Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00231 - OMV_2021152697 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad - met openbaar onderzoek - Helmkruidstraat 71A, 9032 Wondelgem - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:39
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00231 - OMV_2021152697 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad - met openbaar onderzoek - Helmkruidstraat 71A, 9032 Wondelgem - Vergunning 2022_CBS_00231 - OMV_2021152697 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad - met openbaar onderzoek - Helmkruidstraat 71A, 9032 Wondelgem - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

James Timmerman met als contactadres Pyramidestraat 25/A, 9920 Lievegem heeft een aanvraag (OMV_2021152697) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 28 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het aanleggen van een zwembad

• Adres: Helmkruidstraat 71A, 9032 Wondelgem

Kadastrale gegevens: afdeling 30 sectie C nr. 101B

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 20 oktober 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 27 oktober 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 28 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de omgeving en de plaats

Het perceel van de aanvraag is gelegen in de Helmkruidstraat te Wondelgem. De omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door open of halfopen bebouwing van twee bouwlagen met een hellend dak en appartementsgebouwen van 4 tot 5 verdiepingen. Achter het perceel is de Lange Velden/Ter Durmenpark gelegen. Het perceel zelf wordt gekenmerkt door een open bebouwing van twee verdiepingen met een lessenaarsdak. Het perceel is opgesplitst in een zone voor bouwen en een bouwvrije zone die overgaat in een groene bufferzone.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het aanleggen van een zwembad en plaatsen van een terrasoverkapping in de achtertuin. De terrasoverkapping sluit aan op de achtergevel van de woning. De terrasoverkapping heeft een breedte van 4m, een lengte van 7,95m en een hoogte van 2,6m. De terrasoverkapping is gelegen op 3m van de perceelsgrens met de linker buur. Het zwembad is 8m lang, 3,7m breed en 1,5m diep. Het zwembad wordt op ongeveer 2,20m van de achtergevel van de woning geplaatst als kortste afstand. Het huidige terras wordt deels uitgebroken en er wordt een nieuw terras tussen het zwembad en de achtergevel aangelegd van ongeveer 35m². Er wordt tegen de linker zijgevel een technische ruimte voorzien van 3m². Alle geplande werken vallen binnen de bebouwbare zone.

 

De bestaande verharding wordt verminderd in de voortuin, zijtuin en achtertuin en meer geclusterd in de nieuwe toestand. Eveneens wordt de bestaande fietsberging van 19m² afgebroken in de rechter zijtuin.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 29/09/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een bemaling voor uitgraven zwembad (OMV_2021152829).

* Op 04/10/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een bronbemaling voor aanleg zwembad (OMV_2021153957).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 17/02/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een viergevelwoning. (2010/40480)

* Op 23/01/2014 werd een weigering afgeleverd voor de uitbreiding oprit met toegang naar voordeur (regularisatie). (2013/40296)

* Op 30/04/2014 werd een vergunning afgeleverd voor de aanleg van een oprit, parkeerplaats auto en toegang tot de woning. (2014/40063)

 

Verkavelingsvergunningen

* Op 28/10/2010 werd een vergunning afgeleverd voor wijziging van een bestaande verkaveling. (2010 WO 130/05)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woonuitbreidingsgebied en bufferzone volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor. De bufferzones dienen in hun staat bewaard te worden of als groene ruimte ingericht te worden, om te dienen als overgangsgebied tussen gebieden waarvan de bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of die ten behoeve van de goede plaatselijke ordening van elkaar moeten gescheiden worden.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling uit 2010 (ref. 2010_WO_130_05). Volgens het verkavelingsplan valt het perceel in zone voor hoofdgebouwen – verkavelingswijziging vrijstaande woningen V1, zone voor koeren en tuinen en een bouwvrije zone.

 

De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften. De aanvraag wijkt af op artikel 3.3 Inrichtingselementen nl. in de zone voor koeren en tuinen zijn geen bijgebouwen toegelaten. De aanvraag wenst een terrasoverkapping in deze zone te realiseren.

