Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00215 - OMV_2021151554 K - aanvraag omgevingsvergunning voor een functiewijziging van de gelijkvloerse autobergplaats in een meergezinswoning naar een kleinschalige ambachtelijke schrijnwerkerij + de exploitatie van een ambachtelijke schrijnwerkerij met keramiek atelier - zonder openbaar onderzoek - Steenvoordelaan 55, 9050 Gentbrugge - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:38
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00215 - OMV_2021151554 K - aanvraag omgevingsvergunning voor een functiewijziging van de gelijkvloerse autobergplaats in een meergezinswoning naar een kleinschalige ambachtelijke schrijnwerkerij + de exploitatie van een ambachtelijke schrijnwerkerij met keramiek atelier - zonder openbaar onderzoek - Steenvoordelaan 55, 9050 Gentbrugge - Vergunning 2022_CBS_00215 - OMV_2021151554 K - aanvraag omgevingsvergunning voor een functiewijziging van de gelijkvloerse autobergplaats in een meergezinswoning naar een kleinschalige ambachtelijke schrijnwerkerij + de exploitatie van een ambachtelijke schrijnwerkerij met keramiek atelier - zonder openbaar onderzoek - Steenvoordelaan 55, 9050 Gentbrugge - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Maatloos met als contactadres Snoekstraat 55, 9000 Gent en Wim Van de Vyver - Mirjam Vermeulen met als contactadres Snoekstraat 55, 9000 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021151554) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 30 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: een functiewijziging van de gelijkvloerse autobergplaats in een meergezinswoning naar een kleinschalige ambachtelijke schrijnwerkerij + de exploitatie van een ambachtelijke schrijnwerkerij met keramiek atelier

• Adres: Steenvoordelaan 55, 9050 Gentbrugge

Kadastrale gegevens: afdeling 22 sectie B nr. 226R11

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 17 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 28 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag betreft een gecombineerde omgevingsvergunningsaanvraag met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag heeft betrekking op een meergezinswoning met een gelijkvloerse autobergplaats aan de Steenvoordelaan in de deelgemeente Gentbrugge. Het hoofdvolume van het pand bestaat uit drie bouwlagen en een hellend dak. Het perceel is integraal bebouwd.

 

Deze aanvraag omvat de functiewijziging van de gelijkvloerse bergplaats naar een schrijnwerkerij en keramiek atelier (oppervlakte ca. 265 m²). Het atelier is toegankelijk via een garagepoort van 2,60 m breed. Er zijn geen buitenruimten. Alle werkzaamheden gebeuren binnen het bouwvolume.

De toegang tot de bovenliggende woonentiteiten wordt niet gewijzigd. Het atelier en de woonentiteiten hebben een gedeelde inkomhal, maar functioneren verder onafhankelijk van elkaar.

 

De ruimte wordt ingericht met werktafels, opbergkasten en werkmateriaal.


Beschrijving van de aangevraagde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een schrijnwerkerij met keramiek atelier.

 

Volgende rubrieken worden aangevraagd:
 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

19.3.1°b)

inrichtingen voor het mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied | 1) Bandzaag: 1,1 kW,   2) Afzuiging: 2,5 kW,   3) Afzuiging: 2,5 kW,   4) Combinee: 3 kW,               5) Paneelzaag: 4,5 kW, | klasse 3 | Nieuw

13,6 kW

30.2.1°a)

productie van voorwerpen uit klei, gips, as, enz. of keramiek, gebakken aarde, beton en andere dergelijke materialen  - andere dan rubriek 20.3.5, 30.2.2° en 30.9 met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 10 kW | 6) keramiek oven 9 kW | klasse 3 | Nieuw

9 kW

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 28/09/1962 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een appartementsgebouw. (1962 GB 200/8)

* Op 08/11/1995 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een bergplaats (regularisatie). (1995/20080)

 

Milieuvergunningen

* Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 1 december 2021 onder ref. 067015-001/JT/2021:
Besluit: GUNSTIG, mits te voldoen aan de hiervoor vermelde maatregelen en reglementeringen.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften. De aangevraagde inrichting of activiteit creëert geen dermate hinder voor de omliggende woonfunctie dat deze functie zou moeten worden afgezonderd, mits wordt voldaan aan de bijzondere voorwaarden (zie verder bij ‘Omgevingstoets’).

