Terug
Gepubliceerd op 14/01/2022

Agenda  gemeenteraad

ma 24/01/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

 • Opening zitting

 • Brieven gouverneur

 • 1.

  2022_GR_00070 - Verhindering wegens ouderschapsverlof van mevrouw Sara Matthieu, raadslid - Kennisneming - Tijdelijke vervanging - Onderzoek der verkiesbaarheid van de heer Jeroen Van Lysebettens , derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 1 (verkiezingen van 14 oktober 2018) - Kennisneming

  De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de verhindering van raadslid Sara Matthieu. Zij neemt ouderschapsverlof tot en met 25 februari 2022 en verzoekt de raad om haar ondertussen te vervangen. Raadslid Sara Matthieu wordt tijdelijk vervangen door de heer Jeroen Van Lysebettens.

 • 2.

  2022_GR_00019 - Addendum 1 aan de exploitatieovereenkomst voor parkeerplaatsen op de UCO-site - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een addendum bij de overeenkomst tussen Stad Gent en SoGent (Stadsontwikkeling Gent, autonoom gemeentebedrijf) betreffende de exploitatie van parkeerplaatsen op de UCO-site (met ingang van 2017) goed te keuren waarbij het voorwerp van de exploitatieovereenkomst wordt uitgebreid. SoGent verklaart om – in afwachting van de definitieve overdracht naar Stad Gent – de volledige wegenis rond de SEC-bedrijven en rond het parkeergebouw in exploitatie te geven aan het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent.

 • 3.

  2022_GR_00020 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 13 november 2021 t.e.m. 10 december 2021 - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de rapportering over de periode 13 november 2021 t.e.m. 10 december 2021 van de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde aanvullende reglementen op het wegverkeer op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van de stad Gent bevinden.

 • 4.

  2022_GR_00021 - Overheidsopdracht van diensten - Uitvoeren van schoonmaakprestaties in de parkeergebouwen van de Stad Gent - MB 01/2022 - Bestek - Vaststelling

 • 5.

  2022_GR_00025 - District09 AGB - Aanpassing meerjarenplan 2021-2025 volgens de beleids- en beheerscyclus, budgetopmaak 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van  het meerjarenplan bij budgetopmaak 2022 (AMJP 2020-2025) van het AGB District09 goed te keuren. 

 • 6.

  2022_GR_00049 - Overheidsopdracht van diensten - Contracten voor het aangaan van leningen ter financiering van het dienstjaar 2022 - FIN/2022.01 en FIN/2022.02 - Vaststelling

 • 7.

  2022_GR_00048 - Reglement - Algemene bedrijfsbelasting - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Algemene bedrijfsbelasting' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022. De wijziging betreft in hoofdzaak een afwijkend stelsel voor elektriciteitsproducenten.

 • 8.

  2022_GR_00002 - Overheidsopdracht van werken - Henri Storyplein, Gent - Herinrichting voor sport en jeugd - FEG/2021/026-ID5184 - Bestek - Vaststelling

 • 9.

  2022_GR_00043 - Lichten van de opties tot aankoop van onroerend goed gelegen te Drongen, Halewijnstraat - Goedkeuring

 • 10.

  2022_GR_00015 - Sluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot het onroerend goed, gelegen te Gent, Gasmeterlaan 115 en toekenning van een huursubsidie aan de huurder - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een nominatieve subsidie voor een bedrag van 18.150,00 euro per jaar aan vzw Jong, voor het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Gasmeterlaan 115, en dit onder voorwaarden.

  Goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de huurovereenkomst, te sluiten met vzw Jong met betrekking tot het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Gasmeterlaan 115, voor de duur van 6 jaar, ingaande op 01/01/2022 en eindigend op 31/12/2027, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder.

 • 11.

  2022_GR_00016 - Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze overdracht van een onroerend goed gelegen te Gent, Koopvaardijlaan ( voormalige betoncentrale) - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan het aangepaste ontwerp van authentieke akte tot kosteloze overdracht van een perceel grond gelegen te Gent, Koopvaardijlaan, gekend ten kadaster of het geweest zijn de onder Gent, 7de afdeling sectie G, perceelnummer 0725/02/D met een oppervlakte volgens kadaster van zeventien are zevenennegentig centiare(1.797,00 m²).

