Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00218 - OMV_2021137121 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een woning - met openbaar onderzoek - Voorhoutkaai 43, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:38
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00218 - OMV_2021137121 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een woning - met openbaar onderzoek - Voorhoutkaai 43, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_00218 - OMV_2021137121 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een woning - met openbaar onderzoek - Voorhoutkaai 43, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Paul De Vos - Daniella Van den Bossche met als contactadres Voorhoutkaai 43, 9000 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021137121) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 6 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het slopen en herbouwen van een woning

• Adres: Voorhoutkaai 43, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 4 sectie D nr. 533/59 A

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 1 oktober 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 15 oktober 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 29 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat het slopen van een bestaande eengezinswoning en het bouwen van een nieuwe woning langsheen de Voorhoutkaai in de wijk Macharius – Heirnis. De Voorhoutkaai bestaat voornamelijk uit gesloten bebouwing. Aan de rechter perceelsgrens bevindt zich het Coyendanspark.

 

Aan de achterzijde van het perceel is de als monument beschermde site van de Sint-Baafsabdij gelegen. Tijdens een plaatsbezoek op 11/12/2020 kon vastgesteld worden dat de woning vermoedelijk opgericht werd tijdens het laatste kwart van de 19de-eeuw. Het volume, een dakspant en het uitzicht van het pand verwijzen nog naar de oprichtingsperiode. De eigenaar kocht de woning 30 jaar geleden aan als krotwoning en heeft er zelf grondig in gerenoveerd. In het interieur zijn er geen authentieke interieurelementen meer aanwezig, delen van de oorspronkelijke draagstructuur werden vernieuwd en de geleding van de voorgevel werd gewijzigd.

 

Voorwerp van de aanvraag

De bestaande eengezinswoning met een grondoppervlakte van ca. 73 m² wordt volledig gesloopt.

De nieuwe woning telt 3 bouwlagen en is afgewerkt met een hellend dak.

De kroonlijsthoogte van het hoofdvolume bedraagt ca. 10m10 (gebaseerd op het straatpeil). De dakrand van de nieuwe woning komt gelijk met de dakrand van de linker buur.

De bouwdiepte op de gelijkvloerse verdieping bedraagt 12m00 (gemeten vanaf de rooilijn). Hiervoor wordt de gemene muur met de linker aanpalende buur opgehoogd vanaf een bouwdiepte van 10m17 tot 14m43, met 9 tot 46 cm. De gemene muur met de linker aanpalende buur beschikt hierdoor over een totale hoogte van 3m88 (gebaseerd op het vloerpeil).

Vanaf de achtergevel van de woning wordt een tuinzone aangelegd als groenzone van ca. 47 m² en een terras in waterdoorlatende materialen van ca. 10 m². Achteraan het perceel blijft de bestaande tuinberging/ fietsenstalling van 28 m² behouden.

De bestaande tuinmuur grenzend aan het Coyendanspark wordt verlaagd met 77 cm en afgewerkt met een nieuwe beton deksteen. In deze tuinmuur wordt een nieuwe deuropening/ tuinpoortje (van 2m12 hoogte) voorzien in het materiaal hout. Aan de linker zijde van het tuinpoortje wordt een vast paneel voorzien in glas en gedeeltelijk met planken bedekt.

 

De bouwdiepte op de eerste en tweede verdieping bedraagt 12m00 (gemeten vanaf de rooilijn). Op de tweede verdieping wordt een erker voorzien vanaf een hoogte van 5m40 (gemeten vanaf het trottoirpeil) die 60 cm uitsteekt. De dakverdieping bevindt zich op een bouwdiepte van ca. 10m16 (gemeten vanaf de rooilijn). Op deze verdieping worden twee inpandig dakterrassen gerealiseerd nl. vooraan een dakterras van 7,20 m² en achteraan een dakterras van 1,80 m².

 

De voor- en zijgevel wordt afgewerkt in een beige-gele gevelsteen halfsteensverband, klassiek vermetseld en gevoegd. De achtergevel wordt afgewerkt deels in een verticale houten gevelbekleding in een licht grijze kleur, en deels in een beige-gele gevelsteen. Alle raam- en deuropeningen worden voorzien in een groen houten schrijnwerk.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

Op 12/10/1981 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de voorgevel (1981/1020).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

DE VLAAMSE WATERWEG NV
Er werd geen tijdig advies verkregen van De Vlaamse Waterweg nv. De adviesvraag is verstuurd op 15/10/2021. Op 21 december 2021 is nog géén advies ontvangen. Omdat de decretaal omschreven adviestermijn verstreken is, kan aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg BINNENSTAD - DEEL SINT-MACHARIUS, goedgekeurd op 31 juli 1991, en is bestemd als zone A voor woningen en klasse 3 voor tuinstrook en binnenkern.

