Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00227 - OMV_2021167377 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 woningen en 6 carports - zonder openbaar onderzoek - Hilda Daneelsstraat lot 28 t/m 33, 9041 Oostakker - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:39
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00227 - OMV_2021167377 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 woningen en 6 carports - zonder openbaar onderzoek - Hilda Daneelsstraat lot 28 t/m 33, 9041 Oostakker - Vergunning 2022_CBS_00227 - OMV_2021167377 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 woningen en 6 carports - zonder openbaar onderzoek - Hilda Daneelsstraat lot 28 t/m 33, 9041 Oostakker - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

MATEXI PROJECTS NV met als contactadres Franklin Rooseveltlaan 180, 8790 Waregem heeft een aanvraag (OMV_2021167377) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het bouwen van 6 woningen en 6 carports

• Adres: Hilda Daneelsstraat lot 28 t/m 33, 9041 Oostakker

Kadastrale gegevens: afdeling 17 sectie C nrs. 163B en 170P2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 22 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 28 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag is gelegen langs de nog aan te leggen Hilda Daneelsstraat in de deelgemeente Oostakker nabij de grens met Destelbergen aan de rand van het grootstedelijk gebied Gent. De ruime omgeving wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door grote residentiële verkavelingen, fragmenten open ruimte, de spoorlijn Gent-Antwerpen en de R4. De aanvraag betreft meer specifiek de loten 28 tot 33 uit de recente verkaveling Achtendries fase 2 en 3 (2017 SA 292/00) dd. 27/09/2018. De percelen zijn braakliggend.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het bouwen een aaneenschakeling van zes woningen met tussenliggende carports.

 

De woningen op de loten 28 en 33 betreffen vrijstaande eengezinswoningen die via carport worden geschakeld met de carport van de aanpalende halfopen woningen op de loten 29 en 32. De woningen op de loten 29, 30,31 en 32 betreffen halfopen bebouwing waarvan de carports worden ingeplant op de daartoe voorziene parkeerzone binnen de verkaveling. De woningen worden ingeplant op 1,5 m achter de rooilijn. De vrijstaande woningen op loten 28 en 33 houden beiden een afstand van 3,50 m van de zijdelingse perceelsgrens. Alle woningen worden voorzien van een achtertuinstrook. De loten 28, 29 en 30 beschikken over een tuin met een diepte van ca. 12,32 m. De loten 31,32 en 33 beschikken over een tuin met een diepte van ca. 10,60 m.

 

De zes woningen vormen een geheel en zijn in dezelfde bouwstijl voorzien. De woningen tellen twee bouwlagen, telkens afgewerkt met een hellend dak (kroonlijst: 5,95 m; nok ; 10,81 m). De bouwdiepte bedraagt op zowel het gelijkvloers als de verdieping 11,40 m. De woningen hebben een gevelbreedte van 6 m.

 

Indeling:

Elke woning wordt voorzien van een inkom, zit- en eethoek, keuken, berging, drie slaapkamers, badkamer en een zolder onder het hellend dak. Aanpalend aan de achtergevel wordt een terras (18 m²) voorzien.

Er worden twee wadi’s voorzien nl. in de tuinzone van lot 28 en lot 33.

Om de carports tussen de woningen te bereiken worden opritten in karresporen aangelegd.

 

Materialen:

De gevels worden in hoofdzaak afgewerkt in witgrijze parementsteen, als accent worden delen van het metselwerk verticaal aangebracht. De woningen worden voorzien van zwart pvc buitenschrijnwerk en de dakbedekking wordt voorzien in zwartgrijze dakpannen.

 

De carports worden uitgelijnd met de achtergevels van de woningen. Deze worden 6,90 m achter de voorbouwlijn ingeplant tot op de perceelsgrens. Deze carports hebben een diepte van 6 m en een minimale breedte van 3,25 m. Alle carports zijn voorzien van een plat dak (hoogte dakrand: 2,90 m) en worden afgewerkt in grenenhout.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Omgevingsvergunningen

* Op 31/01/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het slopen van kantoor en werkplaats (OMV_2018136064).

* Op 07/05/2020 werd een weigering afgeleverd voor de aanleg van het openbaar domein binnen de fase 3 van verkaveling achtendries (OMV_2019141436).

* Op 12/11/2020 werd een aktename afgeleverd voor het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van riolering (OMV_2020134759).

