Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00007 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor ontmoetingsbevorderende acties in het kader van de Armste Week - La Grande Bouffe - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00007 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor ontmoetingsbevorderende acties in het kader van de Armste Week - La Grande Bouffe - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00007 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor ontmoetingsbevorderende acties in het kader van de Armste Week - La Grande Bouffe - Goedkeuring 2022_GR_00007 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor ontmoetingsbevorderende acties in het kader van de Armste Week - La Grande Bouffe - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 12.546,80

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een eenmalige subsidie aan Cirq vzw,  Ossenstraat 96, 9000 Gent die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

De COVID-regelgeving beperkt momenteel weer drastisch de kansen tot contact, ontmoeting en feesten. Dit in de donkere wintermaanden van het jaar tijdens welke zoveel mogelijk aanbod ter versterking van de sociale samenhang, de geestelijke gezondheid en het tegengaan van vereenzaming aangewezen is.

De Armste Week wordt georganiseerd door het Solidariteitsfonds in samenwerking met het Gents Kunstenoverleg, met als één van de trekkende organisaties Cirq vzw. Het initiatief Armste Week biedt heel wat kansen tot inspelen op solidariteit en brengt Gentenaars op een coronaveilige manier in verbinding met elkaar. Het Gents Solidariteitsfonds en het Gents Kunstenoverleg breien daarmee een vervolg aan de succesvolle editie van vorige winter. Heel wat van de culturele partners werkten najaar 2020 mee aan de campagne Gentoverwintert en Covitesse. Ook in het voorjaar en zomer 2021 ontplooiden ze buurtgerichte acties, in samenwerking met en ondersteund door het stadsbestuur (o.a. Dienst Ontmoeten en Verbinden). 

Voor het initiatief de Armste Week 2021 kende het college in vergadering van 19/11/2021 op basis van het subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van coronaveilige evenementen (‘Knaldrangfonds’) een subsidie van 9.500 euro toe aan het initiatief De Armste Week - La Grande Bouffe.

De opzet van de Armste week heeft ook een vertaalslag naar de buurten en buurtcentra, een opportuniteit die de voorbije weken door de organisatoren en in afstemming met de Dienst Ontmoeten en Verbinden is uitgewerkt. De maaltijden van La Grande Bouffe zullen ook in diverse buurtcentra kunnen worden afgehaald en er worden coronaveilige activiteiten toegevoegd om in de buurten warmte te brengen in de komende moeilijke periode. Deze activiteiten zijn uiteraard afgestemd op de activiteiten die vanuit het Knaldrangfonds worden ondersteund. 

Gezien de hoogdringendheid (de Armste Week heeft plaats van 13 tot en met 19 december 2021 en van de organisatoren kan geen langdurige prefinanciering worden verwacht) wordt dit besluit uitzonderlijk geagendeerd op het eerstkomende college, op voorwaarde van een bekrachtiging in gemeenteraadsvergadering van januari 2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie dient gebruikt te worden voor de ontplooiing van ontmoetingsbevorderende acties in het kader van het initiatief de Armste Week - La Grande Boufe.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Cirq vzw heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent:

  • Begroting van het initiatief
  • Niet-limitatieve lijst van ontmoetingsbevorderende acties die worden toegevoegd aan het initiële opzet van het initiatief.

De stukken werden in orde bevonden.

Cirq vzw is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen door overschrijving op rekeningnummer BE88001494618941 van Cirq vzw, Ossenstraat 96, 9000 Gent.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Ontmoeten en Verbinden 
Budgetplaats 3515500AW 
Categorie* E_SUBS 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 12546,80 
Totaal 12546,80 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35155 Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Bekrachtigt de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 12.546,80 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Cirq vzw,  Ossenstraat 96, 9000 Gent met als doel ontmoetingsbevorderende acties in het kader van het initiatief de Armste Week - La Grande Bouffe.