Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00208 - OMV_2021157641 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Nekkersputstraat 136, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:38
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00208 - OMV_2021157641 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Nekkersputstraat 136, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_00208 - OMV_2021157641 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Nekkersputstraat 136, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Xavier Pattyn met als contactadres Sasstraat 5, 8870 Izegem heeft een aanvraag (OMV_2021157641) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 22 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het oprichten van een eengezinswoning

• Adres: Nekkersputstraat 136, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 16 sectie K nr. 822F3

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 16 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 28 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag omvat het bouwen van een nieuwe rijwoning op een braakliggend terrein langsheen de Nekkersputstraat in de wijk ‘Brugse Poort’. De Nekkersputstraat bestaat voornamelijk uit gesloten bebouwing.

 

De nieuwe woning wordt in gesloten verband ingeplant op de rooilijn. De woning telt twee bouwlagen en is afgewerkt met een hellend dak (kroonlijst hoofdvolume: 7,04 m; nok hoofdvolume: 11,22 m gebaseerd op het vloerpeil). Het gabarit bestaat uit een hoofdvolume en een L-vormige aanbouw. De bouwdiepte op de gelijkvloers verdieping langsheen de linker perceelsgrens bedraagt 16,00 m (gemeten vanaf de rooilijn) en langsheen de rechter perceelsgrens ca. 12,00 m (gemeten vanaf de rooilijn). De dakrandhoogte van de aanbouw bedraagt 3,37 m (gebaseerd op de vloerpeil). De gemene muur met de linker aanpalende buur wordt hiermee opgehoogd met 1,10 m.

De overige ruimte op het perceel wordt ingericht als tuinzone waarvan 15 m² als terras en 222 m² als groenzone. De bestaande hoogstammige boom in het midden van de tuin blijft behouden.

 

De bouwdiepte op de eerste verdieping bedraagt 10,00 m (gemeten vanaf de rooilijn).

De nieuwe dakstructuur wordt afgewerkt als een hellend dak. Aangezien de linker aanpalende woning beschikt over een gabarit van 2 bouwlagen en een plat dak, zal een gedeelte van het nieuwbouwvolume hoger komen. Deze zijgevel wordt afgewerkt met grijze leien.

De voor- en achtergevel wordt in hoofdzaak afgewerkt in rood metselwerk en zwarte dakpannen. Op de gelijkvloerse verdieping wordt de voorgevel met garagepoort afgewerkt in een zwart aluminium plaatmateriaal.

 

De woning is voorzien van een inpandige garage. Op het gelijkvloers is een keuken, een berging, een toilet en een living voorzien. De eerste verdieping is ingericht met drie slaapkamers en een badkamer. De dakverdieping is ingericht als zolder.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

  • Op 21/10/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het herinrichten van de cluster Nekkersputstraat (OMV_2020100950).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Zie hoofdstuk waterparagraaf.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput van 5000 liter, overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement, en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien. Dit is zo voorzien in het ontwerp. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van één van de aanpalende percelen gevraagd. Door deze eigenaar(s) werd geen bezwaar ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.

 

Er werd alsnog één bezwaarschrift ontvangen binnen de vervaltermijn waarin onderstaande opmerkingen werden meegegeven:

1. Een gedeelte van de wachtgevel (mandelige muur tussen nummers 136 en 134) wordt niet aangebouwd. Hierdoor wordt een gedeelte van deze bestaande muur niet geïsoleerd en bloot gesteld aan weersomstandigheden. Het betreft slechts een steense muur van ca. 20 cm dikte en ondertussen 40 jaar oud. De waterdichtheid en zeker de luchtdichtheid is momenteel niet gegarandeerd.

Alsook bouwfysisch zal de nieuw gecreëerde situatie geen ideale situatie zijn, doordat een gedeelte ‘warm’ en afgewerkt zal zijn en een gedeelte koud en onafgewerkt. Er wordt gevraagd om een overleg in te plannen voor het afwerken en isoleren van dit resterend stuk mandelige muur alvorens uitvoering.

