgoed

De site met adres Herlegemstraat nr. 13, 9040 Sint-Amandsberg is opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (relictid: 93562) en wordt er als volgt beschreven:

‘Voormalig “Hof van Heirlegem”, heden jeugdclublokalen. Overblijvende hoevegebouwen met voornamelijk historisch belang, gesitueerd op de hoek van de Dendermondsesteenweg en de Herlegemstraat (oude binnenweg), vlakbij de grens met de gemeente Destelbergen. Het goed “Herlingehem” wordt reeds vermeld in 966 als hoeve gesticht door de Gentse Sint-Baafsabdij, maar gaat mogelijk terug op een nog oudere nederzetting (ten vroegste Merovingische tijd). De aanvankelijke abdijhoeve evolueerde van leen tot achterleen van Sint-Baafsabdij. Gesitueerd in het moerassige Roosbroek en niet ver van de Schelde vertoonde het goed volgens geografische bronnen een motte met walgracht. Na haar verwoesting in 1677 werd de hoeve heropgebouwd. Bij opgravingen in 1964 zouden grondvesten (van de oorspronkelijke hoeve?) tussen schuur en woonhuis blootgelegd zijn. Voormalig boerenhuis (zuiden) met losse haaks ingeplante schuur opklimmend tot eind 17de eeuw, ingeplant op een grotendeels ingebouwd driehoekig terrein met een door een rij populieren afgezette gekasseide toegangsweg. Vrij ingrijpende restauratiewerken van 1961 onder leiding van M. Steel bepalen het uitzicht van de resterende hoevegebouwen.
Gewit bakstenen woonhuis op gepikte plint; dubbelhuistype met vier traveeën en onder zadeldak (Vlaamse pannen). Rechthoekige muuropeningen met vernieuwde dorpels, kozijnen en luiken, geprofileerde bakstenen daklijst. Behouden geprofileerde moerbalken en deels bewaarde rode gebakken vloertegels (onder meer in opkamer) getuigen van de oude kern. 20ste-eeuws achteraanbouwsel.
Ten oosten verankerde en gewitte bakstenen dwarsschuur met gepikte plint, onder vrij steil zadeldak (Vlaamse pannen), behouden zijaandaken met muurvlechtingen, achterdakschild (oosten) verlengd met knik. Westgevel midden met brede korfboogpoort: verankerde bakstenen boog en zandstenen negblokken tot halverhoogte. Luchtgaten met siertralies. Overige dienstgebouwen (onder meer koestallen) gesloopt.’

 

Bouwovertreding:

Er werd op 26 mei 2021 het volgende vastgesteld:

De bestaande woning (Hof te Heirlegem), voorheen in gebruik door een vzw Schildersvereniging, werd in gebruik genomen als eengezinswoning. (Dit betreft het westelijke perceel).

Er werd op 1 juni 2021 een aanmaning verstuurd voor het indienen van een regularisatiedossier.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag voorziet een functiewijziging van schuur (gebruikt als een polyvalente ruimte) naar de functie wonen (eengezinswoning). Aan het bijgebouw worden geen aanpassingen voorzien.

 

Volgende ingrepen worden voorzien aan de voormalige schuur:

Het bouwvolume van de schuur blijft behouden.

In de noordelijke gevel worden 2 deuropeningen geplaatst. In de westelijke gevel wordt een glazen deur geplaatst en het schrijnwerk van de poort wordt aangepast tot een raamgeheel. In het dak worden 8 dakvlakramen geplaatst.   De overige ramen en deuren blijven behouden.

De gevels in massief metselwerk blijven behouden en worden wit gekaleid, onderaan komt een plint in zwarte kalei.

Intern worden op de gelijkvloerse bouwlaag de dragende binnenmuren behouden en er worden enkele tussen wanden bijgeplaatst voor het creëren van een badkamer, een wc, een linnenkamer, een dressing en 1 slaapkamer.

In de zuidelijke gedeelte van het gebouw wordt een 1e verdieping gecreëerd met een bruto-oppervlakte van 22,4 m². Hier worden een logeerkamer/bureau en een mezzanine/polyvalente ruimte ingericht. Voor het overige gedeelte blijft de grote bouwhoogte tot aan het dak behouden.

 

Tegen de noordelijke gevel van de nieuwe eengezinswoning wordt een serre met gebogen dakvorm opgericht, de oppervlakte hiervan bedraagt 18,3 m².

