Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_RMW_00002 - Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op de basissubsidie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld – werkingsjaren 2020 -2022 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 24/01/2022 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 23:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00002 - Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op de basissubsidie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld – werkingsjaren 2020 -2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 41
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00002 - Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op de basissubsidie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld – werkingsjaren 2020 -2022 - Goedkeuring 2022_RMW_00002 - Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op de basissubsidie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld – werkingsjaren 2020 -2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 40.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De evaluatie van het project integrale aanpak problematiek jongeren met Intra-Europese migratieachtergrond (2016-2019) leert dat de opdracht van specifieke hulpverlening niet bij de lokale overheid ligt. Wel beschikt de Stad over de mogelijkheden om bij te dragen tot stabiliteit in de levensomstandigheden van precaire doelgroepen en tot het creëren van ruimte voor hulpverlening in die leefwerelden. Als Stad realiseren we die verbinding met hulpverlening door het creëren van veilige, warme plekken (“safe spaces”) zowel in de fysieke ruimte (via huur en inrichting van een plek) als in de sociale ruimte (via prestaties voor begeleiding en/of vorming door derden). 

Binnen die doelgroep van jongeren in precaire situaties blijken autochtone jongeren in generatiearmoede, levend met een inkomen onder de armoedegrens, vaak dak- en thuisloos en vaak met een instellingsverleden bijzondere aandacht te vragen. Ze krijgen moeilijk aansluiting bij het reguliere vrijetijdsaanbod, een sociaal netwerk en de arbeidsmarkt. 

Als rust- en activeringsplek (“safe space”), specifiek gericht op deze autochtone jongeren in generatiearmoede, biedt een actie van Jongerenonthaal een antwoord. De jeugdwelzijnswerker, present in de leefwereld van de jongeren, in het bijzonder op de safe spaces, ondersteunt de jongeren op verschillende levensdomeinen om hen weerbaarder en sterker te maken in hun eigen positie in de maatschappij.  De jeugdwelzijnswerker vervult hierbij de vier functies van kwalitatief jeugdwelzijnswerk.

In 2022 continueert Jong Gent in Actie (JGIA), deelwerking van vzw BMLIK, dit jongerenonthaal.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

JGIA bereikte met hun Jongerenonthaal, gestart tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis in het voorjaar van 2020, een 50-tal jongeren, waarvan een flink aantal in meer precaire leefsituaties. De grootste groep jongeren verblijft wel nog bij ouders of voogd, doch in een context van (door corona) toenemende armoede. Een ander belangrijk deel van hun jongeren zijn dak- en thuisloos of hebben een instellingsverleden. Ook in 2021 bereikte JGIA een grote groep jongeren met hun jongerenonthaal.

Met het Jongerenonthaal realiseert JGIA twee onthaal- en ontmoetingsmomenten per week. Met de gerichte subsidie voor het Jongerenonthaal garanderen we de (logistieke) organisatie van deze ontmoetingsmomenten, de ondersteuning van jongeren door een jeugdwelzijnswerker op die momenten en de samenwerking hierrond met andere partners zoals vzw LEJO, Jeugdstraathoekwerk, Schoolspotters en vzw JONG. 

Op 17 februari 2020 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst voor uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022 - met de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), vzw, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, goed. Het huidige addendum nummer 2 is hier een aanvulling op. 

In de omschrijving van de actie en de prestaties zoals vermeld in artikel 2, prestatie 5 (“vrijetijdsaanbod”) van de basisovereenkomst worden extra prestaties voor de realisatie van “safe space” voor precaire jongeren via kwalitatief jeugdwelzijnswerk toegevoegd. 

Dit addendum nummer 2 gaat in op 01/01/2022 en eindigt op 31/12/2022. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

Outreachend werken

Totaal

budgetplaats

3405400JG

35013IE00

 

budgetpositie

64910000

64910000

 

categorie

Werkingssubsidie

E_Subs

 

subsidiecode

NIET_RELEVANT

NIET_RELEVANT

 

2022

9.000

27.000

36.000

2023

1.000

3.000

4.000

Totaal

10.000

30.000

40.000

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde addendum nummer 2 'voor het realiseren van een “safe space”  voor precaire jongeren via kwalitatief jeugdwelzijnswerk - werkingsjaar 2022' bij de subsidieovereenkomst in het kader van 'uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022' met vzw Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 3.

Bijlagen