Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_RMW_00005 - Toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 24/01/2022 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 23:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00005 - Toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00005 - Toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra - Goedkeuring 2022_RMW_00005 - Toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/nonprofit-sectoren;
  • Protocol gesloten tussen de sociale partners van de publieke sector m.b.t. de invoering van de IFIC-barema's in de geregionaliseerde sectoren, de voorafnames op IFIC in de klassieke zorg en welzijnssectoren en de financiering van de lokale besturen ter uitvoering van het VIA6-akkoord van 30 maart 2021, luik koopkracht publieke sector;
  • Brief van 22 december 2021 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77, derde lid en 84§1;
  • Rechtspositieregeling Ouderenzorg, bijlage 1, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 24 november 2020 sloten de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederaties een voorakkoord over een opwaardering van een aantal sectoren waaronder de zorgvoorzieningen. Het voorakkoord van het zesde intersectoraal akkoord (VIA6) moet leiden tot een betere verloning, meer mensen op de werkvloer en meer werkbaar werk. Het luik middelen koopkracht werd verder opgenomen in het deelakkoord tussen de sociale partners van de publieke sector van 21 december 2020 en uiteindelijk gefinaliseerd in het zesde vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021.

Een van de belangrijkste elementen wat het luik koopkracht betreft is de implementatie van een voor de publieke sector aangepast IFIC-model, meer bepaald een verloningsmodel wat meer taakgericht verlonen mogelijk maakt. Dit eveneens met de insteek om in de eerste plaats voor de zorgsectoren een zo gelijk mogelijk verloningsbeleid te creëren. In het akkoord werd opgenomen dat dit nieuwe model eerst bij de geregionaliseerde sectoren ouderenzorg zou geïmplementeerd worden, binnen OCMW Gent zijn dit de woonzorgcentra (WZC's).

In de daaropvolgende protocols die afgesloten werden tussen de sociale partners van de publieke sector m.b.t. de invoering van de IFIC-barema's werden verdere afspraken, timings en procedures vastgelegd. Hierin werd onder meer opgenomen dat:

  • de nieuwe IFIC-barema's al van toepassing zouden zijn op de nieuwe medewerkers binnen de WZC's die vanaf 1 januari 2022 in dienst treden;
  • aan de medewerkers binnen de WZC's die op 31 december 2021 al in dienst zijn, de keuze tussen hun huidige salarisschaal en het nieuwe IFIC-barema zou worden voorgelegd.

In principe moet het kader voor dit nieuwe verloningsbeleid eerst worden uitgeschreven in een Vlaams Rechtspositiebesluit, waarop de lokale rechtspositieregeling vervolgens moet aangepast worden.

Gelet op de akkoorden en protocols die afgesloten werden tussen de sociale partners en de daarin voorziene data van inwerkingtreding is het niet langer mogelijk om te wachten op dit besluit zonder de afspraken uit deze akkoorden te schenden. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen heeft in zijn brief van 22 december 2021 daarom laten weten dat van de lokale besturen verwacht wordt dat ze deze afspraken al naleven en implementeren in afwachting van het aangepast rechtspositiebesluit.

Om die redenen is binnen het OCMW Gent reeds werk gemaakt van de implementatie en toewijzing van deze sectorale IFIC-functies. Conform de afspraken in de protocols werd een procesverantwoordelijke aangesteld en een paritair samengestelde begeleidingscommissie opgezet. De voornaamste taak was om de geïmplementeerde IFIC-functies, zoals op sectoraal niveau vastgelegd, aan alle betrokken personeelsleden van de WZC's toe te wijzen, uitgezonderd het administratief personeel en de directie.

Tijdens deze voorbereidingsfase werd een lijst opgemaakt met alle bestaande functies binnen de WZC's, een functioneel organogram opgemaakt en werden alle relevante functiebeschrijvingen verzameld. Op basis van het advies van de procesverantwoordelijke en de toepassing van de vuistregels van de functieclassificatie (IFIC) werd daarop een voorstel van toewijzing van de sectorale IFIC-functies gedaan. Dit voorstel werd voorgelegd en besproken op de begeleidingscommissie van 20 december 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan het vast bureau wordt zowel de goedkeuring van het voorstel tot functietoewijzing gevraagd als de goedkeuring om dit voorstel verder voor te leggen aan het Bijzonder Onderhandelingscomité (BiOC). 

Vervolgens  zullen de personeelsleden worden geïnformeerd over hun individuele toewijzing. Op basis van deze informatie zullen de personeelsleden die op 31 december 2021 reeds in dienst waren binnen de WZC's in principe uiterlijk op 7 april 2022, de keuze moeten maken tussen dit nieuwe IFIC-barema of het behoud van hun huidige salarisschaal.

In tussentijd moet het Vlaams rechtspositiebesluit OCMW hieraan worden aangepast, zodat ook de rechtspositieregeling Ouderenzorg (RPR OZ) kan worden gewijzigd zodat de implementatie van deze toewijzingen bindend wordt en kan vertaald worden in nieuwe functiebenamingen in de lokale RPR OZ. Deze wijzigingen worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd. 

Adviezen

Begeleidingscommissie IFIC Gunstig advies

Activiteit

ACN1710 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed dat nieuwe medewerkers die vanaf 1 januari 2022 in dienst treden in de WZC's verloond worden volgens het toepasselijke IFIC-barema.


Bijlagen

  • Brief minister Somers_uitrol IFIC