Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_RMW_00001 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Rabot op je bord' voor de werkingsjaren 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 24/01/2022 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 23:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00001 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Rabot op je bord' voor de werkingsjaren 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00001 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Rabot op je bord' voor de werkingsjaren 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring 2022_RMW_00001 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Rabot op je bord' voor de werkingsjaren 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 20.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van
de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’.
De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8
en 9 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in
rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

De nood aan materiële hulpverlening en voedselondersteuning blijft hoog in Gent. Het departement Sociale Dienstverlening werkt een kader uit rond materiële ondersteuning en wenst dit in samenwerking met het middenveld verder uit te bouwen. Sociale Kruideniers Gent vzw zal binnen dit kader een rol opnemen naast Sivi vzw bij het uitrollen ervan en in het experiment met een mobiele kruidenier. 

Hierbij wordt ingezet op twee luiken: een experiment met een mobiel sociaal voedselpunt en opvolging/expertisedeling. Het mobiel sociaal voedselpunt zal ingezet worden in wijken en randgebieden die de vaste voedselpunten niet (voldoende) bereiken. De Sociale Kruideniers hebben daarnaast ook nog een specifieke opdracht in kader van het stadsvernieuwingsproject (Bruggen naar Rabot), nl. de actie 'Rabot op je bord'

Waarom wordt deze beslissing genomen?

‘Rabot op je bord’ is ontstaan als experiment in juni 2013  vanuit de samenwerking met het stadslandbouwproject op De Site. Wekelijks vervaardigen de 15 vrijwilligers van ‘Rabot op je bord’ een gamma aan gezonde, vegetarische producten die verkocht worden aan een sociale en solidaire prijs. ‘Rabot op je bord’ staat voor korte keten, reduceren van voedseloverschotten, gezonde en vegetarische voeding toegankelijk maken voor iedereen en solidariteit. Het winnen van de allereerste ‘Food waste award’ toont aan dat het project veel milieuwinsten creëert en veel potentieel heeft om te groeien.

De verhuis van de Sociale Kruideniers, Rabot op je bord en de 2ehandskledingwinkel naar het buurtcentrum Rabot schept de mogelijkheid om de deelwerkingen van de Sociale Kruideniers Gent vzw, Blaisantvest 70, Gent, verder te laten groeien op wijkniveau. Dit willen ze doen door de buurtbewoners van Rabot te betrekken in de deelwerkingen in het Buurtcentrum Rabot en op termijn het heft in eigen handen nemen.

Sociale Kruideniers Gent heeft  de voorbije  3 jaar lokale experimenten opgezet i.k.v. buurtbeheer om duurzame en participatieve initiatieven verder uit te bouwen met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare groepen. De Sociale Kruideniers Gent willen als zelfstandige vereniging op deze weg verder gaan. Hiervoor wordt een overeenkomst gesloten met de Sociale Kruideniers Gent vzw waarbij een subsidie van 20.000 euro wordt toegekend voor het werkingsjaar 2022. Het is de bedoeling om deze overeenkomst ook na 2022 te verlengen en te integreren in de nieuwe  basisovereenkomst (2023) met de Sociale Kruideniers Gent vzw.

Overzicht van de uitgaven

Sociale Kruideniers Gent vzw, Jozef II-straat 104 te 9000 Gent

Dienst* Staf Beleidsondersteuning/Dienst Beleidsparticipatie 
Budgetplaats 3454000GW 
Categorie*
Subsidiecode niet relevant
2022 18.000,00 Euro 
2023 2.000,00 Euro 
Totaal 20.000,00 Euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34540 Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst voor (mobiele) sociale kruidenier voor de werkingsjaren 2020-2022 met Sociale Kruideniers Gent vzw, Jozef II-straat 104 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.