Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00216 - OMV_2021165589 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelisolatie - zonder openbaar onderzoek - Tennisbaanstraat 76, 9000 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:38
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00216 - OMV_2021165589 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelisolatie - zonder openbaar onderzoek - Tennisbaanstraat 76, 9000 Gent - Weigering 2022_CBS_00216 - OMV_2021165589 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelisolatie - zonder openbaar onderzoek - Tennisbaanstraat 76, 9000 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Elisa Van Kenhove met als contactadres Tennisbaanstraat 76, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021165589) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 23 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het aanbrengen van gevelisolatie

• Adres: Tennisbaanstraat 76, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 9 sectie I nr. 794K9

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 15 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 29 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De te renoveren woning is gelegen in de Tennisbaanstraat in de wijk Rijsenberg. De omgeving bestaat voornamelijk uit rijwoningen. Het pand in kwestie betreft een eengezinswoning bestaande uit drie bouwlagen afgewerkt met een hellend dak.

 

Opname in het CHE-gebied bevestigt de cultuur-historische waarde van het pand. De aanduiding als onderdeel van ‘waardevolle gebouwen en stedenbouwkundige ensembles’ in het RUP Rijsenberg wijst op de architecturale en ensemblewaarde van het pand.

Kenmerkend voor de architectuur van dit pand, en voor het geheel waartoe het behoort, is de gevelindeling en materialisatie. Zo is op de gelijkvloerse verdieping een afwerking in natuursteen aanwezig. Op de verdieping is een afwerking in baksteen of steenstrips voorzien, afgewisseld met houtwerk op de penant tussen de ramen van de 1e verdieping. De scheiding tussen de gelijkvloerse en bovenliggende verdiepingen wordt benadrukt door een horizontale balk die zichtbaar is in de voorgevel.

 

Deze aanvraag betreft het isoleren van de voorgevel met 12cm isolatie. De volledige voorgevel wordt afgewerkt met steenstrips in een gele kleur van ca. 2,50 cm. De bestaande raam- en deuropeningen blijven behouden. De totale dikte van de gevelisolatie incl. afwerking bedraagt 14,50 cm en wordt volledig op eigen terrein voorzien zonder overschrijden van de rooilijn.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 01/07/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het rooien van twee sparren (OMV_2021067392).

* Op 19/08/2021 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een dakuitbouw (her-indiening aanvraag) (OMV_2021108498).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'RIJSENBERG' (Definitief vastgesteld door de Gemeenteraad op 25 januari 2016). De locatie is volgens dit RUP gelegen in stedelijk woongebied, zone voor tuinen 2 en zone voor voortuin 2.

 

Het pand is eveneens aangeduid als onderdeel van ‘waardevolle gebouwen en stedenbouwkundige ensembles’.

Deze aanduiding beschermt zowel de individuele waardevolle panden alsook kwaliteitsvolle ensembles, die als totaliteit een stedenbouwkundige/architecturale meerwaarde inhouden voor de wijk. Deze beschermende bepalingen behelzen onder meer de gevelopbouw, architectuur en bouwstijl, het kleurengebruik, de aard, kwaliteit en het materiaalgebruik van de kroonlijst en het schrijnwerk alsook eventueel aanwezige tuinornamenten en afsluitingen.
 

Nieuwe ingrepen moeten evenwel de beeldwaarde van het ensemble of het gebouw minstens in stand houden. Indien behoud niet vereist is, moet het nieuwe minstens de kwaliteit van de beeldwaarde in de straat ondersteunen en waar mogelijk verbeteren. Het ontwerp houdt rekening met de architectuur van de omgeving zonder deze te imiteren noch hiermee te contrasteren.
 

Aanvragen tot ruimtelijke ingrepen in waardevolle ensembles en gebouwen worden beoordeeld op basis van de verenigbaarheid met de cultuurhistorische identiteit van het gebied, de stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project en het omgaan met de ruimtelijke draagkracht.

 

Ruimtelijke afwegingskaders zijn:

- de relatie tussen oude en nieuwe architectuur

- de relatie met het bestaande weefsel (straat, straatdeel)

- de wijze waarop de ingreep wordt uitgevoerd (kopiërend of vernieuwend, losstaand of anticiperend.)

