Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00226 - OMV_2021167776 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het behouden van een bestaand publiciteitspaneel van 15 m² tegen de zijgevel - zonder openbaar onderzoek - De Pintelaan 191, 9000 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:39
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00226 - OMV_2021167776 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het behouden van een bestaand publiciteitspaneel van 15 m² tegen de zijgevel - zonder openbaar onderzoek - De Pintelaan 191, 9000 Gent - Weigering 2022_CBS_00226 - OMV_2021167776 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het behouden van een bestaand publiciteitspaneel van 15 m² tegen de zijgevel - zonder openbaar onderzoek - De Pintelaan 191, 9000 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

JCDECAUX BILLBOARD BELGIUM NV met als contactadres Joseph Stevensstraat 7, 1000 Brussel heeft een aanvraag (OMV_2021167776) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het behouden van een bestaand publiciteitspaneel van 15 m² tegen de zijgevel

• Adres: De Pintelaan 191, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 8 sectie H nr. 697G8

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 23 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 27 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Voorliggende aanvraag situeert zich in de De Pintelaan. De De Pintelaan wordt gekenmerkt door een mix van aaneengesloten eengezinswoningen en kleinschalige appartementsgebouwen met hier en daar een handels-, kantoor- of horecagelegenheid.

 

Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft is bebouwd met een woning bestaand uit 2 à 3 bouwlagen met zadeldak en wordt zowel aan de linker- als rechterzijde geflankeerd door lage garagevolumes van 1 bouwlaag met plat dak. Hierdoor beschikt het pand zowel aan de linker- als rechterzijde over wachtmuren. Aan rechterzijde is deze wachtmuur afgewerkt met gevelbepleistering, aan linkerzijde is deze afgewerkt met grijze leien.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft de regularisatie van een publiciteitspaneel tegen de linkerwachtgevel.

Het paneel is 4,95 m breed en 3,40 m hoog. Het paneel werd geplaatst op 0,50 m achter de voorgevellijn, de onderzijde van het paneel bevindt zich op 4,60 m boven de as van het voetpad.

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Er werd advies gevraagd aan de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Oost-Vlaanderen op
23 november 2021. Er  werd geen tijdig advies verleend.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het paneel werd ingeplant tegenaan een wachtgevel van een woning in gesloten verband waarbij zowel aan linker- als rechterzijde slechts garages met 1 bouwlaag aanwezig zijn. Op de aanpalende percelen is het bestemmings- en locatiegewijs perfect mogelijk om hogere bebouwing toe te laten. 

 

Het plaatsen van reclamepanelen tegen een wachtgevel van een gebouw dat paalt aan een bebouwbaar perceel kan niet worden aanvaard. De stad Gent tracht het bebouwen van percelen zo veel mogelijk te stimuleren. Het toelaten van publiciteitsinrichtingen tegen wachtgevels, waardoor het aanbouwen van deze wachtgevels op de lange baan geschoven wordt, kan niet worden aanvaard.

 

Bovendien werd twee percelen verder in 2020 een appartementsgebouw opgericht met 3 à 4 bouwlagen op korte afstand tot de linkergevel van voorliggende aanvraag, waardoor de attractiviteit van het reclamepaneel reeds veel minder is dan voorheen. Bovendien dragen dergelijke reclameborden niet bij tot een uniform en kwalitatief straatbeeld, waardoor niet kan worden geoordeeld dat de goede ruimtelijke ordening niet zal worden geschaad.


CONCLUSIE

Ongunstig advies, mits niet verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het behouden van een bestaand publiciteitspaneel van 15 m² tegen de zijgevel aan JCDECAUX BILLBOARD BELGIUM nv (O.N.:0444436776) gelegen te De Pintelaan 191, 9000 Gent.