Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00016 - OMV_2021193544 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van het vervangen van een inspectieput - Sint-Simonstraat , 9050 Gentbrugge - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:32
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00016 - OMV_2021193544 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van het vervangen van een inspectieput - Sint-Simonstraat , 9050 Gentbrugge - Aktename 2022_CBS_00016 - OMV_2021193544 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van het vervangen van een inspectieput - Sint-Simonstraat , 9050 Gentbrugge - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Thomas Van Laer met als contactadres Winkelomseheide 229, 2440 Geel heeft een aanvraag (OMV_2021193544) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 22 december 2021.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: de exploitatie van een bronbemaling in functie van het vervangen van een inspectieput

• Adres: Sint-Simonstraat , 9050 Gentbrugge

Kadastrale gegevens:  openbaar domein

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 28 december 2021.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op de exploitatie van een bronbemaling in functie van het vervangen van een inspectieput.

 

Volgende rubriek wordt gemeld:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Tijdelijke bemaling voor het vervangen van een inspectieput | klasse 3 | Nieuw

15000 m³/jaar

 

 

2.  HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

 

BEOORDELING MELDING

 

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

 

4.  OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

 

bodem en grondwater

De bronbemaling moet voldoen aan onderafdeling 5.53.6.1 van Vlarem II en uitgevoerd worden volgens de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM, 2019).

 

Info dossier:

Er zal bemaald worden op een diepte van maximaal 5,5 meter onder het maaiveld. Het grondwater zal onttrokken worden aan een debiet van maximaal 22 m³/uur. De invloedstraal zal circa 105 meter bedragen. Het grondwater wordt volgens de aanvraag geloosd in de gemengde riolering van de Sint-Simonstraat.

 

retourbemaling

In eerste instantie dient het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone. Indien dit technisch niet mogelijk is mag het grondwater geloosd worden.

Door de dense bebouwing is er te weinig ruimte voor retourbemaling/infiltratie.

Volgens het aanvraagdossier zal het grondwater in de gemengde riolering van de Sint-Simonstraat geloosd worden. Dit kan niet toegestaan worden. Het lozingsdebiet van het grondwater in de gemengde riolering bedraagt meer dan 10 m³/uur. Deze riolering is aangesloten op een openbare waterzuiveringsinstallatie. De goede werking van de RWZI kan in het gedrang komen door verdunning van het aangevoerde afvalwater. Het grondwater moet geloosd worden in de RWA van de Emanuel Hielstraat. De RWA mondt uit in de Schelde. De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

De lozingen van het onttrokken grondwater dient 14 dagen voorafgaand aan de lozing te worden gemeld aan de exploitant van de openbare riolering, zijnde Farys – Gent netexploitatie, Stropstraat 1, 9000 Gent of netexploitatie.gent@farys.be. Met het oog op een goede werking van de openbare riolering wordt dit als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

bodem/grondwaterverontreiniging

Volgens het grondeninformatieregister van OVAM situeert zich op 25 meter van de werken een bodem/grondwaterverontreiniging afkomstig van een voormalige droogkuis (Merry nv) – dossiernummer OVAM 68780. De invloedstraal van de bemalingswerken reikt zeker tot 105 meter.

ln het gefaseerde ambtshalve beschrijvend bodemonderzoek (deel kernzone) opgesteld door Esher bvba op 13 juni 2019 werd in het vaste deel van de aarde een historische verontreiniging met gechloreerde solventen (VOCI's) alsook een gemengd overwegend historische verontreiniging met minerale olie vastgesteld. Er is eveneens verontreiniging in het grondwater vastgesteld, de beschrijving hiervan wordt opgenomen in een 2e gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek (volgens de info beschikbaar voor de stad Gent, nog niet uitgevoerd). De vastgestelde bodemverontreinigingen met VOCI's en met minerale olie in het vaste deel van de aarde geven aanleiding tot bodemsanering op de percelen 69T6, 69GO en 69M5. ln dit gefaseerd beperkt bodemsaneringsproject wordt enkel de aanpak voor de verontreinigingskern in het vaste deel van de aarde omschreven. De aanpak van de grondwaterverontreiniging en de eventuele restverontreiniging in het vaste deel van de aarde zal worden opgenomen in een 2e gefaseerd bodemsaneringsproject.

De sanering wordt gefaseerd uitgevoerd omdat er bij de fasering rekening gehouden kan worden met de herontwikkeling van het bronperceel en met de geplande renovatie- en nieuwbouwplannen van de school ter hoogte van het verspreidingsperceel.