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De functiewijziging van de gelijkvloerse verdieping gaat niet gepaard met een uitbreiding van het volume, aanpassing aan het gabarit of wijzigingen aan de gevels. Er gebeuren evenmin wijzigingen aan de bovenliggende woonentiteiten of aan de inkomzone.

Gelet op de kleinschaligheid van de schrijnwerkerij met keramiekatelier (oppervlakte ca. 265 m²) zal er geen bovenmaatse impact zijn op de mobiliteit.

Bijgevolg wordt geconcludeerd dat de ruimtelijke impact van de aanvraag beperkt is.

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

aspect afval

De voortgebrachte afvalstoffen (pmd, papier en karton, batterijen en accu's, KGA, glas, houtafval, …) worden volgens VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) beschouwd als bedrijfsafval. VLAREMA stelt dat bedrijfsafval gescheiden ingezameld moet worden en opgehaald moet worden door een erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor verdere verwerking door een erkende verwerker. De bedrijfsafvalstoffen kunnen door het gemeentelijke inzamelsysteem opgehaald worden op voorwaarde dat hiervoor de reële kostprijs wordt betaald, dat de capaciteit van de gemeentelijke inzamelsystemen niet overbelast wordt en dat een zo goed mogelijke afzonderlijke registratie van dit bedrijfsafval wordt gevoerd. Het is ook verplicht om een afvalstoffenregister bij te houden. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

aspect lucht

De keramische oven is elektrisch verhit.

In de schrijnwerkerij is er een stofafzuiging, de afgesloten stofzakken worden afzonderlijk verwijderd.

 

aspect geluid 

De aanvrager geeft aan dat het een ambachtelijk schrijnwerkerij betreft die enkel overdag operationeel is. Er zijn geen opengaande delen aanwezig. Het atelier wordt achteraan begrensd door een autogaragecomplex en aan de zijkant door tuinen en een massieve bakstenen/betonnen muren.

 

De afdeling milieutoezicht van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu werd binnen een aantal dossiers in het verleden reeds meermaals gecontacteerd naar aanleiding van geluidshinder afkomstig van schrijnwerkactiviteiten, zelfs indien deze zeer kleinschalig zijn.

De activiteiten in deze aanvraag situeren zich op zeer korte afstand van een groot aantal woningen in de Steenvoordelaan en de Oude Brusselseweg, het valt niet uit te sluiten dat het geluid van de activiteiten zullen doordringen tot (in de tuinen van) de woningen.

Er dienen akoestische maatregelen te worden genomen die ervoor zorgen dat de Vlarem-geluidsnormen kunnen worden nageleefd. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

Het specifieke geluid veroorzaakt door de activiteiten dient te voldoen aan de bepalingen van afdeling 4.5.5 van Vlarem II. Indien men in verband hiermee de haalbaarheid van het uitvoeren van dergelijke activiteiten op deze locatie wenst te controleren, kan men beroep doen op een erkende geluidsdeskundige. Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

Bovendien zijn, ingevolge artikel 5.19.1.3 van Vlarem II, rustverstorende werkzaamheden verboden gedurende de periode vanaf 19 uur tot 7 uur, alsook op zon- en feestdagen. Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

aspect energie

Het bedrijf komt in aanmerking voor energiecoaching van de stad Gent. De energiecoach geeft professioneel advies op maat voor zowel renovaties, nieuwbouw of voor een algemene verlaging van het energieverbruik binnen het bedrijf.