  Doelstelling van deze overdracht is de verdere realisatie van het stadsvernieuwingsproject Nieuwe Dokken (voorheen gekend onder Oude Dokken - Koopvaardijlaan/Schipperskaai) waarbij op deze locatie park wordt voorzien.

 • 12.

  2022_GR_00013 - Eredienst - Budget 2022 (reeks 2) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de budget 2022 (reeks 2) van diverse eredienstbesturen waarvoor enerzijds geen beroep gedaan wordt op een exploitatietoelage en waarvoor anderzijds, tot herstel van het evenwicht van hun begroting, een beroep wordt gedaan op een exploitatietoelage voor een bedrag van 484.454,85 EUR. Tevens wordt gevraagd kennis te nemen van de integrale betoelaging van werken voor een totaal bedrag van 82.000,00 EUR overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in het budget de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplanwijziging opgenomen bedrag niet overschrijdt.

 • 13.

  2022_GR_00045 - Overheidsopdracht van diensten - Studieopdracht voor de bouw van een logistieke hub site Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143 te Gent (architectuur, stabiliteit, logistiek, technische uitrusting, omgevingsaanleg en EPB) - FAG/2021/057/TD/INV/5251 - Vaststelling

 • 14.

  2022_GR_00044 - Overheidsopdracht van werken - Vervangen van de besturing van de trekkenwand in de Minardschouwburg - FAG/2021/054-ID5245 - Bestek - Vaststelling

 • 15.

  2022_GR_00047 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor studieopdrachten voor architectuur, stabiliteit, technische uitrustingen en EPB-verslaggeving in diverse gebouwen van de Stad Gent - FAG/2021/041/FDM/INV/5220 - Bestek - Vaststelling

 • 16.

  2022_GR_00008 - Heropening vaccinatiecentrum Flanders Expo - Logistieke en facilitaire dienstverlening - Kennisneming

  Het college van burgemeester en schepenen heeft op 2 december 2021 beslissingen genomen om het vaccinatiecentrum 'Flanders Expo' terug operationeel te krijgen voor de boosterprikken en brengt de gemeenteraad hiervan op de hoogte.

 • 17.

  2022_GR_00017 - Overheidsopdracht van leveringen - raamovereenkomst voor het leveren, plaatsen en aansluiten van professionele regeneratietoestellen, combi-steamers, koelkasten, diepvriezers, vaatwassers en bain-marie wagens (inclusief onderhoud en herstellingen) (vijf percelen) - SLS/2021/095-ID5231 - Bestek - Vaststelling

 • 18.

  2022_GR_00003 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Scheeplosserstraat - TDW/2021/116 – ID5249 - Bestek - Vaststelling

 • 19.

  2022_GR_00022 - Nieuwe gemeenteweg - Definitieve vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het plan tot wijzigen van de rooilijn definitief vast te stellen voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4.
 • 20.

  2022_GR_00010 - Overheidsopdracht van werken - Bouwen van een fietsers- en voetgangersbrug over de Leebeek aan de Morganietstraat te Gent - TDW/2021/113 - ID5247 - Bestek - Vaststelling

 • 21.

  2022_GR_00024 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van metalen paaltjes en toebehoren volgens huisstijlobjecten IPOD III - TDW/2021/110 - ID5209 - Bestek - Vaststelling

 • 22.

  2022_GR_00011 - Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus - bijakte bij de overeenkomst - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de bijakte bij de overeenkomst met nv GEDEVCO, Gordunakaai 87, 9000 Gent, betreffende het organiseren van het watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus.

  (kenmerk: TDWCOL2021/209)

 • 23.

  2022_GR_00023 - Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen en het uitvoeren van bitumineuze overlagingen in diverse straten op het grondgebied van de Stad Gent - TDW 2021/115-ID5248 - Bestek - Vaststelling

 • 24.

  2022_GR_00050 - Principiële vaststelling van de namen 'Sleutelbloempark' en 'Zevensterpad' voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Sleutelbloempark' en 'Zevensterpad' principieel vast te stellen voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg.

 • 25.

  2022_GR_00051 - Principiële vaststelling van de naam 'Emelia Dutrystraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Emelia Dutrystraat' principieel vast te stellen voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker.