 

Scheidingsmuren :

De verbouwingswerken gaan niet gepaard met wijzigingen aan de profielen van de scheidingsmuren.

 

Diverse

Tijdens de verbouwingswerken wordt géén private septische put en géén private hemelwaterput geplaatst voor het betreffende perceel.

 

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'STEDELIJK WONEN' (Definitief vastgesteld door de Gemeenteraad op 27 juni 2017), met de bestemming ‘stedelijk woongebied Herlegemstraat’.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op volgende punten:

Artikel 9 ‘Gescheiden afvoerstelsel voor afval- en hemelwater’

Bij verbouwingen, waarbij het afvoerstelsel van afval- en hemelwater kan aangepast worden, is de bouwheer verplicht een privaat gescheiden afvoerstelsel voor afvalwater en hemelwater te voorzien.

De riolering afkomstig van deze “schuur” dient een individuele aansluiting op de openbare riolering te hebben (onafhankelijk van andere percelen).

Artikel 11 ‘Septische put’ :

Dit artikel verplicht de plaatsing van een septische put bij verbouwingen van het gelijkvloers en/of de kelder die voor gevolg hebben dat het afvoerstelsel van afval- en hemelwater kan worden aangepast.

Het is technisch mogelijk om een septische put te plaatsen.

Artikel 13 ‘Hemelwaterput’

Ter aanvulling van artikel 9 §1 van de gewestelijke hemelwaterverordening is de plaatsing van een hemelwaterput ook verplicht bij verbouwing (al dan niet met uitbreiding) van een gelijkvloerse of kelderverdieping van een bestaand gebouw, waarbij die verbouwing tot gevolg heeft dat het afvoerstelsel van afval- en hemelwater kan aangepast worden. Deze verplichting geldt enkel bij verbouwingen aan een bestaand gebouw, waarvan de oppervlakte groter dan 40 m² is.

De totale oppervlakte (na verbouwing) is dus groter dan 40 m², waardoor het plaatsen van een hemelwaterput met hergebruik verplicht is.

Er zijn geen indicaties die aantonen dat dergelijke voorziening technisch niet mogelijk is. De riolering wordt structureel aangepast, de tuinzone is voldoende breed en diep. Indien de deuropeningen ontoereikend zijn, kan er eventueel gewerkt worden met afzonderlijke compartimenten die aan elkaar geschakeld worden. Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen die een hergebruik mogelijk maken.

->  Via bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat er een hemelwaterput met een inhoud van 5000 l moet voorzien worden, die wordt uitgerust met een operationele pompinstallatie (tenzij gravitaire voeding van de aftappunten mogelijk is) voor maximaal hergebruik van het water (minstens toilet en tuinkraan).

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Zie beoordeling punt 5 Waterparagraaf.

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

 

Door de verharde oppervlakte wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt.

Dit moet worden gecompenseerd door de plaatsing van een eigen hemelwaterput (5000L) op het eigen perceel en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien.

Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

 

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening en de erfgoedwaarden.

De aanpassingswerken en de functiewijziging voorzien een nieuwe en aanvaardbare invulling voor de schuur, meer bepaald de woonfunctie (eengezinswoning).

Deze functie is conform de bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'stedelijk wonen' dat voorziet dat er op het oorspronkelijke hoeveperceel (meer bepaald in het hoevegebouw en in de schuur) telkens 1 eengezinswoningen ingericht mag worden.

 

Het volume van het gebouw wordt niet gewijzigd, de gevelopeningen en de binnenindeling van de gelijkvloerse bouwlaag en het creëren van een deel dakverdieping zijn beperkte ingrepen die voldoende rekening houden met de bestaande binnenindeling.

Het creëren van de bijkomende gevelopeningen en het plaatsen van dakvlakramen gebeurt met respect voor de bestaande architectuur en zorgt er voor dat de eengezinswoning voldoende woonkwaliteit krijgt en voldoet aan de bepalingen van het algemene bouwreglement.
Als enige opmerking wordt gesteld dat het maken van 2 nieuwe deuren in 1 gevel (naar de serre toe) een te ingrijpende aanpassing is.

Hierbij wordt de bijzondere voorwaarden gesteld dat er maximaal 1 deur naar de serre toegelaten wordt.

 

De site werd ter plaatse bezocht door de dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg op 6/08/2020. Daarbij kon geconcludeerd worden dat de architectuurhistorische en historische waarde bewaard is. Erfgoedwaarde wordt daarbij niet alleen bepaald door het uitzicht van een site maar heeft meerdere dimensies. Ook de structuur (houten balkenroosteringen, dragende muren, dakconstructie), indeling, ruimtelijkheid en authentieke interieurelementen hebben waarde en bepalen het karakter van de site. In de schuur waarop huidige aanvraag betrekking heeft is er behalve de schouw geen bijzondere interieurafwerking bewaard. Deze schouw werd in het verleden reeds historiserend aangepast waardoor de erfgoedwaard ervan beperkt is.

Vanuit erfgoedoogpunt is er geen bezwaar tegen de herbestemming van de schuur naar woonentiteit. Een toekomstgerichte herbestemming is de meest duurzame garantie op een zinvol behoud van waardevolle gebouwen. De plannen werden op voorhand toegelicht en zijn conform ingediend. Enkel de oprichting van een serre en de doorbreking van de noordgevel in functie van de toegang ertoe is een nieuw gegeven.
Er kan akkoord worden gegaan met het creëren van beperkte bijkomende raamopeningen en het schrijnwerk van de poort aan te passen tot een raamgeheel.

Nieuwe raamopeningen kunnen daarbij (bij voorkeur) een eenvoudig hedendaags vormgegeven schrijnwerk krijgen.

Volgende bijzondere voorwaarden wordt opgelegd :

Er mag naast de schouw maximaal 1 toegang gecreëerd worden naar de serre, waarbij er een doorbreking wordt gemaakt in het dragend en authentiek metselwerk van de schuur. Het voorzien van twee toegangen omwille van de symmetrie is echter niet strikt noodzakelijk en tast de erfgoedwaarde daarom onnodig aan. Daarom wordt één van beide toegangen tot de serre niet aanvaard.

 

Het betreffende perceel beschikt over een voldoende grote buitenruimte.

De functiewijziging heeft geen negatieve impact op de omliggende percelen en kadert binnen de omgeving die getypeerd wordt door woongebouwen.

 

Gelet op de verdeling van het oorspronkelijke perceel in verschillende percelen, wordt volgende opmerking meegegeven met betrekking tot de oprit:

Er zal slechts één oprit met een breedte van maximum 4,5 m op het openbaar domein worden toegestaan, dit is de bestaande oprit.
Alle parkeerplaatsen op het private domein moeten via deze oprit bereikbaar zijn.

 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming schuur naar wonen en anderzijds het aanbouwen van een serre, isoleren van vloer en dak het plaatsen van lichte scheidingswanden en het maken van raamopeningen aan de heer Koen Van Lancker gelegen te Herlegemstraat 13, 9040 Sint-Amandsberg.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Maximaal 1 nieuwe deur naar de serre

Er mag maximaal 1 toegang naast de schouw gecreëerd worden naar de serre, waarbij er een doorbreking wordt gemaakt in het dragend en authentiek metselwerk van de schuur. Het voorzien van twee toegangen omwille van de symmetrie is echter niet strikt noodzakelijk en tast de erfgoedwaarde daarom onnodig aan. Daarom wordt één van beide toegangen tot de serre niet aanvaard.

 

Openbaar domein

Er wordt slechts één oprit met een breedte van maximum 4,50 m op het openbaar domein toegestaan, dit is de bestaande oprit. Alle parkeerplaatsen op het private terrein moeten via deze oprit bereikbaar zijn.
Deze oprit kan aangepast worden bij eventuele toekomstige wegenwerken.

 

Riolering:

Er dient een private hemelwaterput (5000L) te worden geplaatst (los van het andere perceel), met de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien.

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put (los van het andere perceel), waarbij (enkel) alle fecaliën aangesloten dienen te worden vooraleer de overloop daarvan terecht komt op het interne DWA-rioleringsstelsel.

 

De riolering afkomstig van deze omgebouwde “schuur” en bijhorende gebouwen dient een individuele aansluiting op de openbare riolering te hebben (onafhankelijk van andere percelen).

 

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Erfgoed :

Het is atypisch voor deze architectuurtypologie om het houten buitenschrijnwerk niet te schilderen maar in natuurkleur te laten. Omwille van de beeldwaarde van de site is het daarom aanbevolen het houten buitenschrijnwerk een geschilderde afwerkingslaag te geven.

 

Rookmelder:

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.

 

Drinkwaterinstallatie:

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.

 

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).