 

2. Er wordt gevraagd om voldoende aandacht te besteden aan de ondergrond en de fundering van de nieuwbouw om verzakkingen van bestaande aanpalende bebouwingen te voorkomen. Dit gelet op de talrijke waar te nemen verzakkingen van verschillende woningen in de straat. En gelet op de verschillende langdurige bemalingen in de rechtstreekse omgeving van dit perceel, o.a. de nakende heraanleg van de Nekkersputstraat en omgeving. Er wordt gevraagd om een correcte sondering, een degelijke stabiliteitsstudie van de fundering en correcte opvolging ervan, zodat er geen verzakkingen of scheuren zich voordoen aan aanpalende bebouwingen.

 

Naar aanleiding van het stedenbouwkundig onderzoek van deze aanvraag worden de bezwaren als volgt besproken:

1. Omdat de vermelde zaken in hoofdzaak tussen burgers onderling moeten worden geregeld, kunnen ze niet verder weerhouden worden bij het beoordelen van voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag. Omgevingsvergunningen zijn immers gebaseerd op publiekrecht en worden ‘verleend onder voorbehoud van de op het onroerend goed betrokken, burgerlijke rechten’ (cfr. artikel 4.2.22 Vlaamse codex ruimtelijke ordening). De vergunningverlenende overheid is dan ook niet bij machte een uitspraak te doen over de huidige staat en de geclaimde schade van deze muur.

Het voorziene nieuwbouwvolume op het perceel is stedenbouwkundig aanvaardbaar. Zowel qua bouwhoogte als bouwdiepte is de impact naar de aanpalenden en onmiddellijke omgeving beperkt.

De scheidingsmuur waarnaar wordt verwezen betreft een bestaande afgewerkte gemene muur in het materiaal baksteen.

We kunnen als vergunningverlenende overheid enkel maar betreuren dat er tussen de buren géén of onvoldoende overleg is geweest. De opgestelde bezorgdheden worden hiermee overgemaakt aan de bouwheer en architect.

Zoals hierboven al gesteld, kunnen we verder géén uitspraak doen over deze materie. We geven wèl nog mee dat het – vanuit het burgerlijk recht - alleszins een ‘recht’ is om de gemene muur aan de buitenzijde te voorzien van ‘een’ afwerking om de muur water- en vochtbestendig te maken.

 

2. De bezorgdheid betreft mogelijk verzakkingen van bestaande aanpalende bebouwingen wordt hiermee overgemaakt aan de aanvrager en architect.

Het is de verantwoordelijkheid van de architect en de aannemer om de werken volgens de regels van het goed vakmanschap uit te voeren, uiteraard zonder schade te berokkenen aan de aanpalende percelen. Het is aangewezen om voorafgaandelijk aan de werken een plaatsbeschrijving te laten opmaken.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het voorziene gabarit van twee bouwlagen afgewerkt met een hellend dak is aanvaardbaar op deze locatie. Ook de bouwdiepte van 16,00 m voor de gelijkvloerse verdieping wordt gunstig geadviseerd. Dit is een gangbare bouwdiepte in een stedelijke context en leidt niet tot hinder voor de aanpalende buren. De ophoging op de linker scheidingsmuur en de afwerking ervan met grijze leien is aanvaardbaar omdat de ophoging zich binnen de toelaatbare bouwenveloppe bevindt.

 

Er wordt een kwalitatieve woning gerealiseerd dat door het voorzien van drie slaapkamers in combinatie met een grote buitenruimte een gezinsvriendelijk karakter heeft. De voorziene ruimtes in de woning zijn voldoende groot en worden van genoeg daglicht voorzien. Het dakvolume biedt de mogelijkheid om de woning in de toekomst aan te passen aan nieuwe noden, zoals een bijkomende slaapkamer, hobbyruimte of bureau.