 • 26.

  2022_GR_00041 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd  de subsidieovereenkomst met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022, goed te keuren. Hiervoor wordt een maximale subsidie van 30.883,50 euro voorzien vanwege de VDAB.

 • 27.

  2022_GR_00042 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching, in dienstenchequebedrijven, in 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) betreffende de organisatie van job- en taalcoaching, bij dienstenchequebedrijven, in 2022. Hiervoor wordt een maximale subsidie van 6.176,70 euro voorzien vanwege de VDAB.

 • 28.

  2022_GR_00005 - Overheidsopdracht van diensten - Scheren van hagen op openbaar domein in Gent en afvoeren van het organisch materiaal (2 percelen) - GRD 23/2021 - Bestek - Vaststelling

 • 29.

  2022_GR_00006 - Overheidsopdracht van diensten - Begrazen op openbaar domein in Gent (5 percelen) - GRD 22/2021 - Bestek - Vaststelling

 • 30.

  2022_GR_00039 - Subsidieovereenkomst voor de projecten 'Geveltuinbrigade' en 'Planten met Buren' - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de subsidieovereenkomst met vzw Gents MilieuFront, Dampoortstraat 81 te 9000 Gent, goed te keuren voor de uitvoering van twee projecten, de Geveltuinbrigade en Planten met Buren, in de periode 31 januari 2022 tot en met 31 december 2023, waarbij een totale subsidie wordt toegekend van 80.000 euro voor het jaar 2022 en 95.000 euro voor het werkjaar 2023.

 • 31.

  2022_GR_00059 - Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project 'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de 'subsidieovereenkomst voor het slopen van garages en bijgebouwen binnen het project Omgevingsaanleg CLT Meulestede'  te sluiten met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent, houdende de toekenning van een subsidie van 40.500 euro.

 • 32.

  2022_GR_00040 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk ontwerp' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met WONINGENT CVBA-SO, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 94, betreffende 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk ontwerp'.

  De Stad Gent verbindt zich ertoe om in te staan voor de opmaak van het opmetingsplan en samen met WoninGent een bijdrage te leveren voor de vergoeding van de laureaten aan wie de opdracht niet gegund wordt. Deze kosten zullen gedragen worden binnen het projectbudget, hiervoor werd in de stadsbegroting 100.000 euro voorzien.

 • 33.

  2022_GR_00060 - Samenwerkingsovereenkomst in functie van uitwerking van het dossier 'stadsdistributie via water' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de samenwerkingsovereenkomst met De Vlaamse Waterweg (met maatschappelijke zetel Havenstraat 44 te B-3500 Hasselt) voor stadsdistributie via water.

 • 34.

  2022_GR_00026 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst Wintercircus (uitvoeringsfase) - Addendum 2 - Financiering - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een addendum 2 goed te keuren bij de Bijzondere Samenwerkingsovereenkomst met sogent voor het Wintercircus (uitvoeringsfase) met het oog op de financiële haalbaarheid van de voorziene erfpachtregeling.

  De Stad zal in dit kader een tussenkomst verlenen aan de hand van een werkingssubsidie en een bijdrage uit het speerpuntenfonds. Vanaf het moment dat de erfpachtvergoeding op jaarbasis hoger is dan de aflossing van de lening(en) zal sogent het saldo van de erfpachtvergoeding (t.o.v. de aflossing van de lening(en)) overmaken aan de stad, tot op het moment dat de renteloze hoofdsom van de toegekende werkingssubsidie terugbetaald is door sogent aan de Stad.

 • 35.

  2022_GR_00064 - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – wijziging samenstelling - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van het ontslag van een effectief commissielid in de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), en de vervanging van dit effectief commissielid in de Gecoro, goed te keuren

 • 36.

  2022_GR_00028 - Reglement voor de inrichting van speelstraten - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'reglement voor de inrichting van speelstraten' te wijzigen.

  De wijzigingen treden in werking op 1/2/2022.

 • 37.

