Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00012 - OMV_2021192847 - melding voor het exploiteren van een verticale bemaling voor het plaatsen van een IBA put - Hulsdonk 10, 9042 Gent - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:32
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00012 - OMV_2021192847 - melding voor het exploiteren van een verticale bemaling voor het plaatsen van een IBA put - Hulsdonk 10, 9042 Gent - Aktename 2022_CBS_00012 - OMV_2021192847 - melding voor het exploiteren van een verticale bemaling voor het plaatsen van een IBA put - Hulsdonk 10, 9042 Gent - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Lareco Infra NV met als contactadres Puursesteenweg 384, 2880 Bornem heeft een aanvraag (OMV_2021192847) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 17 december 2021.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van een verticale bemaling voor het plaatsen van een IBA put

• Adres: Hulsdonk 10, 9042 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 13 sectie A nr. 87/2

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 27 december 2021.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op het exploiteren van een verticale bemaling voor het plaatsen van een IBA put.

 

Volgende rubriek wordt gemeld:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Verticale Bemaling dagdebiet 222m³/dag | klasse 3 | Nieuw

3073 m³/jaar

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 23/04/2019 werd een aktename afgeleverd voor de melding van overname van vergunningen door wind4flanders projects 4 cvba, simon bolivarlaan 34 te 1000 brussel, voor de exploitatie van een windturbinepark met 2 windturbines met inrichtingsnummer 20190212-0051, gelegen aan de moervaart zn (ter hoogte van de hulsdonk en de braamteweg) te 9042 gent (desteldonk), op de percelen kadastraal bekend als gent, afd. 13, sectie a, nrs. 87/2, 164d (OMV_2019018755).

* Op 05/03/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor de plaatsing van overkappingen, een verharding en de bijhorende infiltratievoorzieningen op de site van suez (OMV_2019144046).

* Op 11/03/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor de oprichting van nieuwbouw luifel en de functiewijziging van twee bestaande loodsen, de oprichting van twee fietsenstallingen en de aanleg van twee weegbruggen (OMV_2020171963).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 05/02/1991 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een loods voor scheidingsinstallatie. (1990/50003)

* Op 11/01/1996 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een metalen zadeldakloods voor grafisch materiaal. (1995/90096)

* Op 24/08/2000 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een loods en kantoren en reorganisatie van het bedrijventerrein. (2000/50055)

* Op 12/10/2000 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een loods, plaatsen van bureelcontainers en tanks en verharding van terrein. (2000/50087)

* Op 15/02/2001 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een pomplokaal voor een sprinklerinstallatie. (2000/50285)

* Op 24/12/2003 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een loods, aanbouwen van een luifel, aanleg van grachten en buiswateropvangreservoir en het plaatsen van een waterzuiveringsstation. (2003/50073)

* Op 14/10/2016 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van 2 windturbines. (2016/01098)

 

BEOORDELING MELDING

 

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998).
Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid 2.1.1. en lid 2.1.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972. Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid. Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone.

De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

4.  OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

 

Bodem en grondwater

De bronbemaling moet voldoen aan onderafdeling 5.53.6.1 van Vlarem II en uitgevoerd worden volgens de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM, 2019).

 

Er zal bemaald worden op een diepte van 3,5 meter. Het grondwater zal onttrokken worden aan een debiet van maximaal 9,3 m³/uur. Het grondwater wordt volgens de aanvraag geloosd in de riolering.

 

In eerste instantie dient het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone. Indien dit technisch niet mogelijk is mag het grondwater geloosd worden.

 

De lozingen van het onttrokken grondwater dienen 14 dagen voorafgaand aan de lozing te worden gemeld aan de exploitant van de openbare riolering, zijnde Farys – Gent netexploitatie, Stropstraat 1, 9000 Gent of netexploitatie.gent@farys.be. Met het oog op een goede werking van de openbare riolering wordt dit als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

Binnen de invloedstraal bevinden zich verschillende OVAM bodemdossiers. Er moet tijdens de bemalingswerken dan ook rekening gehouden worden met de conclusies en eventuele voorwaarden die zijn opgenomen in het onderzoek voor zover ze van toepassing zijn op de werken in de aanvraag.

Verspreiding van de restverontreiniging door de bemalingswerken dient te allen tijde vermeden te worden, er dient onverwijld contact opgenomen te worden met OVAM (tel: 015/284458).

Deze voorwaarde wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen). Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

Studies tonen aan dat onze (grond)watervoorraden onder druk komen en de frequentie van langdurige droogteperiodes stijgt. Tijdelijke bronbemalingen voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, waarbij de grondwatertafel verlaagd wordt kunnen de effecten van droogte versterken. Deze bemalingen dienen daarom beperkt te worden in diepte en tijdsduur tot het strikt noodzakelijke voor de constructie van het beoogde bouwwerk.

 

De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode: volgens de aanvraag gedurende 20 dagen vanaf 18/01/2022. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Geluid

Bij gebruik van een pomp moet te allen tijde voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II. Dit wordt als opmerking meegenomen.

 

Fauna en flora

Het droogtrekken van de ruimere omgeving kan levensbedreigend zijn voor de aanwezige bomen. Bij het uitvoeren van de bemalingswerken tijdens een aanhoudende droge periode van meer dan 10 dagen zonder regen, in de periode tussen 1 maart en 1 oktober, dienen de bomen (binnen een straal van 20 m naast de werkzaamheden) bevloeid te worden met (bemalings)water. De bevloeiing dient te gebeuren door minstens twee ochtenden na elkaar enkele uren water te geven. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

 

 

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

De rubriek wordt als volgt opgenomen:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

Aktename

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Verticale Bemaling dagdebiet 222m³/dag  (Nieuw)

3073 m³/jaar

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Lareco Infra nv (O.N.:0419320310) voor het exploiteren van een verticale bemaling voor het plaatsen van een IBA put, gelegen Hulsdonk 10, 9042 Gent, met inrichtingsnummer 20211213-0009, omvattende volgende rubriek:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

Aktename

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Verticale Bemaling dagdebiet 222m³/dag  (Nieuw)

3073 m³/jaar

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. De lozing van het onttrokken grondwater dient 14 dagen voorafgaand aan de lozing gemeld te worden aan de exploitant van de openbare riolering, zijnde Farys – Gent netexploitatie, Stropstraat 1, 9000 Gent of netexploitatie.gent@farys.be.

2. De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

3. Er moet tijdens de bemalingswerken rekening gehouden worden met de conclusies en eventuele voorwaarden die zijn opgenomen in bodemonderzoek(en) voor zover ze van toepassing zijn op de werken in de aanvraag.

4. Verspreiding van de restverontreiniging door de bemalingswerken dient te allen tijde vermeden te worden, er dient onverwijld contact opgenomen te worden met OVAM (tel: 015/284458).

5. De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode. De start- en einddatum van de bemaling dient via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden.

6. Het droogtrekken van de ruimere omgeving kan levensbedreigend zijn voor de aanwezige bomen. Bij het uitvoeren van de bemalingswerken tijdens een aanhoudende droge periode van meer dan 10 dagen zonder regen, in de periode tussen 1 maart en 1 oktober, dienen de bomen (binnen een straal van 20 m naast de werkzaamheden) bevloeid te worden met (bemalings)water. De bevloeiing dient te gebeuren door minstens twee ochtenden na elkaar enkele uren water te geven.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

1. De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen).

2. Er moet te allen tijde voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II.