 

Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar, zoals deze waarbinnen de aanvraag zich situeert, vormen op zich geen weigeringsgrond meer voor aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (art. 4.3.1, §1 en 4.4.1§2). Dat betekent dat aanvragen binnen de contour van zo’n verkaveling ook getoetst moeten worden aan de goede ruimtelijke ordening en niet louter aan de verkavelingsvoorschriften (zie ‘Omgevingstoets’). Voor deze aanvraag betreft dit een positieve evaluatie.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is niet in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

De aanvraag is in strijd met artikel 12 ABR beperken van verhardingen. Er worden aanzienlijke aanpassingen opgemerkt tussen de bestaande en nieuwe toestand. Echter blijft er vrij veel verharding in de voortuin aanwezig. De enige noodzakelijke verharding die zich in de voortuin bevindt is het pad naar de voordeur aangezien er geen garage of carport aanwezig is. Omwille deze specifieke situatie met reeds geleverde inspanningen en de grootte van het perceel kan een afwijking op dit artikel worden toegestaan

 

Via bijzondere voorwaarden wordt opgelegd welke verharding moet worden aangepast Zo wordt de oprit beperkt tot een breedte van 3,5m wat reeds was opgelegd in de vergunning in 2014. De oprit dient te worden aangelegd in waterdoorlatende materialen. (zie plan nieuwe toestand)

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op deze terrasoverkapping moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de terrasoverkapping terecht komt in de tuin te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering. Indien hieraan wordt voldaan kan er in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de bouwwerken geen schadelijk effect veroorzaken op de waterhuishouding van dit gebied. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op het terras moet vertraagd worden afgevoerd door het water in de tuin te laten infiltreren.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 4 november 2021 tot 3 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Er wordt een aanzienlijke inspanning gedaan om de bestaande verharding te beperken en aan te passen in functie van het aanleggen van het zwembad. Dit kunnen we als positief aanschouwen. Er is geen bezwaar tegen het oprichten van de terrasoverkapping. Doordat de bestaande fietsenberging wordt afgebroken blijft men binnen de 40m² vrijgestelde oppervlakte voor bijgebouwen. De grootte van het perceel staat toe om af te wijken van de verkavelingsvoorschriften. De impact op het perceel is minimaal.

Het zwembad kan worden toegestaan. De totale niet noodzakelijke verharding in de achter- en zijtuin overschrijdt de vrijgestelde 80m² in beperkte mate (totaal 87m²). Het perceel is voldoende ruim gedimensioneerd waarbij een groter aandeel verharding kan worden toegestaan. Er wordt een grote inspanning geleverd ten aanzien van de reeds aangelegde verharde toestand. Bij de aanleg van het zwembad wordt de verharding compact en geclusterd aangelegd waardoor er grotere aaneengesloten groenzones ontstaan. De aanvraag blijft binnen de aanvaardbare grens inzake niet noodzakelijke verharding. De verkavelingsvoorschriften stellen dat de verharding beperkt dient te blijven en passend zijn binnen de tuinaanleg. Er kan geoordeeld worden dat de impact op het perceel beperkt blijft waarbij er nog een voldoende grote tuin overblijft na de werken. Er wordt volledig binnen de bebouwbare zone gebleven. Bijkomend is er nog een bouwvrije zone van 607m² aansluitend aan de zone voor koeren en tuinen die als tuin wordt gebruikt.

Er dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de vorige vergunning nl. een oprit van maximaal 3,5m breed grenzend aan het openbaar domein. De oprit op plan getekend is nu 4,5m breed. Deze dient te worden beperkt tot de maximaal toegestane 3,5m. De haag die reeds de scheiding vormt tussen het private en publieke domein dient te worden doorgetrokken tot aan de oprit van 3.5m breed. (zie plan nieuwe toestand)

Er werd door de dienst Toezicht opgemerkt dat er volgens de verkavelingsvoorschriften een duidelijke markering van de begrenzing tussen het private terrein en de publieke ruimte moet worden uitgevoerd door middel van een haagbeuk van +/- 2m hoog. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde en dient te worden uitgevoerd.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad aan James Timmerman gelegen te Helmkruidstraat 71A, 9032 Wondelgem.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 
 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bouwovertreding

Er dient een haagbeuk te worden aangeplant tussen de tuin (= einde van de bouwvrije zone) en de bufferzone van +/- 2m hoog.

 

Oprit

Zoals vergund in dossier 2014/40063 zal er slechts één oprit met een breedte van maximum 3,5 meter op het openbaar domein worden toegestaan. Volgens het uitgetekende plan is de oprit 4,5m lang. Het is de bouwheer nooit toegestaan geweest om zelf opritten op paden aan te leggen op het openbaar domein. Daar waar de verharding op het private domein breder is dan het openbaar domein dient de private verharding te worden afgescheiden van het openbaar domein via een haag. De oprit moet worden aangelegd in waterdoorlatende materialen.

 

Riolering

De overloop/leegloop van het buitenzwembad dient op de regenwaterleiding of RWA aangesloten te worden (bij leegloop moet de chloordosering op tijd stoppen), terugspoelwater/de backwash van de filter moet op de vuilwaterleiding of DWA aangesloten te worden.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).