  2022_GR_00027 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan twee Gentse jeugdbewegingen i.f.v. terugbetaling busvervoer noodweer zomervakantie 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 1.977,00 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan:

  • Chiro OLV Lourdes Jongens, Sint-Jozefstraat 1, 9041 Gent, €477,00 op  IBAN BE20 3900 3720 9356
  • Chiro Tiejamo, Mariakerksesteenweg 187, 9031 Gent, €1.500,00 op  IBAN BE66 8508 3292 4143
 • 38.

  2022_GR_00029 - Nieuw Subsidiereglement buitenspeeldag - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ‘Subsidiereglement buitenspeeldag’ goed te keuren. Dit reglement treedt in werking na bekendmaking.

  Kennisneming door het college van burgemeester en schepenen van het advies van de Jeugdraad over het voorstel van nieuw 'Subsidiereglement buitenspeeldag' en goedkeuring van het antwoord op het advies.

 • 39.

  2022_GR_00030 - Capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs en van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent voor het schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs en van het gewoon- en buitengewoon secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent voor het schooljaar 2022-2023.

 • 40.

  2022_GR_00036 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de bedwantsbestrijding in het kader van de verhuisbeweging Nieuw Gent Vernieuwt - 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum bij de subsidieovereenkomst met WoninGent cvba-so, Lange Steenstraat 54 9000 Gent, voor de bedwantsbestrijding in het kader van de verhuisbeweging 'Nieuw Gent Vernieuwt'.

  Middels dit addendum wordt de looptijd voor de bestrijdingsaanpak verlengd tot 30/06/2022 waardoor het laatste gebouw Orion (zoals voorzien in het vorige addendum) nog kan bestreden worden en daarbij kan een beroep worden gedaan op middelen (30.000 euro) die eerder via de subsidieovereenkomst zijn overgedragen.

 • 41.

  2022_GR_00033 - Addendum voor de werkingsjaren 2022-2023 bij de subsidieovereenkomst Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan het addendum voor de werkingsjaren 2022-2023 bij de subsidieovereenkomst voor De Koer, een fijnschalige, multidisciplinaire, artistieke en sociale werking in het midden van de Brugse Poort te Gent, met vzw De Vergunning, Meibloemstraat 86, 9000 Gent, waarbij de termijn van de overeenkomst dus met twee jaar wordt verlengd zonder extra kosten voor de Stad.

 • 42.

  2022_GR_00035 - Subsidieovereenkomst voor de realisatie van 'wijkbewoners aan zet' van vzw Buren van de abdij voor het werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met vzw Buren van de Abdij, Slachthuisstraat 28, te Gent, voor de realisatie van 'wijkbewoners aan zet', een participatieve, fijnschalige, multidisciplinaire, artistieke en sociale werking in de Machariuswijk, waarbij een subsidie wordt toegekend van 141.816 euro van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

 • 43.

  2022_GR_00034 - Subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst met Samenlevingsopbouw vzw, Blaisantvest 70 te 9000 Gent, voor de emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, waarbij een subsidie wordt toegekend van 2.699.542 euro.

 • 44.

  2022_GR_00058 - Samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring Living Lab Onderwijs 2022-2023 – Jonge tieners in de stad - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de  samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring voor het “Living Lab Onderwijs 2022-2023 – Jonge tieners in de stad” met Universiteit Gent, met bestuurszetel te 9000 Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2023, goed te keuren.

  Voor de realisatie van dit Living Lab kent de Stad aan Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) een subsidiebedrag toe van 200.000 euro (inclusief overhead).

  Stad Gent en Universiteit Gent gaan een samenwerking aan om tot innovatieve oplossingen te komen voor de uitdaging met betrekking tot motivatie en het zich verbonden voelen met school. De focus ligt op de 10- tot 14-jarigen, de leeftijdsgroep die de overgang maakt van lager naar secundair onderwijs, een kritisch scharniermoment in de schoolloopbaan.

 • 45.

  2022_GR_00057 - Samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring Living Lab Gezondheid 2022-2023 - Comon-microlabwerking - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren de samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring voor het “Living Lab Gezondheid 2022-2023 - Comon-microlabwerking” met CV Waalse Krook, imec vzw en Universiteit Gent, voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 30 juni 2023. Voor de uitvoering van het project Living Lab, kent de Stad aan IMEC en De Krook een subsidiebedrag toe van respectievelijk 115.000 euro en 85.000 euro.

