Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00018 - Samenwerkingsovereenkomst met de steden Sint-Niklaas en Lokeren voor de uitbreiding revalidatieovereenkomst MSOC Gent met een antenne Waasland - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00018 - Samenwerkingsovereenkomst met de steden Sint-Niklaas en Lokeren voor de uitbreiding revalidatieovereenkomst MSOC Gent met een antenne Waasland - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00018 - Samenwerkingsovereenkomst met de steden Sint-Niklaas en Lokeren voor de uitbreiding revalidatieovereenkomst MSOC Gent met een antenne Waasland - Goedkeuring 2022_GR_00018 - Samenwerkingsovereenkomst met de steden Sint-Niklaas en Lokeren voor de uitbreiding revalidatieovereenkomst MSOC Gent met een antenne Waasland - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, inzonderheid artikel 110, eerste lid;
  • Het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2018 houdende uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, inzonderheid artikel 372;
  • Revalidatieovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Gent, namens zijn Medisch-sociaal opvangcentrum voor Druggebruikers (MSOC) van 27 mei 2019 in het bijzonder artikel 11 inzake de oprichting van regionale antennes

Voorgestelde uitgaven

€ 686.460,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 1 oktober 2021 keurde de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding een uitbreidingsdossier ambulante verslavingszorg goed voor zes ambulante werkingen in Vlaanderen. De Vlaamse overheid beoogt hiermee een spreiding en betere toegankelijkheid van ambulante gespecialiseerde verslavingszorg in Vlaanderen.
Hierbij werd een budgethoging van € 171 615 voor MSOC Gent toegekend met als doel de versterking van de ambulante werking in het Waasland te voorzien, meer specifiek vanuit Sint-
Niklaas en Lokeren. Deze verhoging is recurrent.

MSOC Gent speelde een actieve rol in de totstandkoming van dit dossier dat een formalisering binnen de bestaande revalidatieovereenkomst MSOC Gent beoogt. Het dossier werd positief geadviseerd door de expertencommissie, de sectorale adviescommissie geestelijke gezondheidszorg en het Agentschap Zorg en Gezondheid.MSOC Gent neemt reeds meer dan 20 jaar een coördinerende rol op door de uitrol van een medisch consult in beide steden,  gesubsidieerd met (eerdere) provinciale en lokale
projectmiddelen buiten de bestaande overeenkomst MSOC Gent.
De huidige uitbreiding en integratie van een antenne Waasland in de revalidatieovereenkomst zal de dienstverlening daar versterken en aansluiten op de grotere eenvormigheid binnen de sector verslavingszorg die de Vlaamse overheid nastreeft.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de Stad Gent zal deze uitbreiding bijdragen tot het verhogen van expertise inzake een ruimer gamma van verslavingsmiddelen. De lokale besturen in het Waasland zullen voor de
dienstverlening aan cliënten op hun grondgebied kunnen rekenen op een structureel verankerde sterke expertise van het MSOC Gent die nu ook opstart van cliënten ter plaatse en een psychosociaal behandelingsaanbod mogelijk zal maken ..

De uitbreiding op de bestaande revalidatieovereenkomst dekt de dienstverlening door verslavingsartsen op zelfstandige basis (9u/week) als medische pijler en de uitbouw van een evenwaardige psychosociale pijler. Hiervoor worden 2 VTE (master/bachelor) aangeworven die vanuit Stad Gent worden tewerkgesteld.

De antennewerking in het Waasland zal inhoudelijke meerwaarde bieden voor de Stad Gent en is budgetneutraal. Om als Stad Gent financieel break-even te werken binnen deze samenwerking werd afname van een overhead van 15% ingeschreven binnen de samenwerkingsovereenkomst. Dit is het standaardpercentage gehanteerd voor de samenwerkingsovereenkomsten Stad Gent Gezondheid en Zorg. We behalen deze 15% doordat de tegenwaarde van een deel van de forfaitair gesubsidieerde werkingsmiddelen niet naar Sint-Niklaas en Lokeren doorgestort zal worden, maar deze steden zelf deze tegenwaarde voorzien als eigen inbreng. Het gaat hier onder andere om de lokalen en bijhorende faciliteiten en specificiteit die zij ter beschikking stellen. Verder wordt bekeken of de werklast van de 0,3 VTE medewerker die forfaitair voorzien is voor het administratief verwerken van prestaties opgevangen kan worden binnen het bestaande team.
De uitbreidingsmiddelen zijn beschikbaar en kunnen retroactief aangewend worden om de aanwervingen toe te laten en de (uitgebreidere) werking ook effectief op te starten. Het Agentschap Zorg en Gezondheid laat toe te starten in afwachting van de aanpassing revalidatieconventie. Hiervoor gebeurt nog een herberekening van het revalidatieforfait op basis van de geactualiseerde personeelsequipe.
Gezien het om een uitbreiding van een bestaande werking met gesubsidieerde middelen gaat, is ingezet op aantoonbare start volgens de nieuwe formule vanaf 1 januari 2022, waarbij gradueel de uitbreiding met nieuwe medewerkers zal opstarten.

Om de goede samenwerking uit het verleden te valoriseren en de toekomstige werking zo maximaal mogelijk te optimaliseren werd dit dossier nauw voorbereid met de betrokken lokale besturen en de respectievelijke bevoegde schepenen. Dit resulteerde in voorliggende samenwerkingsovereenkomst die de gedeelde inbreng en engamenten vastlegt.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* MSOC 
Budgetplaats  345360000 
Categorie* 6142000 
Subsidiecode RZV.RZV 
2022 171. 615  
2023 171. 615  
2024 171. 615  
2025 171. 615  
Later  
Totaal 686.460 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* MSOC 
Budgetplaats 345360000 
Categorie* 7040000 
Subsidiecode RZV.RZV 
2022 171.615 
2023 171.615  
2024 171.615  
2025 171.615  
Later  
Totaal 686.460 

Verwachte ontvangsten

€ 686.460,00

Activiteit

AC34536 Beheren van een ambulante, laagdrempelige, multidisciplinaire voorziening voor middelenverslaafden

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met de steden Sint-Niklaas en Lokeren in het kader van de uitbreiding revalidatieovereenkomst MSOC Gent die uitgebreidere dienstverlening in Waasland voorziet.


Bijlagen