Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00022 - Nieuwe gemeenteweg - Definitieve vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00022 - Nieuwe gemeenteweg - Definitieve vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00022 - Nieuwe gemeenteweg - Definitieve vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling 2022_GR_00022 - Nieuwe gemeenteweg - Definitieve vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 - Vaststelling

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 17, § 5

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft op 27 september 2021 het ontwerp van rooilijnplan voor de nieuwe weg tussen Nieuwscheldestraat en Nederzwijnaarde voorlopig vastgesteld.

Het openbaar onderzoek werd bekendgemaakt door aanplakking van een bericht aan het Stadhuis op 21 oktober 2021, door aanplakking van een bericht ter plaatse op 25 oktober 2021, door publicatie van een bericht in het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2021 en door publicatie van een bericht op de website van Stad Gent op 21 oktober 2021.

Het volledige dossier werd op 21 oktober 2021 neergelegd in het Administratief Centrum Gent Zuid, Balie Bouwen, en was vanaf 25 oktober 2021 digitaal ter inzage op de website van Stad Gent, waar het tot het sluiten van het onderzoek door iedereen kon ingekeken worden.

Er werden geen bezwaren ingediend. Er kan bijgevolg worden overgegaan tot de definitieve vaststelling.

Op 21 oktober 2021 werd via https://www.vlaanderen.be/een-gemeenteweg-aanleggen-verplaatsen-wijzigen-of-opheffen#advies-vragen-over-een-gemeentelijk-beleidskader-rooilijnplan-of-grafisch-plan advies gevraagd aan het Vlaams Departement Mobiliteit. Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen.

Op 25 oktober 2021 werd Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen in kennis gesteld van de geplande rooilijn. Op 26 november 2021 werd geantwoord met: "Het AWV heeft geen bezwaar en geven graag mee dat de rooilijn over het openbaar domein van AWV mag gelegd worden zodat er geen knik in de weg moet gelegd worden, op voorwaarde dat de rooilijn niet op het autosnelwegdomein komt te liggen. Dit vooral ter hoogte van de punten 28 - 29 - 30."

Op 22 oktober 2021 werd Deputatie Provincie Oost Vlaanderen in kennis gesteld van de geplande rooilijn.

Geen formele advisering door de deputatie

De deputatie besliste tijdens de zitting van 27 augustus 2020 om enkel voorstellen (i.c. een rooilijnplan) met een provinciaal (bovenlokaal) belang formeel te adviseren. Aangezien het rooilijnplan voor een louter lokale gemeenteweg wordt vastgesteld, zal de deputatie geen formeel advies verstrekken. 

De openbare vervoermaatschappij De Lijn (vervoerregio.gent@delijn.be) werd op 19 oktober 2021 in kennis gesteld van de geplande rooilijn. Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen.

De openbare vervoermaatschappij NMBS (gebouwen.terreinen@belgiantrain.be) werd op 19 oktober 2021 in kennis gesteld van de geplande rooilijn. Op 21 oktober 2021 werd geantwoord met "Wij kunnen aan deze vraag geen gevolg geven. De NMBS is niet betrokken bij dit terrein."

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de gemeenteraadsbeslissing voorlopige vaststelling van de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4 is de noodzaak van de weg omstandig gemotiveerd.

De definitieve vaststelling is het logische gevolg van de voorlopige vaststelling.

De definitieve vaststelling van de wijziging moet binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek worden vastgesteld, zoniet vervalt het ontwerp (artikel 21, §§ 5 en 6 van het Decreet gemeentewegen).

Adviezen

Deputatie provincie Oost-Vlaanderen Advies niet van toepassing

Tijdens de zitting van 27 augustus 2020 besliste de deputatie om enkel gemeentelijke voorstellen (i.c. een gemeentelijk rooilijnplan) met een provinciaal (bovenlokaal) belang formeel te adviseren. Aangezien het rooilijnplan voor de nieuwe weg tussen Nieuwscheldestraat en Nederzwijnaar, een louter lokale gemeenteweg, wordt vastgesteld, zal de deputatie geen formeel advies verstrekken.

DeLijn Geen advies ontvangen
Er werd geen advies, bezwaar of opmerking ontvangen
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen Gunstig onder voorwaarden

Advies geeft mee dat de rooilijn over het openbaar domein van AWV mag gelegd worden zodat er geen knik in de weg moet gelegd worden, op voorwaarde dat de rooilijn niet op het autosnelwegdomein komt te liggen. Dit vooral ter hoogte van de punten 28 - 29 - 30.

NMBS Advies niet van toepassing
Wij kunnen aan deze vraag geen gevolg geven. NMBS is niet betrokken bij dit terrein.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt de rooilijn voor de verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4, zoals opgenomen op het bij dit besluit gevoegde Rooilijnplan 'Nieuwe weg tussen Nieuwscheldestraat en Nederzwijnaarde' definitief vast.


Bijlagen