* Op 28/01/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor de aanleg van het openbaar domein binnen de fase 3 van verkaveling achtendries. (2020 SA 292/01)

* Op 23/09/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een hoogspanningscabine + het exploiteren van een distributiecabine met een transformator met een nominaal vermogen van max.630kva in een distributiecabine (OMV_2021112745).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 20/12/2012 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een schilderloods en diverse andere loodsen. (2012/60231)

* Op 06/04/2017 werd een vergunning afgeleverd voor een bestaande broodautomaat. (2017/02010)

 

Verkavelingsvergunningen

* Op 27/09/2018 werd een vergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden in 132 loten bestemd voor 211 woonentiteiten: 130 eengezinswoningen, 25 sociale eengezinswonngen, 56 appartementen, de aanleg van wegenis en groenaanleg. (2017 SA 292/00)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Gunstig advies van VMM afgeleverd op 15 december 2021 onder ref. WT 2021 G 0685:
Onder verwijzing naar artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, werd onderzocht of er een schadelijk effect op de waterhuishouding uitgaat van de geplande ingreep. Deze adviesverlening geldt voor het domein grondwater in uitvoering van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006.

 

De locatie te Gent, Afd. 17, Sectie C, nr(s) 163B,170P2 is gelegen langs en stroomt af naar de Lede, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die beheerd wordt door de VMM – kern Beheer en Investeringen Waterlopen. Het terrein is volgens de watertoetskaarten niet overstromingsgevoelig gebied. Mogelijke schadelijke effecten op het grondwater zouden kunnen ontstaan als gevolg van veranderingen in infiltratie van hemelwater, kwaliteitsverlies van grondwater en de wijziging in grondwaterstroming.

 

De aanvraag omvat het bouwen van 6 ééngezinswoningen met carport.

Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen indien de aanvraag minstens voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten e.a. (GSV). Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer.

4 van de 6 percelen zijn kleiner dan 250 m2. Hier wateren de daken van de woning en de carport telkens af naar een hemelwaterput voor hergebruik van 10.000 l met overloop naar de openbare rioleringen.

De twee overige percelen zijn groter dan 250 m2. Telkens wateren de 89,40 m2 daken ook af naar een hemelwaterput voor hergebruik van 10.000 l. Deze storten allebei over naar een wadi van 1.500 l en een infiltrerend oppervlak van bijna 4,9 m2 en met overloop naar de openbare riolering.

Hiermee is ruim voldaan aan de GSV.

 

De verharde oppervlakken van de toegangspaden worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen met onderliggende waterdoorlatende fundering en zijn beperkt in oppervlakte. De opritten worden uitgevoerd d.m.v. karresporen met eventueel een uitloop naar de inkomdeur en zijn beperkt in oppervlakte. De terrassen worden uitgevoerd in niet-doorlatende materialen en zijn beperkt in oppervlakte. Het hemelwater infiltreert op natuurlijke wijze naast de verharde oppervlakte op eigen terrein in de bodem.

 

Ook in de toekomst moeten de verharde oppervlakten op het eigen terrein kunnen afwateren.

Bij het plannen van de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met de locatie van de infiltratievoorzieningen en deze dient vrij gehouden te worden van zware belastingen om bodemverdichting te vermijden en om de infiltratiecapaciteit van dit deel van het terrein maximaal te vrijwaren tijdens de werken.

 

Aangezien tussen de percelen en de bedding van de Lede minstens een weg ligt, kunnen we aannemen dat ze volledig buiten de 5m-erfdienstbaarheidszone naast de waterloop.

 

BESLUIT

Het project wordt gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid met betrekking tot het aspect grondwater

 

Bijkomende aandachtspunten in het kader van de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid:

* Ter hoogte van de inplanting van de infiltratievoorziening dient de infiltratiecapaciteit gevrijwaard te worden van verdichting.

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Infrabel NV Directie I-I.NW afgeleverd op 17 december 2021

onder ref. 3516.2021.640.Oostakker:
Infrabel heeft geen principiële bezwaren heeft bij bovenvermelde aanvraag van Matexi Projects NV voor de verkavelingsaanvraag voor 6 woningen met carport in de Veldekensstraat , 9041 Oostakker.

 

Wij wensen ook mee te geven dat op termijn de gemeente in deze omgeving een stopplaats wenst te voorzien en Infrabel vraagt hiermee rekening te houden.

 

Wij benadrukken om zeker een ruimte van 10 meter ten opzichte van de vrije rand (rand bedding = 4,50 meter buiten de buitenste rail) vrij te houden voor mogelijke spoorweginfrastructuur in de toekomst.