 

De aangevraagde handelingen zijn getoetst op hun conformiteit met de stedenbouwkundige

voorschriften van de geldende plannen. De aanvraag is niet in overeenstemming met de

stedenbouwkundige voorschriften van het bijzonder plan van aanleg Binnenstad – Deel Sint-Macharius.

 

BOUWHOOGTE

De hoogte van de gevels palend aan de openbare weg moeten in harmonie zijn met het straatbeeld. Als referentiehoogte wordt hier de bestaande dominerende hoogte opgegeven. Op dit perceel bedraagt de bestaande referentiehoogte 3 bouwlagen. Als hoogte van een nieuwbouwlaag wordt 3 meter aangenomen.

Voorliggend voorstel voorziet 3 bouwlagen met een totale bouwhoogte van 10m10 (gebaseerd op het straatpeil), dit is meer dan de maximaal toegelaten bouwhoogte van 9m00 (3 bouwlagen x 3 meter).

 

Overeenkomstig artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan beperkt afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften van een BPA, wat betreft de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

 

De afwijking op de voorschriften van het BPA is aanvaardbaar omwille van de volgende redenen:

BOUWHOOGTE

In de BPA-voorschriften zijn 3 bouwlagen toegelaten. De voorziene bouwhoogte wijkt af van de maximaal toegelaten bouwhoogte van 9 meter. Echter, sluit het nieuwe voorstel nauw aan met de linker aanpalende buur. Gekeken naar de aanpalende buur en de onmiddellijke omgeving, is de impact naar het creëren van een iets hogere kroonlijst eerder beperkt op deze locatie. Het nieuw bouwvolume is in harmonie met het straatbeeld. De bouwhoogte kan omwille van deze redenen worden aanvaard.

 

Deze afwijking kan dus worden aanvaard.

 

Het project grenst aan het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'THEMATISCH RUP GROEN' (Definitief vastgesteld door de Gemeenteraad op 28 september 2021), zone voor park. Hierin is opgenomen dat de huidige blinde gevel die grenst aan het deelgebied een volwaardige afwerking kan krijgen. Dit wordt zo voorzien in het ontwerp.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Zie hoofdstuk waterparagraaf.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput van 5.000 liter, overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement, en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien. Dit is zo voorzien in het ontwerp. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 25 oktober 2021 tot 23 november 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Wanneer alle elementen in rekening worden gebracht, kan worden geoordeeld dat het behoud van de beperkte erfgoedwaarde van het pand niet opweegt tegen de voordelen van een kwalitatieve hedendaagse nieuwbouw op deze locatie. Omwille van deze redenen kan vanuit het erfgoedoogpunt de sloop van de woning en de vervanging door een hedendaagse architectuur worden aanvaard.

 

Voorliggende aanvraag heeft tot doel het slopen en herbouwen van een eengezinswoning die voldoet aan de hedendaagse comforteisen. De stedenbouwkundige voorschriften van het BPA BINNENSTAD - DEEL SINT-MACHARIUS zijn voldoende gedetailleerd opgesteld en worden geacht de criteria van de goede ruimtelijke ordening weer te geven. Een afwijking betreft de bouwhoogte kan worden toegestaan (zie hoger, hoofdstuk 4). Het nieuwbouwvolume sluit nauw aan met de linker aanpalende buur, zoals dit ook zo is in de bestaande toestand en is hiermee in harmonie met de omgeving. De voorziene bouwdieptes vallen binnen de BPA-voorschriften. Op het perceel blijft nog voldoende ruimte gevrijwaard van bebouwing om in te richten als een kwalitatieve buitenruimte.

Verder zijn de voorziene ruimtes voldoende groot en worden deze van genoeg daglicht voorzien.

