Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00217 - OMV_2021165274 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie voor het plaatsen van publiciteit met neonverlichting - zonder openbaar onderzoek - Walpoortstraat 36-38, 9000 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:38
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00217 - OMV_2021165274 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie voor het plaatsen van publiciteit met neonverlichting - zonder openbaar onderzoek - Walpoortstraat 36-38, 9000 Gent - Weigering 2022_CBS_00217 - OMV_2021165274 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie voor het plaatsen van publiciteit met neonverlichting - zonder openbaar onderzoek - Walpoortstraat 36-38, 9000 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Eric Osselaer met als contactadres Baljuwstraat 14, 1000 Brussel heeft een aanvraag (OMV_2021165274) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 22 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: de regularisatie voor het plaatsen van publiciteit met neonverlichting

• Adres: Walpoortstraat 36-38, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 5 sectie E nr. 100B

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 18 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 29 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Deze aanvraag heeft betrekking op een horecazaak gelegen langsheen de Walpoortstraat in het centrum van de stad Gent. De omgeving is erg divers en bestaat uit zowel handelspanden en horecazaken. Het pand in kwestie betreft een horecazaak met 3 bouwlagen en is afgewerkt met een hellend dak. Het gebouw beschikt over een gevelbreedte van ca. 7m66.

 

Het pand is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (relict-ID 53952) en wordt in de wetenschappelijke inventaris als volgt omschreven: “Stadswoning. Heden sterk verbouwd rijhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Vermoedelijk oorspronkelijk twee oude kernen van elk twee traveeën en twee bouwlagen, opklimmend tot de 17de eeuw, verbouwd tot lijstgevel in de loop van de 19de eeuw; recent ontpleisterd en voorzien van een moderne winkelpui. Sporen van oude kern behouden op de tweede bouwlaag: onder meer muurankers, gekoppelde rechtervensters met zandstenen neggen en kwartholle dagkanten en vier ontlastingsbogen van alternerend bak- en zandsteen; blinde zijvensters op de hoogste verdieping.”

 

Het pand is alsook gelegen binnen het wettelijk beschermde stadsgezicht “Katoenspinnerij De Gandt-Vander Schueren en omgeving” (beschermingsbesluit van 08/04/2011). De wijk gevormd door de vlas- en katoenspinnerij Korianderstraat 2, de huizenrij Lamstraat [Lammerstraat] 1-11, het voormalig circus, de Minardschouwburg en de omgevende straten en blokken (Sint-Pietersnieuwstraat, Lamstraat [Lammerstraat], Parijsberg, Platteberg, Korianderstraat, Walpoortstraat) is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

-historische waarde

-industrieel-archeologische waarde

 

Met deze aanvraag wordt een regularisatie gevraagd voor het plaatsen van twee zaak-gebonden publiciteitsinrichtingen aan de voorgevel van een horecazaak.

Er wordt één verlicht reclamebord van 3m50 x 54cm voorzien boven de raam- en deuropeningen van de gelijkvloerse verdieping. De totale dikte bedraagt 8cm. Dit reclamebord wordt vlak voor de voorgevel voorzien in losse letters met opschrift ‘UMAMIDO’ met neon verlichting in een oranje kleur. De afstand t.o.v. het voetpad bedraagt 3m00 vanaf het trottoirpeil.

 

Verder wordt er één verlicht uithangbord geplaatst van 80cm x 90cm met een tekening van een dier en het opschrift ‘HONEST RAMEN’. De dikte is onbekend. Dit uithangbord steekt 1m05 uit vanaf de voorgevel. De afstand t.o.v. het voetpad bedraagt 2m80 vanaf het trottoirpeil. Dit reclamebord wordt haaks op de voorgevel voorzien in een dubbelzijdige neonverlichting in de kleuren oranje en wit.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen, weigeringen en/of overtredingen zijn bekend:

 

Bouwovertreding

De reclame werd als bouwovertreding vastgesteld als volgt:

* Op 22 maart 2019 werd het volgende vastgesteld: de ruwbouwwerken zijn zo goed als klaar, wind- en waterdicht. Geen aanmaning verstuurd.

* Op 12 juli 2021 werd het volgende vastgesteld: tussen de gelijkvloerse en eerste verdieping zijn tegen de voorgevel losse verlichte letters met de naam van de zaak aangebracht. Tussen de gelijkvloerse en eerste verdieping is dwars op de voorgevel een verlichte publiciteitsinrichting aangebracht.

* Op 14 juli 2021 werd een aanmaning verstuurd voor het indienen van een regularisatiedossier.

 

Omgevingsvergunningen

* Op 21/12/2018 werd een vergunning afgeleverd voor de regularisatie van een functiewijziging van winkel naar horeca (OMV_2018128042).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 11/03/2010 werd een vergunning afgeleverd voor de renovatie van een appartementsgebouw met wijziging van het aantal woongelegenheden (2009/1186).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

ONROEREND ERFGOED OOST-VLAANDEREN

Advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen afgeleverd op 30 november 2021 onder ref. 4.002/44021/473.14: gunstig. Zie Omgevingsloket.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Zie hoofdstuk waterparagraaf.

