Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00234 - OMV_2021148235 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning met kantoor - zonder openbaar onderzoek - Sint-Denijslaan 96, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:39
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00234 - OMV_2021148235 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning met kantoor - zonder openbaar onderzoek - Sint-Denijslaan 96, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_00234 - OMV_2021148235 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning met kantoor - zonder openbaar onderzoek - Sint-Denijslaan 96, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mevrouw Nathalie De Cooman met als contactadres Papenaard 10, 9830 Sint-Martens-Latem heeft een aanvraag (OMV_2021148235) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 22 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen van een woning met kantoor

• Adres: Sint-Denijslaan 96, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 9 sectie I nr. 175E3

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 13 oktober 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 9 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 24 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het te verbouwen pand bevindt zich op een hoekperceel langs de Sint-Denijslaan en de Jozef Cantréstraat in de wijk ‘Stationsbuurt-Zuid’. De omgevende bebouwing is divers en omvat zowel rijwoningen op smalle en ondiepe percelen als vrijstaande woningen op middelgrote tot grote percelen. Het pand in kwestie betreft een vrijstaand kantoorgebouw op 3,50 m van de rooilijn met één woongelegenheid bestaande uit twee bouwlagen en een hellend dak met dakuitbouwen.

De aanvraag omvat het verbouwen van het kantoorgebouw en de woongelegenheid. De bestaande gelijkvloerse voorbouw langs de Sint-Denijslaan wordt afgebroken en vervangen door een voorbouw bestaande uit 2 bouwlagen (kroonlijsthoogte 6,24 m) op 4,20 m van de rooilijn van de Sint-Denijslaan en een circulatieruimte die doorloopt tot een derde bouwlaag (kroonlijsthoogte 8,95 m) op 3,60 m van de rooilijn van de Sint-Denijslaan.

Op de tweede bouwlaag wordt in de linkerhoek een uitkraging gerealiseerd van 1,45 m diep richting de Jozef Cantréstraat in de vorm van een glaspartij. Aan de voorzijde van het dakvlak, dat grenst aan de Sint-Denijslaan, wordt een dakuitbouw van 17,05 m breed toegevoegd. Aan de achterzijde van het dakvlak wordt de bestaande dakuitbouw verlengd tot 8,60 m. Het bestaand L-vormig volume op de eerste verdieping wordt afgebroken.

Op het gelijkvloers wordt een kantoorruimte met vergaderruimtes, bureaus, kitchenette en toiletten (283,38 m²) ingericht. Ook bevindt zich hier aan de voorzijde de fietsenstalling van 15,77 m² en de gemeenschappelijke circulatieruimte. Op de eerste en de tweede verdieping wordt een woongelegenheid ingericht met een nevenfunctie. De nevenfunctie van 178,50 m² bevindt zich op de eerste verdieping en bestaat uit een kantoorruimte, bureel, kitchenette en sanitair. Via de kantoorruimte is de woning bereikbaar met 2 slaapkamers op de eerste verdieping en leefruimtes, sanitair en een bijkomende slaapkamer op de tweede verdieping. De tweede verdieping zowel bereikbaar via een interne trap bij de woongelegenheid als via de centrale circulatieruimte. De woonruimte beschikt over een terras van 25,81 m² dat uitkijkt op de Sint-Denijslaan. De kantoorruimte op de eerste verdieping is ook bereikbaar via een buitentrap aan de achterzijde van het volume. Op deze manier bevat het duplexappartement van 426,61 m² een nevenfunctie van 178,50 m² kantooroppervlakte en 248,11 m² woonoppervlakte.

Het gebouw is toegankelijk via een pad van 1,50 m breed aan de Sint-Denijslaan. De toegang met de wagen bevindt zich aan de Jozef Cantréstraat via een oprit van 3,50 m breed die leidt naar 4 autostaanplaatsen. Het perceel wordt visueel van het openbaar domein gescheiden met een haag. De fietsenstalling op het gelijkvloers is bereikbaar via de toegang aan de rechterzijde van het gebouw. Hier is plaats voor circa 14 fietsen.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Omgevingsvergunningen

  • Op 19/11/2020 werd door de deputatie in beroep een weigering afgeleverd voor het verbouwen van een kantoor met woongelegenheid (OMV_2020056499).

