Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00212 - OMV_2021167218 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de luifel en het verwijderen van neon reclame - zonder openbaar onderzoek - Emile Braunplein 1, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:38
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00212 - OMV_2021167218 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de luifel en het verwijderen van neon reclame - zonder openbaar onderzoek - Emile Braunplein 1, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_00212 - OMV_2021167218 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de luifel en het verwijderen van neon reclame - zonder openbaar onderzoek - Emile Braunplein 1, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

PASSION BVBA met als contactadres Emile Braunplein 1, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021167218) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 26 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het vernieuwen van de luifel en het verwijderen van neon reclame

• Adres: Emile Braunplein 1, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 3 sectie C nr. 239H

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 23 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 29 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het pand van de aanvraag is gelegen op het Emile Braunplein in de historische binnenstad. Het Emile Braunplein is vastgesteld op de inventaris van het bouwkundig erfgoed (relict-ID: 2868) en wordt daarin als volgt omschreven: “Driehoekig pleintje gelegen tussen het Belfort, de Poeljemarkt en het Gouden Leeuwplein, en het koor van de Sint-Niklaaskerk. Voorheen ingenomen door een gedeelte van de zeer smalle Cataloniestraat die van de Kleine Koornmarkt tot de Mageleinstraat liep, en de Korte Ridderstraat die zich tussen het Belfort en het Gouden Leeuwplein bevond.”

 

De omgeving bestaat voornamelijk uit historisch waardevolle bebouwing zoals het Belfort, een beschermd monument erkend als werelderfgoed. Het pand van aanvraag betreft een meergezinswoning met een restaurant op het gelijkvloers. Het pand bestaat uit vier bouwlagen en is afgewerkt met een hellend dak. De voorgevel van het pand is in bestaande toestand voorzien van twee luifels (langs weerszijden van de inkomdeur). Verder beschikt de horecazaak over een verlichte publiciteitsinrichting (neon letters ‘PASSION’) gelegen onder de raamdorpel van het eerste verdiep en een dwarse vaandel van 3 m hoog. De vaandel steekt 0,80 m uit ten opzichte van het voorgevelvlak op een hoogte van 4,5 m t.o.v. het trottoirpeil.

 

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen:

 

1/ De vervanging van de bestaande zonneluifels

De bestaande zonneluifels worden vervangen door één grote luifel met een totale breedte van circa 10 m. De luifel heeft een minimale hoogte (gemeten t.o.v. het trottoirpeil) van 2,20 m en reikt maximaal 2 m t.o.v. het voorgevelvlak.

 

2/ Verwijderen van de bestaande neon-reclame

De bestaande neon-reclame (letters ‘Passion’ met links en rechts 2 horizontale lijnen neonverlichting) onder de raamdorpels van de eerste verdieping wordt verwijderd.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 14/07/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van windschermen. (2011/352)

 

Omgevingsvergunningen

* Op 16/09/2021 werd een weigering afgeleverd voor het vernieuwen van zonneluifel en het plaatsen van publiciteitsbord in neon aan de gevel (OMV_2021112628).

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Geen tijdig advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen. De adviesvraag is verstuurd op 23 november 2021. Op 28 december 2021 is nog géén advies ontvangen. Omdat de decretaal omschreven adviestermijn verstreken is, kan aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening toegankelijkheid

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Voor de zonnetent wordt een omvangrijk scharniersysteem voorgesteld dat ook zeer laag doorhangt in geopende toestand. Dit is nefast voor de beeldwaarde van deze hoge cultuurhistorische omgeving.

De zonnetent moet aan volgende voorwaarden voldoen:

* Een eenvoudiger scharniersysteem dat niet onder het laagste punt van de geopende luifel reikt (cfr. zonnetent aanpalend pand)

* De positie van de zonnetent op de gevel is te hoog: door de omkasting voor de opgerolde zonnetent onmiddellijk onder de raamdorpels van de eerste verdieping te plaatsen (zoals voorzien op het document BA_Emile Braunplein_C_N_Constructieve Tekening_1_En_2_Nieuwe_Toestand), heeft dit een visuele, negatieve impact op de architectuur van het pand. Deze locatie zou ook een sterke precedentswaarde hebben. Als voorwaarde wordt gesteld dat de omkasting op de gevel 30cm lager moet worden voorzien


Bovendien mag geen enkel deel van de zonneluifels/-tenten en hun steunstaven lager dan 2,25 m gerekend vanaf het peil van het trottoir worden aangebracht, hun uitsprong mag niet meer dan 2m bedragen en zij moeten tenminste 60 cm van de boordsteen van het trottoir verwijderd blijven. Deze luifels/-tenten moeten inrolbaar zijn, voor de bedieningstoestellen mag de uitsprong op de naakte gevelmuur niet meer dan 16 cm bedragen. Dit zijn de noodzakelijke en gangbare normen om de impact op het openbaar domein en het gevaar op aanrijding tot een minimum te beperken.

 

De aangevraagde zonneluifel springt 2 m uit ten opzichte van de laatst vergunde toestand en bevindt zich op een minimale hoogte van 2,25 m ten opzichte van het trottoirpeil. De noodzakelijke en gangbare normen, zoals hierboven opgenomen, zullen worden herhaald bij de voorwaarden van voorliggende vergunning.

 

Op de gevel is eveneens een dwarse publiciteitsvaandel aanwezig. Deze maakt geen deel uit van deze aanvraag maar komt bovendien niet in aanmerking tot vergunning omdat deze niet voldoet aan de richtlijnen inzake publiciteit dwars op de gevel aangebracht.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de luifel en het verwijderen van neon reclame aan PASSION bvba (O.N.:0888094980) gelegen te Emile Braunplein 1, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

De zonneluifel dient voorzien te worden van een eenvoudiger scharniersysteem dat niet onder het laagste punt van de geopende luifel reikt (cfr. zonnetent aanpalend pand)

 

De omkasting van de zonneluifel dient voorzien te worden tot minstens 30 cm onder de raamdorpels van de eerste verdieping.

 

Er mag geen enkel deel van de zonneluifels/-tenten en hun steunstaven lager dan 2,25 m gerekend vanaf het peil van het trottoir worden aangebracht, hun uitsprong mag niet meer dan 2m bedragen en zij moeten tenminste 60 cm van de boordsteen van het trottoir verwijderd blijven. Deze luifels/-tenten moeten inrolbaar zijn, voor de bedieningstoestellen mag de uitsprong op de naakte gevelmuur niet meer dan 16 cm bedragen. Dit zijn de noodzakelijke en gangbare normen om de impact op het openbaar domein en het gevaar op aanrijding tot een minimum te beperken.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

 

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

In functie van de werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld). U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van deze aanvraag een bepaalde doorlooptijd nodig heeft (zie ook website).