Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00233 - OMV_2021176440 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 6 bomen - zonder openbaar onderzoek - Filips van Marnixstraat 1, 1-11, 3, 5, 7, 9, 11 en Kortrijksesteenweg 41, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:39
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00233 - OMV_2021176440 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 6 bomen - zonder openbaar onderzoek - Filips van Marnixstraat 1, 1-11, 3, 5, 7, 9, 11 en Kortrijksesteenweg 41, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_00233 - OMV_2021176440 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 6 bomen - zonder openbaar onderzoek - Filips van Marnixstraat 1, 1-11, 3, 5, 7, 9, 11 en Kortrijksesteenweg 41, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mattias De Coster met als contactadres Ottergemsesteenweg Zuid 808 bus A31, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021176440) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 17 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het rooien van 6 bomen

• Adres: Filips van Marnixstraat 1, 1-11, 3, 5, 7, 9, 11 en Kortrijksesteenweg 41, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 8 sectie H nr. 1G37

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 8 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het pand waarop de aanvraag betrekking heeft, is een hoekpand van de Kortrijksesteenweg met de Filips van Marnixstraat in de stationsbuurt van Gent Sint-Pieters. De omgeving wordt gekenmerkt door een diversiteit aan bebouwing. Het pand in kwestie betreft een luxueus woonzorgcentrum met assistentiewoningen.

 

Doel van de aanvraag is het rooien van 3 grote en 3 kleine bomen op de bestaande daktuin. In de beschrijvende nota gaat het om 6 bomen in het totaal (3 grote en 3 kleine bomen). Op het inplantingsplan staan slechts 5 te vellen bomen ingetekend .Het gaat om bomen met omtrek van 160cm, 131cm, 85cm, 52cm en 136cm. De verdere beschrijving en beoordeling gebeurt op basis van de plannen, zijnde het vellen van 5 bomen.

 

Tijdens het uitvoeren van de werken voor het project Beaux Arts (OMV_2020044944), is men tot de constatatie gekomen dat de oorspronkelijke dakdichting van de bestaande daktuin ter hoogte van het maaiveld, bovenop de ondergrondse garage, volledig verstorven is. De dakdichting is onder andere doorzeeft door de wortels van de huidige begroeiing. De enige oplossing is om de volledige daktuin te ontruimen en een volledig nieuwe waterdichting en daktuin aan te brengen. De voorliggende aanvraag betreft daarom het rooien van 5 bomen op de achterste zone van de daktuin. Nadien wordt een nieuwe daktuin aangelegd volgens hetzelfde principe.

2.       HISTORIEK

Volgende relevante vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

*Op 20/09/2018 werd een aktename afgeleverd voor kantoorgebouw Kortrijksesteenweg 39 (OMV_2018096767).

* Op 26/03/2020 werd een aktename afgeleverd voor het stopzetten van de activiteiten van taby bvba (OMV_2020022339).

* Op 09/07/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het wijzigen van de bestaande stedenbouwkundige vergunning 2017/10234dig: aanpassing van een deel van de assistentiewoningen naar woonzorgkamers en de exploitatie van een woonzorgcentrum, assistentiewoningen en een restaurant (OMV_2020044944).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer afgeleverd op 13 december 2021 met referentienummer AV/411/2021/01528
(Zie integraal advies op omgevingsloket)

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
 

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg en gewestweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De beschrijvende nota in het dossier doet vermelding van het vellen van 6 bomen. Echter staan er op het bijgevoegde plan maar 5 te vellen bomen ingetekend. De verdere beoordeling gebeurt op basis van deze 5 bomen, conform de plannen.

 

Er wordt stedenbouwkundig gunstig advies gegeven voor het rooien van de 5 bomen. De bomen bevinden zich boven een ondergrondse garage die volledig dient ontmanteld te worden gezien de dakdichting volledig verstorven is (en beschadigd is door wortels van deze bomen). Als compensatie moeten minstens 5 nieuwe hoogstammige bomen (met minimumstamomtrek HS10/12) heraangeplant worden in de nieuw aan te leggen daktuin. Dit gebeurt ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien en op minstens 2 m van de perceelsgrens (3 m wordt aanbevolen). (zie bijzondere voorwaarde)


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen. 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het rooien van 6 bomen aan Mattias De Coster gelegen te Filips van Marnixstraat 1, 1-11, 3, 5, 7, 9, 11 en Kortrijksesteenweg 41, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Heraanplant

Er moeten minstens 5 nieuwe hoogstammige bomen (met minimumstamomtrek HS10/12) worden heraangeplant in de nieuw aan te leggen daktuin en dit ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien en op minstens 2 m van de perceelsgrens (3 m wordt aanbevolen).

 

Agentschap Wegen en Verkeer

De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer (advies van 13/12/2021, met kenmerk AV/411/2021/01528) moeten strikt nageleefd worden. 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

In functie van de werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld). U dient er rekening mee te houden dat de behandeling van deze aanvraag een bepaalde doorlooptijd nodig heeft (zie ook website).