 

Ter info: de veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd (zie bijlage op omgevingsloket).

 

Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies van Fluvius System Operator afgeleverd op 9 december 2021 onder ref. 293080:
Op basis van de gegevens waarover we vandaag beschikken, hebben wij de impact op onze netten ingeschat. Wij geven u alvast deze informatie mee:

Deze loten maken deel uit van de reeds goedgekeurde verkaveling met als kenmerk

Nw293080 / 1770WW/02/03 en zullen voor een standaard aansluitvermogen E (9,2kVA)

aansluitbaar zijn na de noodzakelijke uitbreidingswerken.

De financiële voorwaarden voor de uitbreidingswerken, noodzakelijk om alle loten aansluitbaar te maken, zijn reeds opgevraagd en financieel voldaan in het dossier met als kenmerk 293080.

 

De aanvrager van het project dient tijdig contact op te nemen met Fluvius voor het aanvragen van zijn aansluitingen. Dit kan via de website www.fluvius.be of rechtstreeks op het nummer 078/35.35.34, met de vermelding van kenmerk 293080 / 2021113400 - 2021167377

Op onze website vindt u de gedetailleerde reglementen voor elektriciteit en aardgas in verkavelingen, appartementen en wooncomplexen. U dient hieraan te voldoen.

 

Hou voor de timing van uw project rekening met het feit dat wij – na ontvangst van de verkavelings-vergunning – maximum 30 werkdagen nodig hebben om onze offerte op te maken. Bovendien loopt er ook nog een termijn tussen de ontvangst van uw akkoord op de offerte en de effectieve uitvoering van de werken – onder voorbehoud van de tijd nodig om eventuele vergunningen, wegenistoelatingen, ... te verkrijgen.

 

Bovenstaande informatie geven we mee onder voorbehoud van latere wijzigingen.

 

Wij raden u aan om ons zo spoedig mogelijk te contacteren. Vermeld daarbij altijd duidelijk het referentienummer van uw project: 293080. Samen zullen we uw project verder bespreken. We helpen u graag verder.

 

Voorwaardelijk gunstig advies van FARYS afgeleverd op 17 december 2021 onder ref. AD-21-1476:
DRINKWATER

We hebben geen opmerkingen en/of bezwaren voor het bouwen van 6 woningen en 6 carports. Ons advies is gunstig.

 

RIOLERING

Algemeen

Op basis van het definitief zoneringsplan van de stad Gent ligt de bouwaanvraag in collectief te optimaliseren buitengebied. De bouwaanvraag ligt binnen de verkaveling “Achtendries-Veldekensstraat 2017 SA 292/00”. In deze verkaveling wordt een volledig gescheiden stelsel voorzien waarbij het DWA-stelsel wordt aangesloten op gemengd stelsel in de Beelbroekstraat. Hierdoor wijzigt het “collectief te optimaliseren buitengebied” in “centraal gebied”.

 

Toepasselijke reglementen, documenten en richtlijnen

Alle werkzaamheden dienen in overeenstemming te zijn met het ‘Bijzonder waterverkoopreglement deel huisaansluitingen’. Dit reglement kan u terugvinden op onze website www.farys.be/bijzonder-waterverkoopreglement-huisaansluitingen. Op eenvoudig verzoek kan u hiervan ook een schriftelijke versie verkrijgen.

 

De richtlijnen uit de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013, in werking vanaf 1 januari 2014, inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, dienen strikt gevolgd te worden. Tevens dient voldaan te zijn aan het Algemeen Bouwreglement van de stad Gent.

 

De stad gent legt in kader van stedenbouwkundige vergunningen het gebruik van septische putten op bij alle woningen. FARYS adviseert de plaatsing van een goed werkende septische put met een inhoud van 300 liter per IE (IE = Inwoners Equivalent) tot 10 IE en met een minimale inhoud van 2.000 liter. Nadien volstaat 225 liter per bijkomend IE, waarbij enkel zwart afvalwater (van toiletten) moet aangesloten worden op deseptische put.

 

Om lokale problemen van wateroverlast te vermijden adviseren wij volgende richtlijnen na te leven:

  • het niveau van de gelijkvloerse verdieping dient minstens 20 cm boven maaiveld aangelegd te worden; 
  • overlopen van regenwaterputten, infiltratie en-of bufferbekken dienen beveiligd te worden tegen terugslag; 
  • kelders dienen waterdicht uitgevoerd te worden; 
  • inritten naar ondergrondse garages worden bij voorkeur voorzien van een drempel om deze te beveiligen tegen instromend water; 
  • de aanleg van verharding dient zoveel mogelijk beperkt te worden. 

