Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00019 - OMV_2021127139 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een opslagbedrijf voor perliet en diatomeëenaarde (IIOA) - zonder openbaar onderzoek - Bronsstraat 7, 9000 Gent - Advies

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:32
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00019 - OMV_2021127139 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een opslagbedrijf voor perliet en diatomeëenaarde (IIOA) - zonder openbaar onderzoek - Bronsstraat 7, 9000 Gent - Advies 2022_CBS_00019 - OMV_2021127139 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een opslagbedrijf voor perliet en diatomeëenaarde (IIOA) - zonder openbaar onderzoek - Bronsstraat 7, 9000 Gent - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

DICALITE STORAGE NV met als contactadres Scheepzatestraat 100, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021127139) ingediend bij de deputatie op 22 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het veranderen van een opslagbedrijf voor perliet en diatomeëenaarde (IIOA)

• Adres: Bronsstraat 7, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 12 sectie Q nrs. 147F, 151G en 223V2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 december 2021.

De deputatie heeft het college van burgemeester en schepenen om advies gevraagd op 20 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 30 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het betreft het veranderen van een opslagbedrijf voor perliet en diatomeëenaarde (IIOA). Met de aanvraag vraagt het bedrijf de opslag van product gebruikt voor de coating van geëxpandeerd perlite aan, alsook de opslag van gevaarlijk product in kleine verpakkingen (onderhouds- en reinigingsproducten).

 

Volgende rubrieken worden aangevraagd:
 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

17.3.4.1°a)

bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | De opslag van max. 4 ton (= 4000 liter) gevaarlijk product met gevarenpictogram GHS05. | klasse 3 | Nieuw

4 ton

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | De opslag van max. 1000 liter gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (o.a. onderhouds- en reinigingsproducten) in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram. | klasse 3 | Nieuw

1000 liter

 

Volgende rubrieken zijn ongewijzigd:

6.4.1° | De opslag van brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 800 liter. | 800 liter

12.2.2° | 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 2.000 kVA. | 2000 kVA

15.1.1° | Stallen van 2 wielladers, 2 shrankladers, 2 vorkliften, 5 aanhangwagens en 1 reservebulldozer, in totaal 12 voertuigen. | 12 aantal voertuigen

16.3.2°a) | Een compressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 90 kW. | 90 kW

17.3.2.1.1.1°b) | De opslag van 4,38 ton mazout in een bovengrondse dubbelwandige houder met een volume van 4.950 liter. | 4,38 ton

19.6.1°a) | De opslag van 50 m³ paletten. | 50 m³

23.3.1°a) | De opslag van 30 ton kunststoffen (verpakkingsfolie). | 30 ton

30.1.1°c) | De productie van geëxpandeerd perliet met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 220 kW. | 220 kW

30.10.1° | De opslag van perliet en diatomeeënaarde binnen en van GPE 508 in een silo (perliet dat buiten specificatie valt en gebruikt wordt in de landbouw) op een oppervlakte van 1 ha. | 1 ha

33.4.1°a) | De opslag van 100 ton papier en karton. | 100 ton

43.1.3° | 3 stookinstallaties (2 x 2.500 kW en 1 x 40 kW) met een totaal geïnstalleerd thermisch vermogen van 5.040 kW. | 5040 kW

 

2.       HISTORIEK

De vergunningverlenende overheid staat in voor de historiek van de inrichting.

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Wettelijk verplichte externe adviezen worden opgevraagd door de vergunningverlenende overheid.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998).
Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.
Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.. Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

5.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

6.       OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten
Er worden geen opmerkingen gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.

 

CONCLUSIE

 

Er wordt geen advies gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.

 

 

 

De aanvraag wordt beslist door de deputatie (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

 

Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen bij de deputatie over omgevingsvergunningsaanvragen die door de deputatie worden behandeld (klasse 1 inrichtingen en/of provinciale projecten).

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies over de omgevingsaanvraag voor het veranderen van een opslagbedrijf voor perliet en diatomeëenaarde (IIOA) van DICALITE STORAGE nv, gelegen te Bronsstraat 7, 9000 Gent.

Artikel 2

Er worden geen aandachtspunten meegegeven.