 • 46.

  2022_GR_00009 - Samenwerkingsovereenkomst ter beheersing van de COVID-19-pandemie - verlenging tot 31 maart 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren met Eerstelijnszone Gent, vzw, met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Kliniekstraat 29, met betrekking tot de beheersing van de COVID-19-pandemie. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd beginnend bij de ondertekening van deze overeenkomst en uiterlijk eindigend op 31 maart 2022.

  Hierbij wordt door de zorgraad 36.249,6 EUR toegewezen aan de Stad Gent in functie van de uitvoering en coördinatie van uitbraakmanagement.

 • 47.

  2022_GR_00018 - Samenwerkingsovereenkomst met de steden Sint-Niklaas en Lokeren voor de uitbreiding revalidatieovereenkomst MSOC Gent met een antenne Waasland - Goedkeuring

  De gemeenteraad keurt goed de samenwerkingsovereenkomst goed met de steden Sint-Niklaas en Lokeren in het kader van de uitbreiding revalidatieovereenkomst MSOC Gent  die uitgebreidere dienstverlening in het Waasland voorziet.

 • 48.

  2022_GR_00007 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor ontmoetingsbevorderende acties in het kader van de Armste Week - La Grande Bouffe - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 12.546,80 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Cirq vzw,  Ossenstraat 96, 9000 Gent met als doel ontmoetingsbevorderende acties in het kader van het initiatief de Armste Week - La Grande Bouffe te bekrachtigen.

 • 49.

  2022_GR_00032 - Nieuw reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2022-2024 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2022-2024 goed te keuren met inwerkingtreding op 1 februari 2022.

 • 50.

  2022_GR_00012 - Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken - Wijziging

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorgestelde wijzigingen aan het 'Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken' goed te keuren, waarbij de duurtijd van het subsidiereglement wordt verlengd met name voor activiteiten die plaatsvinden tot uiterlijk 30 juni 2022.

  Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht om de voorgestelde wijzigingen aan het 'Subsidiereglement voor culturele activiteiten in handels- en horecazaken' voor advies voor te leggen aan de Cultuurraad.

 • 51.

  2022_GR_00054 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 4 betrekkingen van assistent (niveau C) bij de Interventiedienst - Dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van 4 betrekkingen van assistent/niveau C bij de Interventiedienst binnen het administratief en logistiek kader van Politiezone Gent en dit via een externe contractuele aanwerving om dringende redenen. De aangeboden arbeidsovereenkomst heeft een duurtijd van 1 jaar.

 • 52.

  2022_GR_00055 - Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - eerste mobiliteitscyclus 2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van 45 betrekkingen in het operationeel kader en één betrekking in administratief en logistiek kader van de Politiezone Gent, in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2022.

  Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd om de niet-ingevulde betrekkingen van het basiskader (inspecteur van politie), die vacant zijn verklaard in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2022, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, open te stellen via de onmiddellijke werving, en/of  de aspirantenmobiliteit, en/of via het nieuwe aanwervingsconcept voor het basiskader.


 • 53.

  2022_GR_00056 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van reftermeubilair - 2021/4537- Bestek - Vaststelling

 • 54.

  2022_GR_00071 - Opdrachtbrief bij het derde mandaat van de korpschef van Politiezone Gent - Vaststelling

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de opdrachtbrief van Filip Rasschaert bij het derde mandaat als korpschef van Politiezone Gent, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat voor de periode 2021-2025, vast te stellen.

 • 55.

  2022_GR_00046 - Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord - Voorafname IFIC Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd om aan de medewerkers die vanaf 1 januari 2022 als kinderbegeleider in dienst komen, de nieuwe salarisschaal toe te kennen zoals opgenomen in het schrijven van minister Somers van 22 december 2021. 

 • 56.

  2022_GR_00061 - OMV_2021073592 K - Omgevingsvergunningsaanvraag voor Zuidveld 1: het verkavelen van gronden in 5 loten bestemd voor meergezinswoningen en de aanleg van openbaar domein met woonerfkarakter - met openbaar onderzoek - Koopvaardijlaan en Schipperskaai - De aanleg van gemeentewegen - Goedkeuring

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: Zuidveld 1: het verkavelen van gronden in 5 loten bestemd voor meergezinswoningen en de aanleg van openbaar domein met woonerfkarakter

  • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager : SCHIPPERSKAAI DEVELOPMENT NV met als contactadres Poortakkerstraat 94 te 9051 Gent

  • Adres: Koopvaardijlaan en Schipperskaai  

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en inrichting van de gemeentewegen goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2021073592 aan Koopvaardijlaan   en Schipperskaai  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 57.

