Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00028 - Reglement voor de inrichting van speelstraten - Wijziging

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00028 - Reglement voor de inrichting van speelstraten - Wijziging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00028 - Reglement voor de inrichting van speelstraten - Wijziging 2022_GR_00028 - Reglement voor de inrichting van speelstraten - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 24 maart 2014 keurde de gemeenteraad het 'Reglement voor de inrichting van speelstraten' goed. Op 14 december 2015 werd het reglement gewijzigd. Op 22 juni 2020 werd het reglement gewijzigd. 

Thans worden volgende wijzigingen aan het 'Reglement voor de inrichting van speelstraten' voorgelegd:

  • De aanvragers van een speelstraat kunnen ook een speelstraat op  de buitenspeeldag aanvragen.  Dit willen we nu expliciet in het speelstratenreglement opnemen om de verkeerstechnische advisering te faciliteren. In  het verleden gebeurde dit via de procedure Inname Openbaar Domein. 
  • De verkeerstechnische advisering gebeurt niet meer door het Mobiliteitsbedrijf, maar door de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.
  • De bijzondere bepaling ter realisatie van extra speelstraten in de zomer van 2020 n.a.v. de corona-pandemie is niet meer van toepassing en werd verwijderd.

Dit resulteert in een wijziging in volgende artikels van het 'Reglement voor de inrichting van speelstraten': art.1, art.2, art.3, art.4, art.5.

Deze wijzigingen treden in werking op 1/2/2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Een reglementswijziging wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Activiteit

AC34059 Uitbouwen jeugdruimtebeleid

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt het 'Reglement voor de inrichting van speelstraten' zoals aangegeven het het 'Document wijzigingen' in bijlage.

De wijzigingen treden in werking op 1/2/2022.


Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Reglement voor de inrichting van speelstraten', zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Document wijzigingen.pdf
  • Reglement voor de inrichting van speelstraten (versie 2014, gewijzigd in 2020).pdf
  • Reglement voor de inrichting van speelstraten - gecoördineerde versie.doc