Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00192 - OMV_2021165980 K - aanvraag omgevingsvergunning voor rooien van bomen - zonder openbaar onderzoek - Patijntjestraat 129, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:38
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00192 - OMV_2021165980 K - aanvraag omgevingsvergunning voor rooien van bomen - zonder openbaar onderzoek - Patijntjestraat 129, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_00192 - OMV_2021165980 K - aanvraag omgevingsvergunning voor rooien van bomen - zonder openbaar onderzoek - Patijntjestraat 129, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Peter Allaert met als contactadres Patijntjestraat 129, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021165980) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 25 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: rooien van bomen

• Adres: Patijntjestraat 129, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 9 sectie I nr. 238B2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 18 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 24 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het voorwerp van de aanvraag situeert zich in de Patijntjestraat, een woonstraat in de Rijsenbergwijk nabij het station Gent Sint-Pieters. De omgeving wordt gekenmerkt door een school aan de overzijde van de straat en functie wonen in gesloten bebouwing aan de andere zijde.

 

Doel van de aanvraag is het rooien van 2 bomen (een eik en gewone es). Deze bomen worden nadien vervangen door één nieuwe streekeigen boom. De eik heeft een stamomtrek van 135cm en de gewone es een omtrek van 215cm. De bouwheer wenst de eik te rooien omwille van de ligging. Deze is gesitueerd op de scheidingslijn met het aangrenzend perceel. De eigenaar van het naastliggend perceel heeft reeds geklaagd over deze boom. De gewone es verliest bij hard waaien soms grotere takken. Deze takken kunnen beschadigingen aanbrengen bij de buren.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Verkavelingsvergunningen

* Op 17/04/1986 werd een vergunning afgeleverd voor nieuwe verkaveling. (1986 GE 088/00)

 

Stedenbouwkundige vergunning

*Op 29/04/2004 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een eengezinswoning met een terras.

*Op 06/12/2007 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een bestaande tuinberging

*Op 02/04/2009 werd een vergunning afgeleverd voor het vellen van hoogstammige bomen (2009/67).

* Op 20/02/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een eengezinswoning (gesloten bebouwing) (2013/872).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'RIJSENBERG' (Definitief vastgesteld door de Gemeenteraad op 25 januari 2016). Het perceel is gelegen in de bestemmingszone ‘stedelijk woongebied, zone voor voortuin 2 en zone voor tuinen 1.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een  goedgekeurde verkaveling, afgeleverd op 17/04/1986.(1986 GE 088/00)

Het betreft lot 4. De zonering volgens deze verkaveling is koeren en hovingen.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Er wordt gunstig advies gegeven voor het rooien van beide bomen. Uit de es zijn reeds zware takken uitgewaaid en deze kunnen schade veroorzaken aan de berging van de achterbuur aangezien de boom dichtbij de afsluiting staat (zo'n 2 m). Ook de gezondheidstoestand van deze boom gaat achteruit.

Er is ook gunstig advies voor het verwijderen van de eik. Deze boom staat op de perceelsgrens. Het betreft een relatief jonge eik die nog jaren zal doorgroeien. Aangezien de buur al heeft geklaagd en overhangende takken altijd op verzoek dienen worden weggesnoeid, zal deze boom altijd onderwerp uitmaken van ongenoegen, dus ook in de toekomst na snoeiwerkzaamheden. De eigenaar is bereid om twee nieuwe streekeigen bomen aan te planten.

 

Er wordt voorwaardelijk gunstig advies afgeleverd worden voor het vellen van beide bomen, indien er als compensatie twee hoogstammige inheemse loofbomen worden heraangeplant met een minimumstamomtrek HS12/14, het eerstvolgend plantseizoen na het rooien en op minstens 2 m van de perceelsgrens (3 m aanbevolen) en minstens zo'n 7 m van elkaar en de nog aanwezige bomen.


CONCLUSIE 

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

  

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor rooien van bomen aan Peter Allaert gelegen te Patijntjestraat 129, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Heraanplant

Er moeten twee nieuwe hoogstammige inheemse loofbomen met minimumstamomtrek HS12/14 worden heraangeplant en dit ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien en op minstens 2 m van de perceelsgrens (3 m aanbevolen) en minstens zo'n 7 m van elkaar en de nog aanwezige bomen.