Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

Besluitenlijst  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 24/01/2022 - 19:01 Digitale zitting

 • Opening zitting

  Behandeld

  De raad gaat online door (via de digitale vergadertoepassing van Microsoft Teams). Dit in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden.

  De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld. 

  De voorzitter herinnert de raadsleden om de afspraken (zoals vermeld in de leidraad) in acht te nemen.

 • 2.

  2022_RMW_00004 - Subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij', Ledeberg - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij' met Standaertgroep, vzw, Standaertsite 1, 9050 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 121.539 euro, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.  

 • 5.

  2022_RMW_00001 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Rabot op je bord' voor de werkingsjaren 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst voor (mobiele) sociale kruidenier voor werkingsjaren 2020-2022 met Sociale Kruideniers Gent vzw, Jozef II-straat 104 te 9000 Gent, voor het project 'Rabot op je bord', waarbij een subsidie wordt toegekend van 20.000 euro voor werkingsjaar 2022.

 • 6.

  2022_RMW_00005 - Toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het vast bureau wordt bijgevoegd overzicht van functietoewijzingen in kader van de implementatie van het IFIC-verloningsmodel voor de medewerkers van de woonzorgcentra ter goedkeuring voorgelegd. Conform de afspraken in de toepasselijke protocols wordt eveneens goedkeuring gevraagd om dit voor te leggen aan het Bijzonder Onderhandelingscomité.

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedkeuring gevraagd om deze nieuwe barema's toe te passen voor de medewerkers die vanaf 1 januari 2022 in dienst komen binnen de WZC's.

 • 7.

  2022_RMW_00007 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021.

 • 1.

  2022_RMW_00003 - Subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' met OCUP, vzw, Uitvangstraat 36, 9032 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 92.278 euro, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.  

 • 3.

  2022_RMW_00002 - Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op de basissubsidie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld – werkingsjaren 2020 -2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum nummer 2 bij de subsidieovereenkomst in het kader van 'uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022' met vzw Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, waarbij een aanvullende subsidie wordt toegekend van 40.000 euro voor het realiseren van een "safe space" voor precaire jongeren via kwalitatief jeugdwelzijnswerk - werkingsjaar 2022. De toelage wordt na goedkeuring door de gemeenteraad overgemaakt aan BMLIK op Ibannr BE29 0682 0222 9364.

 • 4.

  2022_RMW_00006 - Partnerschapsovereenkomsten in kader van het project 'Interactief' (projectoproep sociale activering 2022-2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de partnerschapsovereenkomsten met OCMW Merelbeke, Eeklo, Evergem en Ninove  in het kader van het AMIF-project "Interactief" voor de periode 2022-2024.