 

Specifieke bemerkingen op het dossier – advies opgemaakt op de aangepast plannen dd 02.09.2021

De aanvraag betreft een aaneenschakeling van 6 woningen met 6 tussenliggende carports. Iedere woning beschikt over een carport op eigen perceel.

 

Afval- en regenwater dienen gescheiden tot aan de rooilijn gebracht te worden.

 

GSV: Er zijn 4 percelen (lot 29, lot 30, lot 31 en lot 32) met een oppervlakte kleiner dan
250 m². Hiervoor moet geen infiltratievoorziening voorzien worden.

Lot 28 en lot 33 zijn percelen met een oppervlakte groter dan 250 m²: er is een infiltratievoorziening voorzien volgens toegevoegd hemelwaterdocument van de stad Gent.

Volgens de verordening moeten volgende gegevens van de infiltratievoorziening vermeld worden op de plannen: de exacte plaatsing, omvang en diepte van de infiltratievoorziening, het buffervolume van de infiltratievoorziening in liter, de totale aangesloten horizontale dakoppervlakte, de verharde grondoppervlakte in vierkante meter en de locatie en niveau van de overloop. Voor de bepaling van het infiltratieoppervlak van de infiltratievoorziening wordt verwezen naar de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (zie http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/publicaties/afbeeldingen/Technisch%20document%20GSV%202014%20versie%202.pdf/view). Ook een dwarsdoorsnede over de infiltratievoorziening is toegevoegd aan het dossier. Aangeraden wordt om zowel voor lot 28 als voor lot 33 de infiltratievoorziening te voorzien vooraan in de tuin, dit is tevens een anti-parkeermaatregel en zo is de tuin achteraan gevrijwaard. Aangeraden wordt om ook de regenwaterput op de zijkant van de woning te voorzien. Best wordt steeds recht aangesloten op het reeds voorzien huisaansluitputje.

 

Elke woning moet voorzien zijn van een septische put met een minimale inhoud van
2000 L.

 

Zowel het private DWA-stelsel als RWA-stelsel dient gravitair te worden aangesloten op de openbare riolering. Aansluiten met een persleiding in het huisaansluitputje wordt niet toegelaten.

 

ALGEMEEN BESLUIT

Het ontwerp wordt als volgt geadviseerd ” gunstig met voorwaarden”.

Volgende voorwaarden worden opgelegd:

• Er dient steeds gravitair te worden aangesloten op de openbare huisaansluitputjes.

 

Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies van Proximus NV afgeleverd op 15 december 2021 onder ref. JMS 395719:
Op basis van de informatie waarover wij momenteel beschikken, geven wij graag een gunstig advies indien u volgende voorwaarden opneemt in uw vergunning :

  • Een finale netwerkanalyse zal gebeuren na ontvangst van het vergunde plan.
  • Uitbreiding van de telecominfrastructuur van Proximus is ten laste van de aanvrager.
  • Van zodra vergund en minimaal 6 maanden voor oplevering dient de aanvrager zijn project kenbaar te maken bij Proximus door het formulier als bijlage ingevuld te versturen naar werf.a1@proximus.com.
  • De Proximus infrastructuur dient proactief voorzien te worden in het project. De technische documentatie hiervoor wordt ter beschikking gesteld na ontvangst van het vergunde plan.
  • Proximus wenst betrokken te worden bij alle coördinatievergaderingen via werven.a12@proximus.com.

Na de werken kunnen de bewoners eenvoudig aansluiten op de nutsvoorzieningen voor telefonie-, internet- en televisiediensten. Hiervoor kan de aanvrager terecht bij onze klantendienst op het gratis nummer 0800 22 800. Meer informatie op www.proximus.be/bouwen. 

 

Gunstig advies van TELENET afgeleverd op 1 december 2021:

Wij zijn nagegaan welke aanpassing van de infrastructuur van Telenet nodig is om dit project aansluitbaar te maken.

 

Hieruit blijkt dat de nodige infrastructuur al aanwezig is en dat er geen uitbreiding van het Telenet netwerk dient te gebeuren. Er wordt van ons geen verdere voorwaarde opgelegd.

 

Deze vaststelling omvat niet de aftak- en aansluitkosten van de abonnee. Deze worden met de latere abonnee verrekend.