  2022_GR_00062 - OMV_2021088142 K - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 1 kavel voor wonen, 1 kavel voor studentenvoorzieningen en een zone voor openbare wegenis - met openbaar onderzoek - Cornelis Sneyssonestraat , Elyzeese Velden 12, 12-13 en 13 - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van gronden in 1 kavel voor wonen, 1 kavel voor studentenvoorzieningen en een zone voor openbare wegenis
  • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen
  • Procedure: Gewone procedure
  • Aantal bezwaren: 6 bezwaren.
  • Aanvrager: Claeyssens en Couckuyt bvba (CC Experts) en Erwin Froyen (CC Experts) gevestigd te Kouterbaan 16/B te 9830 Sint-Martens-Latem
  • Adres: Cornelis Sneyssonestraat , Elyzeese Velden 12, 12-13 en 13

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2021088142 aan Cornelis Sneyssonestraat , Elyzeese Velden 12, 12-13 en 13 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • 58.

  2022_GR_00063 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst - BSO 2: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - deel Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur - Addendum 2 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum 2 bij de bijzondere samenwerkingsovereenkomst met sogent BSO 2: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur, goed te keuren.

  Dit addendum heeft als doel enerzijds het nodige bouwrecht te voorzien in lijn met de eigendomsstructuur en anderzijds de financieel en fiscaaltechnische consequenties van de eigendomsstructuur en het bouwrecht te regelen.

 • 59.

  2022_GR_00053 - Politieverordening tot verlenging van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen - Bekrachtiging

  Met voorliggend besluit wordt de bekrachtiging gevraagd van de "Politieverordening tot verlenging van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen" genomen door de burgemeester in toepassing van artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet op 23 december 2021 waarmee de mogelijkheid voor politie om motorvoertuigen die geluidsoverlast veroorzaken in beslag te nemen als preventieve politiemaatregel werd verlengd tot 31 maart 2022. 

  Het bestuurlijk beslag beoogt de vrijwaring en het herstel van de openbare rust en heeft reeds een zeer sterk preventief effectief gehad met een aanzienlijke daling van het aantal klachten en meldingen tot gevolg. 

 • 60.

  2022_GR_00067 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd aangeduide leden in algemene commissies te vervangen.

 • 61.

  2022_GR_00066 - Notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 20 en 21 december 2021 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 20 en 21 december 2021.

 • 62.

  2022_GR_00031 - Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op de basissubsidie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld – werkingsjaren 2020 -2022 - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het addendum nummer 2 bij de subsidieovereenkomst in het kader van 'uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022' met vzw Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, waarbij een aanvullende subsidie wordt toegekend van 40.000 euro voor het realiseren van een "safe space" voor precaire jongeren via kwalitatief jeugdwelzijnswerk - werkingsjaar 2022.

 • 63.

  2022_GR_00037 - Subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' met OCUP, vzw, Uitvangstraat 36, 9032 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 92.278 euro, voor de periode van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

 • 64.

  2022_GR_00038 - Subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij', Ledeberg - Goedkeuring

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst  voor project 'De Broederij' met Standaertgroep, vzw, Standaertsite 1, 9050 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 121.539 euro, voor de periode van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2025.  

 • 65.

  2022_GR_00014 - Lage-emissiezone - Aanwijzing als beboetingsambtenaar - Goedkeuring

 • 66.

  2022_GR_00052 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstellingsbesluit - ambtenaar met vaststellingsbevoegdheid (A 2021-1757/HD) - Goedkeuring

 • 67.

  2022_GR_00068 - Bevestiging van het besluit van de burgemeester van 11 januari 2022 tot verplichte sluiting van horecazaak 'Klein Mariakerke' (Brugsesteenweg 166, 9000 Gent) op grond van artikel 9bis van de drugwet - Kennisneming