 

De voorgevel wordt afgewerkt met een rode gevelsteen en zwart aluminium plaatmateriaal. Het plaatmateriaal is niet kenmerkend voor de omgeving maar wel passend binnen een stedelijke context. Door de inplanting van de inpandige garage wordt er geen verblijfsfunctie (zoals een woonkamer, keuken of bureau) aan de voorgevel voorzien. Dit heeft tot gevolg dat er geen levende plint wordt gerealiseerd. Dit is een gemiste kans, maar omdat de gevelbreedte groter is dan 7,00 m (met name 7,30 m) is het toegestaan om een garagepoort te ontwerpen en wordt het ontwerp gunstig geadviseerd. Om geen hinder op het openbaar domein te veroorzaken wordt via de bijzondere voorwaarden opgenomen dat deze garagepoort volledig binnen de rooilijn moet open en dicht draaien, rollen, wentelen, schuiven of kantelen.

 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het oprichten van een eengezinswoning aan de heer Xavier Pattyn gelegen te Nekkersputstraat 136, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

       

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Garagepoort

De garagepoort moet volledig binnen de rooilijn open en dicht draaien, rollen, wentelen, schuiven of kantelen.

 

Septische put

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put waarbij (enkel) alle fecaliën aangesloten dienen te worden vooraleer de overloop daarvan terecht komt op het interne DWA-rioleringsstelsel.

 

Regenwaterpijp

De regenwaterpijpen op de straatgevel moeten in de gevel worden ingewerkt.

 

Openbaar domein

Bij het vastleggen van de vloerpassen en dorpelpeilen van het gebouw moet de bouwheer rekening houden met het bestaande/toekomstige peil van de dichtst bijgelegen rand van de openbare verhardingen. De peilen van de bestaande verhardingen worden niet aangepast in functie van aanpalende bouwwerken. Er worden ook geen trappen en/of hellingen toegestaan op het openbaar domein om de gebouwen toegankelijk te maken.

 

De nieuwe straatgevel dient inclusief de afwerking binnen de perceelsgrens opgetrokken te worden zodanig dat het nieuwe voorgevelvlak de eigendomsgrens volgt. Deze straatgevelfundering moet een diepte hebben van ten minste 1,50 meter onder het trottoirpeil, zodat er zonder gevaar voor de stabiliteit van het gebouw uitgravingen op de openbare weg kunnen worden verricht tot op deze diepte.

 

Er wordt slechts één oprit met een breedte van maximum 3,00 meter op het openbaar domein toegestaan.

 

Na het beëindigen van de werken zal de oprit op het openbaar domein aangelegd worden door de Stad Gent op kosten van de bouwheer volgens het geldende retributiereglement. Opritten op openbaar domein, die niet aangelegd zijn door de stad kunnen worden opgebroken. De oprit dient, na de werken, verplicht aangevraagd te worden, het aanvraagformulier kan u downloaden via de website www.stad.gent (typ trottoirs en opritten in het zoekveld).

Dit document dient bezorgd te worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

Voor het mogelijks afstemmen van de voorziene oprit op de geplande wegeniswerken kan u terecht bij Mevr. Beatrijs Lambrecht van Stad Gent, Dienst Wegen- Bruggen en Waterlopen (09/266 79 36) of via mail: Beatrijs.Lambrecht@stad.gent.

 

Riolering

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

 

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer..

       

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Controle bouwlijn

Na het uitzetten van de bouwlijn moet de aanvrager het aanvraagformulier overmaken aan de Dienst Coördinatie – Landmeetcel, Botermarkt 1, 9000 Gent óf door het aanvraagformulier digitaal op te sturen naar landmeetcel@gent.be. Na ontvangst van het aanvraagformulier tot controle van de bouwlijn/rooilijn zal de bevoegde stadsdienst instaan voor deze controle. Indien de bouwheer start met de werken alvorens het proces-verbaal van aflijning te hebben ontvangen, is hij geheel verantwoordelijk voor alle gedane kosten.
 

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

In functie van de werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld). U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van deze aanvraag een bepaalde doorlooptijd nodig heeft (zie ook website).

 

Er zijn wegen- en rioleringswerken gepland in de Nekkersputstraat die voor de uitvoering van de aangevraagde bouwwerken belangrijke hinder kunnen opleveren. Voor bijkomende informatie kan men contact opnemen met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

Rookmelder

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.

 

Drinkwaterinstallatie

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.