 

Door het creëren van raamopeningen in de voor- en zijgevel, wordt het contact tussen de woning en de straatzijde en het park tot stand gebracht. De gevraagde erker op de tweede verdieping voor het vergroten van de badkamer, springt maximaal 60 cm uit vanaf een hoogte van 5m40 (gebaseerd op het trottoirpeil). Deze voldoet aan de vooropgestelde normen en het Algemeen bouwreglement, en is bijgevolg aanvaardbaar. Verder worden de voorziene gevels op een kwalitatieve manier afgewerkt en zullen daardoor ook een opwaardering van het straatbeeld betekenen. De nieuwe straatgevel moet inclusief de afwerking en de isolatie binnen de eigendomsgrens opgetrokken worden. Aangezien het gaat om volledig nieuwe gevels wordt een overschrijding van de rooilijn niet toegelaten. Bijkomend moet het privédomein op de rooilijn zichtbaar afgescheiden zijn van het openbaar domein (bijvoorbeeld door middel van een dorpel, afsluiting, verschil in materialen etc.). Dit wordt zo opgenomen via de bijzondere voorwaarden.

 

De gevraagde wijzigingen aan de tuinmuur door het plaatsen van een achterpoortje en gedeeltelijk te verlagen, zijn aanvaardbaar. Het naastliggend perceel (park) echter is privaat domein van Stad Gent, bijgevolg kan deze toegang terug worden afgesloten/ontzegd zodra dit perceel niet meer gebruikt wordt als openbaar domein. Deze bijkomende toegang mag bovendien geen invloed hebben op de bestaande infrastructuur van het park. Zo mogen o.a. geen bijkomende verhardingen noch constructies (trappen/hellingen) aangebracht worden en mogen o.a. eventuele bestaande infrastructuren (vb. parkeervoorzieningen) daardoor niet gehypothekeerd worden. Dit wordt zo opgenomen via de bijzondere voorwaarden.

 

Omwille van de ligging van het perceel palend aan het monument beschermde site van de Sint-Baafsabdij, mogen de aanpassingen aan de bestaande tuinmuur op geen enkele manier een (negatieve) impact hebben op de erfgoedwaarde van de site van de Sint-Baafsabdij. Op voorliggende plannen worden geen wijzigingen voorzien aan de achterste perceelsgrens waardoor geen impact wordt verwacht.

 

Advies Team Stadsbouwmeester

Team Stadsbouwmeester werd tijdens de voorbesprekingen geconsulteerd per email, omwille van de ligging op beeldbepalende locatie. Door Team Stadsbouwmeester werd het volgende per email meegegeven aan de aanvrager: Bij deze geven we u graag mee dat er vanuit ons Team geen bezwaar is op het voorstel, volumetrisch komt het hoekgebouwtje tegemoet aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Qua verschijning wordt voor ons een kwalitatieve opbouw voorgesteld, met een gepaste verhouding en verzorgde detaillering. We hebben met andere woorden geen verdere opmerkingen op de architectuur en verwachten dan ook geen bijsturing vanuit ons Team op het voorstel. We hebben geen verdere ruimtelijke, architecturale of esthetische opmerkingen meer op voorliggend voorstel, en adviseren het voorstel daarom gunstig.


 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een woning aan Paul De Vos - Daniella Van den Bossche gelegen te Voorhoutkaai 43, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 
 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Straatgevel

De nieuwe straatgevel moet inclusief de afwerking binnen de perceelsgrens opgetrokken worden

 

Het privédomein moet op de rooilijn zichtbaar afgescheiden zijn van het openbaar domein (bijvoorbeeld door middel van een dorpel, afsluiting, verschil in materialen etc.).

 

Tuinmuur palend aan Coyendanspark

De gevraagde wijzigingen aan de tuinmuur door het plaatsen van een achterpoortje en gedeeltelijk te verlagen, zijn aanvaardbaar. Het naastliggend perceel (park) echter is privaat domein van Stad Gent, bijgevolg kan deze toegang terug worden afgesloten/ontzegd zodra dit perceel niet meer gebruikt wordt als openbaar domein. Deze bijkomende toegang mag bovendien geen invloed hebben op de bestaande infrastructuur van het park. Zo mogen o.a. geen bijkomende verhardingen noch constructies (trappen/hellingen) aangebracht worden en mogen o.a. eventuele bestaande infrastructuren (vb. parkeervoorzieningen) daardoor niet gehypothekeerd worden.