 

Bij afbraak van gebouwen waarop Telenet kabels zijn bevestigd is het belangrijk om minstens 8 weken voor de start van de werken Telenet via 015/66.66.66 op de hoogte te brengen.

 

Wij blijven steeds tot uw dienst voor verdere informatie.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op

14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

 

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling (ref. nr. 2017 SA 292/00 van 27/09/2018). De aanvraag heeft betrekking op lot 28, 29, 30, 31, 32 en 33. De zonering volgens deze verkaveling is zone voor bouwvrije voortuinen, bebouwbare zone, zone voor bouwvrije zijstroken en achtertuinen en zone voor carport/garage/luifel.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het oprichten van de woningen is gekoppeld aan de aanleg van een nieuw aan te leggen openbare weg, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is verleend. De stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de centrale wegenis werd verleend op 27/09/2018 samen met de verkavelingsvergunning met als kenmerk 2017 SA 292/00. Deze openbare weg is op heden nog niet aangelegd/opgeleverd.

 

Overeenkomstig artikel 4.3.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan in het geval de bouwheer instaat voor zowel het bouwen van de gebouwen als de verwezenlijking van de voor het project noodzakelijke wegeniswerken, de stedenbouwkundige vergunning voor de gebouwen worden afgeleverd zodra de stedenbouwkundige vergunning voor de wegeniswerken is verleend.

 

Dit belet niet dat de vergunningverlenende overheid moet voorkomen dat onleefbare toestanden mogelijk gemaakt worden ten gevolge van stedenbouwkundige vergunningen die op basis van artikel 4.3.5.§3 Codex verleend worden.

 

Daarom kan het vergunningverlenende bestuursorgaan in dat geval een afdoende financiële waarborg voor de uitvoering van de wegeniswerken eisen.

 

Om te voorkomen dat er woningen gebouwd, verkocht of bewoond worden die niet of onvoldoende toegankelijk zijn via de nieuw aan te leggen openbare weg, wordt de huidige vergunning afgeleverd onder de voorwaarde dat het oprichten van de woningen (exclusief grondverzet, riolerings- en funderingswerken t/m de vloerplaat van de woningen) niet mag starten alvorens de riolerings- en wegeniswerken van de nieuw aan te leggen openbare weg in voldoende mate uitgevoerd zijn.

 

Met voldoende mate wordt bedoeld: dat de openbare rioleringswerken volledig afgewerkt zijn en dat de wegkoffer (wegfundering) en een eerste (al dan niet voorlopige) verhardingslaag die beantwoordt aan de veiligheidsvereisten van een openbare weg, zijn aangebracht, alvorens de werken aan de woningen mogen aangevat worden. M.a.w. eerst moeten de eerste fase van de lasten volledig uitgevoerd zijn, alvorens de werken aan de woningen kunnen aangevat worden.

 

Voor de aanleg van deze verkaveling dient een technisch dossier overgemaakt te worden aan de Dienst Wegen-, Bruggen en Waterlopen. Pas na de uitvoering (en voorlopige oplevering) van deze wegen- en rioleringswerken kunnen de betreffende woningen in gebruik genomen worden.

5.       WATERPARAGRAAF

De aangevraagde eengezinswoningen hebben geen omvangrijke oppervlakte en liggen niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied.

 

Door de toename van de bebouwde oppervlakte wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt echter gecompenseerd door de plaatsing van 6 hemelwaterputten (evenveel als er woningen zijn), elk met een inhoud van 10.000 liter. Bovendien zijn er overlopen aanwezig naar twee wadi’s (1500 liter).

Overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement moet de volledige dakoppervlakte van elke woning op die put aangesloten worden.

Het nuttige gebruik van hemelwater door de aansluiting van de hemelwaterput op de wc's, bepaalde sanitaire installaties, dienstkranen e.d. moet maximaal worden voorzien. Door dit hergebruik wordt de afvoer van het hemelwater vertraagd waardoor het regenwater enigszins gebufferd wordt.

 

De terrasverharding loopt af en infiltreert op eigen terrein.

De verharding naar de carports wordt aangelegd in karresporen en loopt af en infiltreert op eigen terrein. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op de carports moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de veranda terecht komt in de tuin te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater. Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering.

 

Indien hieraan wordt voldaan kan er in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de bouwwerken geen schadelijk effect veroorzaken op de waterhuishouding van dit gebied.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening en heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. Dit wil zeggen dat er voor voorliggend project een project-m.e.r.-screening moet opgemaakt worden.

