Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00030 - Capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs en van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent voor het schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00030 - Capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs en van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent voor het schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00030 - Capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs en van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent voor het schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring 2022_GR_00030 - Capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs en van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent voor het schooljaar 2022-2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 37 novies, 37 decies en 37 undecies;
 • De omzendbrief van 5 juni 2012 m.b.t. inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het basisonderwijs;
 • Het Decreet betreffende Gelijke Onderwijskansen-I van 28 juni 2002;
 • De omzendbrief van 5 juni 2012 m.b.t. het inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedures in het secundair onderwijs voor inschrijvingen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Basisonderwijs

Het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997 bepaalt dat het schoolbestuur verplicht is voor al zijn scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs de capaciteit te bepalen:

 • op niveau van de school
 • op niveau van de vestigingsplaats
 • op niveau kleuteronderwijs
 • op niveau lager onderwijs
 • het type voor het buitengewoon basisonderwijs.

Het Decreet bepaalt eveneens dat het schoolbestuur voor al zijn scholen gewoon- en buitengewoon basisonderwijs de capaciteit kan bepalen:

 • op niveau van het geboortejaar voor het kleuteronderwijs
 • op niveau van het leerjaar voor het lager onderwijs.

Indien het schoolbestuur van deze mogelijkheid geen gebruik maakt, dan kan op niveau van het geboortejaar en op niveau van het leerjaar niet geweigerd worden op basis van capaciteit.
De Stad Gent kiest ervoor om voor al haar scholen waarvan ze het schoolbestuur is, wel gebruik te maken van deze mogelijkheid.

De capaciteiten zijn meegedeeld aan het LOP (Lokaal overlegplatform) Gent.
Dit zijn eveneens de capaciteiten die gebruikt worden in CAR (centraal aanmeldingsregister).

Secundair onderwijs

In het besluit van 27 juni 2011 heeft de gemeenteraad van de Stad Gent de capaciteit goedgekeurd van alle secundaire scholen waarvoor de Stad Gent het schoolbestuur is. 

In de toelichting bij het besluit werd daarbij aangegeven dat het aangewezen is die vastgestelde capaciteit jaarlijks te herbekijken op basis van schommelingen in vraag en aanbod.

Tevens moeten scholen vóór de start van de inschrijvingsperiode voor alle vestigingsplaatsen met een eerste leerjaar van de eerste graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs een capaciteit bepalen op één van volgende niveau's:

- het structuuronderdeel (1A of 1B)

- de combinatie van de beide structuuronderdelen (1A én 1B)

In het buitengewoon secundair onderwijs moet (met uitzondering van type 5, waar dit niet verplicht is) het schoolbestuur voor elk van zijn scholen de capaciteit bepalen op één of meerdere van volgende niveau's:

- de school

- de vestigingsplaats

- de opleidingsvorm

- het type

- het structuuronderdeel

- de combinatie van twee of meerdere structuuronderdelen

- de pedagogische eenheid

Deze capaciteiten worden doorgegeven aan het LOP (Lokaal Overlegplatform).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor het schooljaar 2022-2023 moet de capaciteitsbepaling van de scholen van het gewoon- en buitengewoon basisonderwijs en van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent worden goedgekeurd.


Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bepaling van de capaciteit van de scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en van het secundair en het buitengewoon secundair onderwijs van het Stedelijk Onderwijs Gent voor het schooljaar 2022-2023, zoals vermeld in bijlagen.