De vergunning werd door de deputatie in beroep geweigerd omdat het gevraagde bouwvolume en de nog uit te breiden kantoorfunctie de ruimtelijke draagkracht van het gebied overstijgt.

 

Stedenbouwkundige vergunning

  • Op 07/05/2015 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een bijgebouw (carport + stockage ruimte) (2014/815).
  • Op 08/12/1992 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een kantoorgebouw en de rooiing van één ceder (1992/526).
  • Op 17/12/1991 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een woning (1991/20).
  • Op 13/01/1989 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een woning (1989/72).
  • Op 29/10/1987 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van het dakvolume (1987/1319).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

BRANDWEER CENTRUM

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 18 november 2021 mits te voldoen aan de in het advies vermelde maatregelen en reglementeringen (zie omgevingsloket).

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening toegankelijkheid

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

 

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door 189,09 m² van de platte daken als groendak aan te leggen. Het resterende dakoppervlak van 197,81 m² wordt aangesloten op een hemelwaterput van 10 000 l. Bovendien is er een overloop aanwezig naar een voldoende ruim gedimensioneerde infiltratievoorziening. Het hemelwater zal gebruikt worden om de toiletten van de woning en het kantoor op het gelijkvloers door te spoelen. Door dit hergebruik zal het hemelwater enigszins gebufferd worden.

 

Zodoende wordt in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding beperkt is.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Voorliggende aanvraag is erop gericht een bestaand kantoorgebouw met woongelegenheid grondig te verbouwen. In de bestaande toestand bestaat het woongebouw uit 320,28 m² kantooroppervlakte op het gelijkvloers (conform stedenbouwkundige vergunning 1992/526). Hierboven bevindt zich een woongelegenheid van 224,13 m². In de zolderverdieping onder de hellend dak bevinden zich kantoren en archief. Deze functies zijn enkel bereikbaar via het appartement op de verdieping.

 

Na de verbouwing zal de kantoorruimte op het gelijkvloers een oppervlakte hebben van 283,38 m². Daarboven wordt op de eerste en tweede verdieping een woning met kantoor ingericht van in totaal 426,61 m² (waarvan 178,50 m² kantoor en 248,11 m² woning).

 

De woongelegenheid op de verdieping heeft een oppervlakte van 426,61 m² waarvan 178,50 m² ingericht wordt als kantoorruimte en 248,11 m² als woning. De woning beschikt over een terras van 26,29 m². De woning bevat een grote leefruimte, voldoende bergruimte, twee badkamers en drie ruime slaapkamers. De grote raampartijen zorgen voor voldoende lichtinval. De woning beschikt over voldoende wooncomfort.

 

Voor het totale project wordt een kantooroppervlakte van 461,88 m² voorzien. Een gedeelte van het kantoor, namelijk 178,50 m² vormt echter een nevenfunctie bij de grote woning op de verdieping. De oppervlakte kantoren is inpasbaar op deze plek. Het bevindt zich dichtbij verschillende vervoersmodi en bovendien blijft een ruime woning aanwezig. Bovendien is reeds 320,28 m² kantoorruimte aanwezig op de site waardoor het een uitbreiding met 141,60 m² betreft.

 

In hoofdzaak is het volume van het gebouw grotendeels gelijk aan het bestaande gebouw met enkele uitzonderingen. De nieuwe voorbouw volgt de voorbouwlijn van de aanpalende woningen en geeft het gebouw een modernere uitstraling. De glaspartijen in deze voorbouw zorgen voor een aangename werk -en woonomgeving. Langs de rechterzijde springt de voorbouw 5,40 m in waardoor de impact op de bezonning en de privacy op de aanpalenden beperkt wordt. Ook de afbraak van het L-vormig volume op de verdieping zorgt voor meer privacy en een betere bezonning voor de aanpalenden. De dakuitbouwen in zowel het voorste als het achterste dakvlak verstoren de goede ruimtelijke ordening niet. De effectieve derde bouwlaag werd enkel aan de voorgevel van het gebouw voorzien en dit over een beperkte breedte om de circulatieruimte en de lift naar de derde verdieping te kunnen voorzien. De impact op de aanpalende eigendommen en bij uitbreiding de omgeving is bijgevolg beperkt.

