Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00059 - Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project 'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00059 - Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project 'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00059 - Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project 'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring 2022_GR_00059 - Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project 'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven

€ 40.500,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft in de meerjarenplanning middelen voor  de realisatie van het openbaar domein bij de sociale nieuwbouw binnen het project CLT Meulestede voorzien. 

Het CLT-project zal worden ontwikkeld op een braakliggend stuk grond van sogent, tussen de Goedendagstraat, Marseillestraat en de New Orleansstraat.

De Stad staat in voor het ontwerp en de aanleg van het openbaar domein rondom het project. Doelstelling is de realisatie van kwalitatief openbaar domein, het ontsluiten van een ruim binnengebied voor de wijk, het voorzien van veilige zachte verbindingen naar en doorheen het beschikbare groen.

Naast het ontwerp en uitvoering van het openbaar domein, is ook het bouwrijp maken van het terrein in de scope voorzien. Dit houdt in dat enkele aanpalende garageboxen en vervallen bijgebouwtjes gesloopt moeten worden.

Deze gebouwtjes bevinden zich op grond van sogent. Aan sogent wordt gevraagd deze te slopen, de Stad kent hiervoor een investeringssubsidie toe.

Het CLT-model is een alternatief woonmodel waar mensen met een laag inkomen de mogelijkheid krijgen om een woning aan te kopen én waarbij over de generaties heen de woningen voorbehouden blijven voor deze doelgroep.

Met dit project wil de Stad, in samenwerking met enkele partners, het woonaanbod voor kwetsbare doelgroepen verruimen.

Woningent werd aangesproken om de bouwwerken uit te voeren. In het voorjaar van 2022 zullen de bouwwerken effectief starten. De gronden moeten tegen die datum bouwrijp zijn, en dus de garages en bijgebouwen van sogent gesloopt zijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd een 'subsidieovereenkomst voor het slopen van garages en bijgebouwen binnen het project Omgevingsaanleg CLT Meulestede' opgemaakt, te sluiten met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent - Uitvoeringstermijn investeringsproject: van 01/01/2022 tot en met 01/06/2022.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden. De verstrekker heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te controleren, bij verzet tegen de controle ter plaatse dient de subsidie terugbetaald te worden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Projectbureau Ruimte 
Budgetplaats PR40621
Categorie* Investeringssubsidie
Subsidiecode VLA-GSB17
2022 40.500
Totaal 40.500


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

PR40621 Omgeving sociaal huisvestingsproject CLT Meulestede – aanleg openbaar domein

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde 'subsidieovereenkomst voor het slopen van garages en bijgebouwen binnen het project Omgevingsaanleg CLT Meulestede ' met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent, houdende de toekenning van een subsidie van 40.500 euro. 


Bijlagen