Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00034 - Subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 21:46
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Tom De Meester; Fourat Ben Chikha; Alana Herman

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00034 - Subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 40
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00034 - Subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring 2022_GR_00034 - Subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaar 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 2.699.542,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De voorbije jaren is er samengewerkt met vzw Samenlevingsopbouw, Blaisantvest 70, Gent, in verschillende Gentse wijken in het kader van stadsontwikkelingsprojecten. Deze werking wordt voortgezet, met nadruk op actieve bewonersparticipatie van kwetsbare bewoners.

Er wordt in de samenwerking ook sterk de nadruk gelegd op basisopbouwwerk. Een stad op mensenmaat is een stad die oog heeft voor samenlevingsissues en daar met bewoners - ook met de meest kwetsbare - aan werkt. Verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van maatschappelijk kwetsbare buurtbewoners door hun invloed te versterken op hun eigen leven en hun omgeving. Een belangrijke focus hierbij is het versterken van de bewonersparticipatie in sociale hoogbouw, in actieve samenwerking met relevante buurtactoren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door het inzetten van de ervaring van Samenlevingsopbouw vzw in wijken waar stadsvernieuwingsprojecten lopen of waar er veel sociale huisvesting geconcentreerd is, worden verschillende bevolkingsgroepen, ook de meest achtergestelde bewoners, op een actieve en participatieve manier betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk. Tegelijkertijd worden sterkere groepen aangesproken op hun engagement. Samenlevingsopbouw vzw zet in op het uitbouwen van verschillende netwerken mbt stadsvernieuwingsprojecten, sociale huisvesting,.. . Dit gaat van het uitbouwen van coalities, meedenken, aanpassen en werken aan deelprojecten in overleg met alle actoren, Dit alles om de levenskwaliteit in de wijken te verhogen.

Er wordt gewerkt met een geïntegreerde overeenkomst, waarbij doelstellingen en de daaruit voortvloeiende opdrachten van verschillende diensten aan Samenlevingsopbouw vzw gebundeld worden in één overeenkomst voor de volledige werking. De geformuleerde prestaties zijn hierdoor beter op elkaar afgestemd en ook de opvolging ervan zal gecoördineerd gebeuren.

In mei 2020 startte het praktijkgericht onderzoek 'sociaal middenveld'. Het doel van dit onderzoek is om de samenwerking tussen Stad Gent en het sociaal middenveld en tussen de
middenveldorganisaties onderling te verbeteren en versterken. Het onderzoek moet vervolgens uitmonden in aanbevelingen voor een doordacht, efficiënt en coherent ondersteuningsbeleid van het Gentse sociale middenveld. Dit leidde tot een bijkomende focus op de buurt rond de hoogbouw aan de Afrikalaan.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Beleidsparticipatie 
Budgetplaats 3454000GW 
Categorie*
Subsidiecode niet relevant 
2022 585.000 
2023 664.684
2024681.368
2025698.470
202670.020
Totaal 2.699.542 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34540 Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Samenlevingsopbouw vzw, Blaisantvest 70 te 9000 Gent, voor de emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, zoals gevoegd in bijlage.