 

Aangezien de aanvraag uitgaat van een verbouwing van een bestaand kantoor, is de parkeerrichtlijn niet van toepassing. De parkeerrichtlijn bepaalt namelijk het volgende:

“bij het uitbreiden van bestaande functies wordt enkel gekeken naar deze uitbreiding. Valt de uit te breiden functie onder de drempelwaarde, dan moet niet voldaan worden aan de minimale parkeereis. Valt de totale oppervlakte (bestaande oppervlakte + nieuwe) echter boven de drempelwaarde, dan mag de uitbreiding niet meer dan 50% van de huidige functies zijn.”

In de aanvraag wordt in totaal 461,88 m² kantooroppervlakte voorzien. Dit ligt boven de drempelwaarde (300 m² BVO). In de bestaande toestand is een kantooroppervlakte van 320,28 m² aanwezig. In de nieuwe toestand vergroot de kantooroppervlakte dus met 141,60 m². Dit is minder dan de helft van de bestaande (vergunde) kantooroppervlakte waardoor de parkeerrichtlijn niet van toepassing is.


Bijkomend ligt het perceel binnen de ‘Zuidelijke Mozaïek”. De Zuidelijke Rand Gent is van groot economisch belang. Dit belang zal in de komende jaren nog toenemen. Er zullen immers heel wat terreinen (verder) ontwikkeld worden. Het zal een uitdaging zijn om deze projecten vlot bereikbaar te maken en houden. Een belangrijk element om de bereikbaarheid te blijven garanderen, is het beperken van de automobiliteit naar deze terreinen. Om dit haalbaar te maken voor de bedrijven en hun werknemers is een flankerend mobiliteitsbeleid essentieel. 

 

Het gevraagde woongebouw met kantoorfunctie ligt op wandelafstand van het station Gent-Sint Pieters wat maakt dat het voorzien van parkeerplaatsen niet strikt noodzakelijk is. Toch worden er in de voortuin langs de Jozef Catréstraat 4 autostaanplaatsen voorzien. Deze staanplaatsen kunnen zowel door de werknemers van het kantoor als door de bewoners van het appartement gebruikt worden. Aangezien de autostaanplaatsen een dubbel gebruik hebben, kunnen ze toegestaan worden. Vier autostaanplaatsen is gezien de ligging van het kantoor het maximum. Een (mogelijke) toekomstige vraag voor bijkomende parkeerplaatsen zal dan ook ongunstig beantwoord worden. De fietsenberging is voldoende ruim en is toegankelijk voor zowel de werknemers als de bewoners van het appartement.

 

Voorliggende aanvraag komt mits toepassing van de bijzondere voorwaarden in aanmerking voor vergunning.

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning met kantoor aan mevrouw Nathalie De Cooman gelegen te Sint-Denijslaan 96, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op: 

Externe adviezen - brandweer

De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 18/11/2021).

 

Openbaar domein

Er wordt slechts één oprit met een breedte van maximum 3,50 meter op het openbaar domein toegestaan. Alle parkeerplaatsen op het private domein moeten via deze oprit bereikbaar zijn. De overige strook dient fysiek afgesloten te worden van het openbaar domein.

 

Na het beëindigen van de werken zal de oprit op het openbaar domein aangepast worden door de Stad Gent op kosten van de bouwheer volgens het geldende retributiereglement. Opritten op openbaar domein, die niet aangelegd zijn door de stad kunnen worden opgebroken. De oprit dient, na de werken, verplicht aangevraagd te worden, het aanvraagformulier kan u downloaden via de website www.stad.gent (typ trottoirs en opritten in het zoekveld).

Dit document dient bezorgd te worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

Het privédomein moet op de rooilijn zichtbaar afgescheiden zijn van het openbaar domein (bijvoorbeeld door middel van een dorpel, afsluiting, verschil in materialen etc.).

 

Riolering

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put waarbij (enkel) alle fecaliën aangesloten dienen te worden vooraleer de overloop daarvan terecht komt op het interne DWA-rioleringsstelsel.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).