Een project-m.e.r.-screeningsnota is toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Na onderzoek van de kenmerken van het project, de locatie van het project en de kenmerken van de mogelijke milieueffecten, wordt geoordeeld dat geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals ook uit de project-m.e.r.-screeningsnota blijkt. Er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat een nieuw project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten, zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het bouwen van zes, kwalitatieve en compacte eengezinswoningen.

De raampartijen zorgen voor voldoende lichtinval en versterken het contact met de tuin. Er blijft voldoende ruimte vrij die niet verhard of bebouwd is en die in functie staat van een kwaliteitsvolle buitenruimte. Elke woning wordt voorzien van een eigen carport.

 

Verder zijn de stedenbouwkundige voorschriften van de verkaveling voldoende gedetailleerd opgesteld en worden geacht de criteria van de goede ruimtelijke ordening weer te geven.

Omdat het voorstel overeenstemt met deze voorschriften, getuigt het dus ook van een goede ruimtelijke ordening.

 

Mits het naleven van de bijzondere voorwaarden komt deze aanvraag voor vergunning in aanmerking.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 woningen en 6 carports aan MATEXI PROJECTS nv (O.N.:0821445389) gelegen te Hilda Daneelsstraat lot 28 t/m 33, 9041 Oostakker.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

De voorwaarden opgenomen in het advies van VMM (advies van 15 december 2021, met kenmerk WT 2021 G 0685) moeten strikt nageleefd worden.

 

 De voorwaarden opgenomen in het advies van Infrabel NV Directie I-I.NW (advies van 17 december 2021, met kenmerk 3516.2021.640.Oostakker) moeten strikt nageleefd worden.

 

De voorwaarden opgenomen in het advies van FARYS (advies van 17 december 2021, met kenmerk AD-21-1476) moeten strikt nageleefd worden.

 

Voldoende uitgeruste weg:

Om te voorkomen dat er woningen gebouwd, verkocht of bewoond worden die niet of onvoldoende toegankelijk zijn via de nieuw aan te leggen openbare weg, wordt de huidige vergunning afgeleverd onder de voorwaarde dat het oprichten van de woningen niet mag starten alvorens de riolerings- en wegeniswerken van de nieuw aan te leggen openbare weg in voldoende mate uitgevoerd zijn. Met voldoende mate wordt bedoeld: dat de openbare rioleringswerken volledig afgewerkt zijn en dat de wegkoffer (wegfundering) en een eerste (al dan niet voorlopige) verhardingslaag die beantwoordt aan de veiligheidsvereisten van een openbare weg, zijn aangebracht, alvorens de werken aan de woningen mogen aangevat worden. M.a.w. eerst moeten de eerste fase van de lasten (zie aldaar) volledig uitgevoerd zijn, alvorens de werken aan de woningen kunnen aangevat worden.

 

De woningen kunnen pas in dienst genomen worden nadat de riolering is opgeleverd en de wegeniswerken zijn afgerond.

 

 

Openbaar domein:

Oprit:

De opritten worden aangelegd, zoals voorzien in het reeds goedgekeurd technisch dossier, door de verkavelaar.

 

De openbare, groene bermen mogen in geen geval verhard worden, ook verhardingen in steenslag zijn niet toegelaten. In het geval van inbreuken kan de stad deze verhardingen opbreken op kosten van de bouwheer. Bijgevolg dient ook het toegangspad tussen de rooilijn en de voordeur –in de voortuinstrook- aangesloten te worden met de verharding van de oprit op het privaat domein.

 

Het privédomein moet op de rooilijn zichtbaar afgescheiden zijn van het openbaar domein (bijvoorbeeld door middel van een dorpel, afsluiting, verschil in materialen etc.).

 

Opbouw:

Bij het vastleggen van de vloerpassen en dorpelpeilen van het gebouw moet de bouwheer rekening houden met het bestaande/toekomstige peil van de dichtst bijgelegen rand van de openbare verhardingen.

 

 

Riolering:

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden, voor elke woonentiteit afzonderlijk. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

 

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een aansluiting op het gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater) , voor elke woonentiteit afzonderlijk.

Het is toegestaan het regenwater ter plaatse te laten infiltreren.

 

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put waarbij (enkel) alle fecaliën aangesloten dienen te worden vooraleer de overloop daarvan terecht komt op het interne DWA-rioleringsstelsel, voor elke woonentiteit afzonderlijk.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:


Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).