Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00011 - Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus - bijakte bij de overeenkomst - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00011 - Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus - bijakte bij de overeenkomst - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00011 - Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus - bijakte bij de overeenkomst - Goedkeuring 2022_GR_00011 - Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus - bijakte bij de overeenkomst - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 1 maart 2021 de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met de nv GEDEVCO, Gordunakaai 87, 9000 Gent, betreffende het organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus. De nv GEDEVCO is de projectontwikkelaar die het geheel van de site AC Portus (voormalig RTT-gebouw), gelegen in de Keizer Karelstraat nr 1, een herbestemming geeft.

De bestaande gebouwen werden voor een groot deel afgebroken en belangrijke grondwerken zijn hiervoor nodig. De hoeveelheid afbraakpuin (steen en beton) wordt geschat op 35.000 ton, het af te voeren grondverzet wordt geschat op 120.000 ton. 

Gezien de grote impact op de verkeersveiligheid werd er voor geopteerd om het transport van zowel het breekpuin als het grondverzet via de waterweg te organiseren. 

Naast de overeenkomst met de bouwheer sloot de Stad tevens een overeenkomst met De Vlaamse Waterweg “Het ondersteunen van het watergebonden transport voor het project Portus Ganda in de stad Gent”, teneinde afspraken te maken om dit watergebonden transport te organiseren. Deze overeenkomst werd ook goedgekeurd door de gemeenteraad van 1 maart 2021.

Doordat het breekpuin, om veiligheidsredenen, enkel via de waterweg kan worden getransporteerd in gebroken toestand (fijne granulaten), werd door nv GEDEVCO een omgevingsvergunning voor het exploiteren van een tijdelijke breekwerf aangevraagd op 21 december 2020. 

Deze vergunning werd door de Provinciale Omgevingscommissie van 11 mei 2021 negatief geadviseerd. Dit advies werd tevens door de Oost-Vlaamse Deputatie bevestigd en de vergunning werd geweigerd. 

Door deze weigering moet worden afgeweken van eerdere afspraken, en wordt de afvoer van het breekpuin via wegtransport georganiseerd, en dient te worden afgeweken van de afspraken in vermelde overeenkomst “Organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus”. 

In het kader van dit wegtransport legt de Stad de bouwheer en afbraakaannemer een aantal Minder-Hinder maatregelen op.

De Stad zal een vrijstelling op de belasting inname openbaar domein, die specifiek aan deze opgelegde maatregelen zijn verbonden, toepassen.

De afvoer van het grondverzet zal wel blijvend via de waterweg worden georganiseerd (conform samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad van 1 maart 2021).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierbij wordt de bijakte bij de overeenkomst met de nv GEDEVCO, Gordunakaai 87, 9000 Gent, betreffende het organiseren van watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus voor goedkeuring voorgelegd.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de  bijakte bij de overeenkomst met nv GEDEVCO, Gordunakaai 87, 9000 Gent, betreffende het organiseren van het watergebonden transport in het kader van de afbraak en grondverzet AC Portus, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen