Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00033 - Addendum voor de werkingsjaren 2022-2023 bij de subsidieovereenkomst Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00033 - Addendum voor de werkingsjaren 2022-2023 bij de subsidieovereenkomst Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00033 - Addendum voor de werkingsjaren 2022-2023 bij de subsidieovereenkomst Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring 2022_GR_00033 - Addendum voor de werkingsjaren 2022-2023 bij de subsidieovereenkomst Investeringssubsidie De Koer - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Vzw De Vergunning is sinds 1 juni 2016 erfpachter van een perceel gelegen te Meibloemstraat 86 dat van de straat- tot de achterkant langs één zijde volledig bebouwd is met een amalgaam van originele bouw, renovaties en koterijen, grotendeels verouderd en in slechte staat. De vzw engageerde zich om een gefaseerde vernieuwbouwing van de site te realiseren.
In de periode van 2016 tot 2019 werd kennisgemaakt met de gebouwen en het terrein en werden de noodzakelijke instandhoudings-, sanerings- en renovatiewerken uitgevoerd om de sociale en culturele werking van de vzw te kunnen opstarten. In de komende jaren zal op de site gefaseerd vernieuwbouwd worden.

De Koer is een bruisende creatie- en ontmoetingsplek in het midden van de Brugse Poort te Gent; een concrete ruimte in de stad als beweeglijk speelveld voor sociale en
artistieke projecten en initiatieven. De Koer zet volop in op gedeeld ruimtegebruik; ze stellen de infrastructuur ter beschikking aan bewoners en verenigingen. De Koer is hierdoor een bedrijvige uitvalsbasis voor buurtbewoners, kunstenaars, burgers en vrijdenkers. Een plek waar een verscheidenheid aan mensen werkt en deelneemt aan een nog grotere verscheidenheid aan activiteiten.
De Koer wordt gedragen vanuit een open gemeenschap; de werking ligt in handen van verschillende werkgroepen die zich engageren voor bepaalde delen van de werking. Het hart van de werking is het forum; een maandelijkse bijeenkomst waar iedereen elkaar ontmoet en dialoog wordt ondersteund.
Zo bouwt de Koer aan een open plek waarbij zowel de werking als het programma op een participatieve manier tot stand komen. Door deze innovatieve manier van werken, geïnspireerd door ‘ de commons ’, neemt de Koer een boeiende en noodzakelijke plaats in het Gentse middenveld in, met uitstraling naar Vlaanderen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het convenant met vzw De Vergunning, dat werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 juni 2020 voor de periode 01/07/2020 tot en met 31/12/2021, betreft een investeringssubsidie voor de vernieuwbouw van de middenbouw en gedeelte van de achterbouw op de Koer. Deze eerste fase van de vernieuwbouw betreft een compactering van het huidige programma. Een doordachte afbraak van vervallen stukken maakt plaats voor meer open ruimte. De kantoorruimte voor de werking en keuken worden samengebracht in een bestaand, maar grotendeels ongebruikt volume in de middenbouw. De foyer en het sanitair worden herbouwd in het volume van de achterbouw.

Het voorbije jaar waren er echter problemen met het aanbesteden van de werken en de beschikbaarheid van aannemers door de coronacrisis. De Koer heeft dan de procedure helemaal opnieuw moeten opstarten, waarbij ze de werken hebben opgesplitst in verschillende loten. Die procedure is nu lopende. Maar dat betekent dat de uitvoering van de werken pas in het najaar 2022, met één jaar vertraging, kunnen aanvangen.

Vandaar het voorstel om de overeenkomst, middels het bij dit besluit gevoegde addendum, in de tijd te verlengen, zonder extra kosten voor de Stad, nl. van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Activiteit

PR40008 Verankeren, versterken en stimuleren van innovatieve participatie- en/of co-creatie-initiatieven

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum voor de werkingsjaren 2022-2023 bij de subsidieovereenkomst voor De Koer, een fijnschalige, multidisciplinaire, artistieke en sociale werking in het midden van de Brugse Poort te Gent, met vzw De Vergunning, Meibloemstraat 86, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.