Er moet tijdens de bemalingenswerken dan ook rekening gehouden met deze studies, vergunningen en eventuele voorwaarden. Verspreiding van de restverontreiniging door de bemalingswerken dient te allen tijde vermeden te worden, er dient onverwijld contact opgenomen te worden met OVAM (tel: 015/284458).

Deze voorwaarde wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

zettingen

De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen). Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

droogte

Studies tonen aan dat onze (grond)watervoorraden onder druk komen en de frequentie van langdurige droogteperiodes stijgt. Tijdelijke bronbemalingen voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, waarbij de grondwatertafel verlaagd wordt kunnen de effecten van droogte versterken. Deze bemalingen dienen daarom beperkt te worden in diepte en tijdsduur tot het strikt noodzakelijke voor de constructie van het beoogde bouwwerk.

 

De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode van 1 maand (vermoedelijk opstart 20/01/2022). Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Geluid

Er wordt gebruik gemaakt van een bemalingspomp. In de omgeving zijn woningen aanwezig. De pomp zal continu in werking zijn. Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II. Dit wordt als opmerking meegenomen.

 

Verkeershinder

Verkeershinder is mogelijk tijdens de bemalingswerken. Eventueel kunnen ook een aantal nutsleidingen worden omgelegd gedurende de civieltechnische werken. Tijdens de periode van de bemaling dient de openbare weg steeds toegankelijk te zijn. Een plaatsbeschrijving dient te worden opgemaakt van de huidige toestand van het voetpad. Een veilige omleiding dient voorzien te worden voor de voetgangers/fietsers. Deze voorwaarden worden als bijzondere voorwaarden opgenomen.

 

Stedenbouwkundige handelingen

Er mogen geen stedenbouwkundige handelingen gebeuren zonder vergunning, tenzij ze vallen onder het vrijstellingsbesluit. Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

 

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving mits toepassing van maatregelen.

De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

De rubriek wordt als volgt opgenomen:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

Aktename

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Tijdelijke bemaling voor het vervangen van een inspectieput  (Nieuw)

15000 m³/jaar

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Thomas Van Laer voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van het vervangen van een inspectieput, gelegen Sint-Simonstraat , 9050 Gentbrugge, met inrichtingsnummer 20211201-0028, omvattende volgende rubriek:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

Aktename

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Tijdelijke bemaling voor het vervangen van een inspectieput  (Nieuw)

15000 m³/jaar

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

- Bodem-en grondwaterverontreiniging

Volgens het grondeninformatieregister van OVAM situeert zich op 25 meter van de werken een bodem/grondwaterverontreiniging afkomstig van een voormalige droogkuis (Merry nv) – dossiernummer OVAM 68780. De invloedstraal van de bemalingswerken overlapt met de verontreiniging. Verspreiding van de (rest)verontreiniging door de bemalingswerken dient te allen tijde vermeden te worden, er dient onverwijld contact opgenomen te worden met OVAM (tel: 015/284458).

- Duur van de bemaling

De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode van 1 maand (vermoedelijk opstart 20/01/2022). Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden.

- Lozingspunt

Het grondwater moet geloosd worden in de RWA van de Emanuel Hielstraat. De RWA mondt uit in de Schelde. De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

- Melding Farys

De lozingen van het onttrokken grondwater dient 14 dagen voorafgaand aan de lozing te worden gemeld aan de exploitant van de openbare riolering, zijnde Farys – Gent netexploitatie, Stropstraat 1, 9000 Gent of netexploitatie.gent@farys.be.

- Verkeershinder

Verkeershinder is mogelijk tijdens de bemalingswerken. Eventueel kunnen ook een aantal nutsleidingen worden omgelegd gedurende de civieltechnische werken. Tijdens de periode van de bemaling dient de openbare weg steeds toegankelijk te zijn. Een plaatsbeschrijving dient te worden opgemaakt van de huidige toestand van het voetpad. Een veilige omleiding dient voorzien te worden voor de voetgangers/fietsers.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

-De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen).

-Er wordt gebruik gemaakt van een bemalingspomp. In de omgeving zijn woningen aanwezig. De pomp zal continu in werking zijn. Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II.

-Er mogen geen stedenbouwkundige handelingen gebeuren zonder vergunning, tenzij ze vallen onder het vrijstellingsbesluit.