Contact en meer info: Energiecoaching@stad.gent of 09 268 23 00 of http://www.stad.gent/energiecoaching. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg en milieuhygiënisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

 

Volgende rubrieken worden gunstig beoordeeld:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

19.3.1°b)

inrichtingen voor het mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied | 1) Bandzaag: 1,1 kW,   2) Afzuiging: 2,5 kW,   3) Afzuiging: 2,5 kW,   4) Combinee: 3 kW,               5) Paneelzaag: 4,5 kW, | Nieuw

13,6 kW

30.2.1°a)

productie van voorwerpen uit klei, gips, as, enz. of keramiek, gebakken aarde, beton en andere dergelijke materialen  - andere dan rubriek 20.3.5, 30.2.2° en 30.9 met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 10 kW | 6) keramiek oven 9 kW | Nieuw

9 kW

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor een functiewijziging van de gelijkvloerse autobergplaats in een meergezinswoning naar een kleinschalige ambachtelijke schrijnwerkerij + de exploitatie van een ambachtelijke schrijnwerkerij met keramiek atelier aan Maatloos (O.N.:0755646925) en Wim Van de Vyver - Mirjam Vermeulen gelegen te Steenvoordelaan 55, 9050 Gentbrugge.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

De rubrieken voor de inrichting/activiteit Kleine ambachtelijke schrijnwerkerij / keramiek met inrichtingsnummer 20211026-0017 beslist het college als volgt:

 

Vergunde rubrieken:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

19.3.1°b)

inrichtingen voor het mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied | 1) Bandzaag: 1,1 kW,   2) Afzuiging: 2,5 kW,   3) Afzuiging: 2,5 kW,   4) Combinee: 3 kW,               5) Paneelzaag: 4,5 kW, | Nieuw

13,6 kW

30.2.1°a)

productie van voorwerpen uit klei, gips, as, enz. of keramiek, gebakken aarde, beton en andere dergelijke materialen  - andere dan rubriek 20.3.5, 30.2.2° en 30.9 met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 10 kW | 6) keramiek oven 9 kW | Nieuw

9 kW

 

 

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Er dienen akoestische maatregelen te worden genomen die ervoor zorgen dat de Vlarem-geluidsnormen kunnen worden nageleefd.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Voorwaarden voortvloeiend uit externe adviezen

De voorwaarden uit het advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 1 december 2021 onder ref. 067015-001/JT/2021 zijn strikt na te leven.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Afval

De voortgebrachte afvalstoffen (pmd, papier en karton, batterijen en accu's, KGA, glas, houtafval, …) worden volgens VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) beschouwd als bedrijfsafval. VLAREMA stelt dat bedrijfsafval gescheiden ingezameld moet worden en opgehaald moet worden door een erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor verdere verwerking door een erkende verwerker. De bedrijfsafvalstoffen kunnen door het gemeentelijke inzamelsysteem opgehaald worden op voorwaarde dat hiervoor de reële kostprijs wordt betaald, dat de capaciteit van de gemeentelijke inzamelsystemen niet overbelast wordt en dat een zo goed mogelijke afzonderlijke registratie van dit bedrijfsafval wordt gevoerd. Het is ook verplicht om een afvalstoffenregister bij te houden.

 

Geluid

Het specifieke geluid veroorzaakt door de activiteiten dient te voldoen aan de bepalingen van afdeling 4.5.5 van Vlarem II. Indien men in verband hiermee de haalbaarheid van het uitvoeren van dergelijke activiteiten op deze locatie wenst te controleren, kan men beroep doen op een erkende geluidsdeskundige.

Alle rustverstorende werkzaamheden zijn verboden tussen 19u en 7u alsook op zon- en feestdagen.

 

Energie

Het bedrijf komt in aanmerking voor energiecoaching van de stad Gent. De energiecoach geeft professioneel advies op maat voor zowel renovaties, nieuwbouw of voor een algemene verlaging van het energieverbruik binnen het bedrijf.

Contact en meer info: Energiecoaching@stad.gent of 09 268 23 00 of http://www.stad.gent/energiecoaching.