- de functie en historiek van het gebouw.

 

Hoewel er principieel geen bezwaar is tegen het voorzien van gevelisolatie met nieuwe afwerking, moet het geheel wel beantwoorden aan de voorschriften van het RUP. Nieuwe ingrepen moeten de beeldwaarde van het ensemble of het gebouw minstens in stand houden. Indien behoud niet vereist is, moet het nieuwe minstens de kwaliteit van de beeldwaarde in de straat ondersteunen en waar mogelijk verbeteren.

De toetsing met de goede ruimtelijke ordening kan teruggevonden worden onder de rubriek ‘Omgevingstoets’. Voor deze aanvraag betreft dit een negatieve evaluatie.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Zie hoofdstuk waterparagraaf.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Zoals eerder vermeld in hoofdstuk 4, is het pand aangeduid als onderdeel van ‘waardevolle gebouwen en stedenbouwkundige ensembles’ in de RUP-voorschriften. Hierin is opgenomen dat nieuwe ingrepen, zoals wijzigingen aan een voorgevel, minstens de beeldwaarde van het ensemble of het gebouw in stand moet houden. Indien het behoud niet vereist is, dan moet het nieuwe minstens de kwaliteit van de beeldwaarde in de straat ondersteunen. Voorliggend ontwerp voldoet hier niet aan. In het voorstel wordt de volledige gevel afgewerkt in steenstrips in een gele kleur. Dit impliceert een vervlakking van de gevel en doet ook afbreuk aan het geheel waartoe het pand behoort. Daarom wordt voorgesteld om de nieuwe gevelafwerking beter af te stemmen op de bestaande architectuur, en dus ook beter te integreren in het geheel van ‘waardevolle gebouwen en stedenbouwkundige ensembles’. Op die manier wordt gerefereerd naar het kenmerkende karakter van de voorgevel, waarbij de keuze voor verschillende gevelmaterialen een vlakke gevel vermijden.

Doordat deze ingrepen een te grote impact hebben op het ingediende voorstel en dit niet kan opgelost worden via de bijzondere voorwaarden, wordt deze aanvraag geweigerd.

 

Principieel is het isoleren van de voorgevel aanvaardbaar. Het isoleren van de voorgevel zal een positief effect hebben op zowel het wooncomfort als de energie-efficiëntie van de woning. Er wordt opgemerkt dat het schrijnwerk afwijkend wordt ingetekend dan in de bestaande toestand. Het vervangen van het buitenschrijnwerk is mogelijk. Wel wordt gevraagd om de bestaande indeling te behouden. De indeling van het buitenschrijnwerk bepaalt immers mee de architecturale waarde van dit pand.

 

Voorliggende aanvraag komt omwille van voorgaande redenen niet in aanmerking voor vergunning. Bij het indienen van een nieuwe aanvraag wordt gevraagd om de gelijkvloerse verdieping af te werken in natuursteen, vergelijkbaar met de bestaande toestand. Op de verdiepingen kan de gevel afgewerkt worden in steenstrips, weliswaar in een lichte kleur (wit, crème, grijstint). De voorgestelde gele tint is atypisch voor dit deel van de straat en is dus niet toegelaten. Bij voorkeur wordt in het nieuwe ontwerp opnieuw een ander materiaal voorzien voor de penant tussen de ramen van de 1e verdieping (hout bv, naar analogie met de bestaande toestand). Het is raadzaam om vooraf het indienen van een nieuwe Omgevingsvergunningsaanvraag contact op te nemen met de dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg.


CONCLUSIE

Ongunstig stedenbouwkundig advies, de voorziene voorgevelafwerking is niet aanvaardbaar omwille van de architecturale en ensemblewaarde waarover het pand beschikt. Het ontwerp ondersteunt en -waar mogelijk- verbetert onvoldoende de kwaliteit van de beeldwaarde in de straat. Bijgevolg is het ontwerp niet verenigbaar met de goede ruimtelijke plaatselijke aanleg en komt deze niet voor vergunning in aanmerking.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelisolatie aan Elisa Van Kenhove gelegen te Tennisbaanstraat 76, 9000 Gent.