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Voorliggende aanvraag betreft het voorzien van 2 verlichte publiciteitsinrichtingen op de voorgevel van het pand gelegen in de Walpoortstraat. Dergelijke reclame-inrichtingen met van binnenuit verlichting en uithangborden worden steeds selectief onderzocht met het oog op een beheersing van de impact op de omgeving. Om die reden wordt het aantal inrichtingen, de schaal en de vormgeving ervan steeds afgewogen ten opzichte van de architectuur van het pand en ten opzichte van de omgeving. Dergelijke inrichtingen worden ook enkel aanvaard ter hoogte van de eigenlijke functie, zoals hier het geval is.

 

Om een vrije doorgang op het openbaar domein maximaal te vrijwaren dienen de niet-constructieve elementen tot maximaal 60 centimeter vanaf een hoogte van 3,00 meter tot 4,00 meter te worden voorzien. Hierbij mogen niet-constructieve elementen tot op een hoogte van 3,00 meter maximaal 5 centimeter uitspringen ten opzichte van de rooilijn. Het voorziene reclamebord tegen de voorgevel met losse letters wordt voorzien op een hoogte van 3m00 vanaf het trottoirpeil. De dikte van het reclamebord is niet gekend in het dossier en kan niet worden beoordeeld. Het nieuwe uithangbord springt 1m05 uit op een hoogte van 2m80. Deze publiciteitsinrichting voldoet niet aan de betreffende afmetingen van de vooropgestelde normen.

 

Doordat het pand is opgenomen in het CHE-gebied, op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed en in het wettelijk beschermde stadsgezicht wordt de cultuurhistorische waarde van het pand bevestigd. Het pand beschikt over een architecturale, esthetische en historische waarde. De behouden 19de-eeuwse gevelopbouw van de straatgevel en het dak zorgen ervoor dat het pand de omgevende ruimtelijke structuur ondersteunt en een bepalend deel is van het straatbeeld van dit beschermde stadsgezicht.

De positie van het uithangbord en de naamgeving is op zich aanvaardbaar. De zone boven de lateien van de gevelopeningen gelijkvloerse verdieping en onder de doorlopende lekdorpel van de ramen eerste verdieping is de locatie waar zaak-gebonden publiciteit principieel kan aanvaard worden. Het aanbrengen van publiciteit op deze zone zou de erfgoedwaarde van deze eerder verbouwde gevel van de gelijkvloerse verdieping niet schaden mits aan de hierbij opgegeven bijzondere voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden werden reeds meegegeven in de laatste vergunning (OMV_2018128042). Het ontwerp is hieraan niet conform. De omvang van zowel het verlichte uithangbord als van de naamgeving is te dominant op deze gevel en binnen dit beschermde stadsgezicht omwille van volgende redenen:

-Het uithangbord dwars op de gevel mag maximaal over een afmeting beschikken van 60 x 60cm (bevestiging inbegrepen). Het voorziene uithangbord is 105 x 90cm (bevestiging inbegrepen) groot en bijgevolg niet conform de opgestelde afmetingen.

-De naamgeving moet bestaan uit losse letters en dient te worden beperkt tot een breedte van maximaal 2m00. De aangebrachte naamgeving bestaat uit losse letters maar hun omvang is te groot nl. de totale breedte van het opschrift bedraagt 3m50.

-Er kan maximaal één verlicht publiciteitsitem worden voorzien. Ofwel wordt er gekozen voor een verlicht uithangbord, ofwel bestaat de naamgeving uit verlichte losse belettering. Uiteraard zou er ook kunnen worden gekozen voor niet-verlichte publiciteit mits deze voldoet aan bovenstaande voorwaarden. Voorliggend voorstel voorziet twee verlichte publiciteitsinrichtingen en voldoet bijgevolg niet.

-Het gebruik van felle kleuren voor beide items is niet aanvaardbaar. Binnen deze beschermde context wordt gestreefd naar een neutraal kleurgebruik.

 

Omwille van de erfgoedwaarde van het pand kunnen de gevraagde publiciteitsinrichtingen niet worden aanvaard en wordt deze aanvraag geweigerd. Bij het aanvragen van een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag moet worden voldaan aan de hierboven vermelde voorwaarden. Het is raadzaam om contact op te nemen met de dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg.

 

Opmerking: alle reeds aangebrachte niet-vergunde reclamepanelen moeten worden verwijderd aan de voorgevel van dit pand.


CONCLUSIE

Ongunstig stedenbouwkundig advies, aangezien het voorstel strijdig is met de vooropgestelde normen met betrekking tot de vrije doorgang op het openbaar domein en onvoldoende rekening houdt met de gevelarchitectuur en de cultuurhistorische waarde van het pand.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor de regularisatie voor het plaatsen van publiciteit met neonverlichting aan Eric Osselaer gelegen te Walpoortstraat 36-38, 9000 Gent.