 

Septische put

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put waarbij (enkel) alle fecaliën aangesloten dienen te worden vooraleer de overloop daarvan terecht komt op het interne DWA-rioleringsstelsel.

 

Regenwaterpijp

Eventuele regenwaterpijpen op de straatgevel moeten in de gevel (binnen de perceelsgrens) worden ingewerkt. De regenwaterpijp dient binnenshuis op het interne rioleringssysteem aangesloten te worden.

 

Openbaar domein

Funderingsresten die vóór de rooilijn liggen, moeten worden uitgebroken. Bestaande rioolvertakkingen, die niet worden hergebruikt, moeten op het terrein, ter hoogte van de rooilijn, zorgvuldig worden dichtgemaakt.

 

Indien tijdens de werkzaamheden onvoorziene hindernissen opduiken (rioleringen, waterlopen, kelders e.d.)dan moet dit meteen worden meegedeeld aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

De keermuurtjes aan de keldergaten die worden gesupprimeerd, moeten worden uitgebroken. De putten die daardoor ontstaan zijn te vullen met goede zandgrond die voldoende wordt verdicht.

 

Bij het vastleggen van de vloerpassen en dorpelpeilen van het gebouw moet de bouwheer rekening houden met het bestaande peil van de dichtst bijgelegen rand van de openbare verhardingen.

 

Constructieve geveluitsprongen mogen maximaal 60 cm bedragen vanaf een hoogte van 3 m boven het peil van het trottoir of van de openbare weg.

 

Riolering

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

 

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Tuinmuur palend aan het monument beschermde site van de Sint-Baafsabdij

Omwille van de ligging van het perceel palend aan het monument beschermde site van de Sint-Baafsabdij, mogen de aanpassingen aan de bestaande tuinmuur op geen enkele manier een (negatieve) impact hebben op de erfgoedwaarde van de site van de Sint-Baafsabdij.

 

Perceel palend aan Coyendanspark

Op lange termijn worden geen ingrepen gepland op het bestaande groen en nieuwe bomen die dus gewoon kunnen uitgroeien. Het voorstel moet zich aanpassen aan de bestaande inrichting van het park en niet omgekeerd.

 

Uitzetten en controle bouwlijn

Na het uitzetten van de bouwlijn moet de aanvrager het aanvraagformulier overmaken aan de Dienst Coördinatie – Landmeetcel, Botermarkt 1, 9000 Gent óf door het aanvraagformulier digitaal op te sturen naar landmeetcel@gent.be. Na ontvangst van het aanvraagformulier tot controle van de bouwlijn/rooilijn zal de bevoegde stadsdienst instaan voor deze controle. Indien de bouwheer start met de werken alvorens het proces-verbaal van aflijning te hebben ontvangen, is hij geheel verantwoordelijk voor alle gedane kosten.

 

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Voor het wegnemen en terugplaatsen van de distributiekabel die zich op de gevel bevindt, moet contact worden opgenomen met Telenet, tel. 015 66 66 66.

 

Voor het tijdelijk wegnemen en terugplaatsen van de gevelarmatuur van de openbare verlichting, moet contact worden opgenomen met de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, fax: 09/266.79.39, via e-mail: openbareverlichting@stad.gent. Of per post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent. De aannemer van Fluvius heeft 2 maanden doorlooptijd om deze werken in te plannen en uit te voeren. Indien vereist kan er tijdelijke verlichting opgelegd worden. De armatuur mag onder geen beding door iemand anders behalve de aannemer van Fluvius weggenomen worden.

In functie van de werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld). U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van deze aanvraag een bepaalde doorlooptijd nodig heeft (zie ook website).

 

Rookmelder

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.

 

Drinkwaterinstallatie

Op 1 juli 2011 werd het Algemeen Waterverkoopreglement van kracht, zodat er voor bouwers en verbouwers een aantal rechten en plichten bijkwamen. Sinds 16 juli 2012 is tevens het Bijzonder Waterverkoopreglement van Water-Link van kracht. Het bijzonder waterverkoopreglement van Water-Link is een aanvulling op het Algemeen Waterverkoopreglement. Zowel het Algemeen Waterverkoopreglement, als het aanvullend Bijzonder Waterverkoopreglement kan geraadpleegd worden via de website www.water-link.be, publicaties. Op deze locatie staat eveneens een infobrochure over de verplichte keuring van de binneninstallatie en de privé-waterafvoer.