Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00032 - Nieuw reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2022-2024 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 21:52
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Andere.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Tom De Meester; Fourat Ben Chikha

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00032 - Nieuw reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2022-2024 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 41
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 5
Karlijn Deene, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 5
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sandra Van Renterghem, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00032 - Nieuw reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2022-2024 - Goedkeuring 2022_GR_00032 - Nieuw reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2022-2024 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 2007 werd er binnen de Stad Gent, in het kader van het Decreet Lokaal Sociaal Beleid, een signalenprocedure opgestart (tweejaarlijkse signalenbundel). Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid stelt dat het lokaal bestuur het lokaal sociaal beleid moet coördineren. De signalenprocedure is één van de instrumenten die hiertoe bijdragen. Ze heeft als doel signalen uit het brede welzijnsveld te bundelen en aan te pakken, in samenwerking met sociale welzijnsactoren. 

Vanaf 2015 tot 2020 werd er binnen de regierol armoede gewerkt met een projectoproep armoede. Het brede sociale middenveld werd gericht gestimuleerd om flankerend te werken op doelstellingen uit het armoedebeleidsplan. Hiermee werd samenwerking in armoedebestrijding aangewakkerd op actuele thema’s, werden concrete hiaten aangepakt en/of draagvlak gecreëerd. Centraal stond het zoeken naar ingrijpen op structurele hefbomen in de strijd tegen armoede, eerder dan symptoombestrijding. Vanaf 2022 worden de armoedemiddelen geïntegreerd in het Sociaal Innovatiefonds. Op basis van de ervaringen en evaluatie van de projectoproep armoede, wordt voor dit fonds ook een traject voorzien waarin coaching en begeleiding rond sociale innovatie wordt uitgewerkt.

Sinds 2020 is het Sociaal Innovatiefonds een nieuw instrument om van meet af aan in te zetten op een concrete aanpak van deze structurele stadsbrede signalen. In het bestuursakkoord staat: “We stimuleren innovatie in de sociale en welzijnssector. We voorzien budget waarmee we ruimte creëren om in de brede welzijnssector innovatieve en creatieve modellen uit te werken, nieuwe samenwerkingsverbanden te verkennen en in te spelen op hiaten.” De snelle veranderingen in het sociaal domein vragen om een andere benadering van burgers en hun vragen, en om nieuwe verhoudingen tussen burger, maatschappelijke organisaties, markt en overheid. Sociale innovaties zijn goed voor de samenleving als geheel én voor het welzijn van individuen, vooral voor mensen in een kwetsbare situatie.  

Met het Sociaal Innovatiefonds wil de Stad Gent oplossingen vinden voor knelpunten in de praktijk. De Stad wil het brede middenveld stimuleren om maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier concreet aan te pakken en samenwerkingen over domeinen en sectoren op te zetten. Kwetsbare doelgroepen worden actief betrokken in de uitrol van de projecten.

Voor de projectoproep 2020 kwamen alle signalen uit de signalenbundel 2018 in aanmerking en werden 10 projecten geselecteerd die in januari 2021 zijn opgestart. In het voorjaar van 2022, een jaar na het eerste projectjaar, worden deze projecten tussentijds geëvalueerd. Met inbegrip van de eerste projectoproep in 2020, wordt op tweejaarlijkse basis drie keer een projectoproep voorzien.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de tweede projectoproep 2022-2024 leggen we een nieuw reglement voor, met inwerkingtreding op 1 februari 2022. Stad en middenveld evalueerden de eerste projectoproep in 2021. De Stad legde na het prioriteren en bespreken van signalen uit de signalenbundel 2021, met feedback hierop vanuit het middenveld, drie thema’s voor aan het sociaal middenveld. Hierop volgde opnieuw feedback vanuit het middenveld. Op basis van de input werden drie thema’s geselecteerd en omschreven voor de nieuwe projectoproep:

1. De toegankelijkheid van communicatie en informatie verhogen. Hierbij gaat het over vernieuwende projecten rond o.a. de digitale kloof, hoogdrempelige of complexe digitale, fysieke en telefonische dienstverlening, heldere taal of versnipperde informatie over dienstverlening. Het kan interessant zijn om dit thema te koppelen aan andere signalen in de signalenbundel. Zo is er nood aan informatie over specifieke thema’s, zoals bijv. het aanbod rond vrije tijd voor kinderen en gezinnen of initiatieven rond betaalbaarheid secundair onderwijs.

2. De toegankelijkheid van de huurmarkt verhogen. Specifiek wil de stad Gent inzetten op vernieuwende vormen van samenwerking (bijvoorbeeld met immokantoren) rond duurzame huisvesting. We nemen hierbij een focus op personen die instellingen verlaten zonder stabiele woonoplossing of die langer in de instelling verblijven wegens gebrek aan een stabiele woonoplossing. Onder instellingen verstaan we o.a. gevangenis, geestelijke gezondheidszorg, (psychiatrische) ziekenhuizen, jongerenvoorzieningen, opvangstructuur Fedasil. Ook andere projecten die de toegankelijkheid van de huurmarkt op een innovatieve manier verhogen komen in aanmerking.

3. De weerbaarheid van kinderen en jongeren en hun context versterken. Hierbij gaat het over vernieuwende projecten voor iedereen die rechtstreeks met kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie aan de slag gaat, zowel in de gezinscontext als daarbuiten, op school, in de vrije tijd, … De coronacrisis heeft dit signaal nog versterkt.

De belangrijkste krachtlijnen van het reglement zijn: 

- Doel: een project moet een antwoord bieden op één van de drie thema’s. De Stad wil het brede middenveld stimuleren om maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier concreet aan te pakken en samenwerkingen over domeinen en sectoren op te zetten. Kwetsbare doelgroepen worden actief betrokken in de uitrol van de projecten.  

- Procedure: het reglement voorziet 1 indieningsperiode van drie maanden met als deadline 15 juni 2022. In de indieningsfase van de projectvoorstellen wordt er ingezet op trajectbegeleiding sociale innovatie door een externe partner zodat minder voor de hand liggende partnerschappen kunnen ontstaan en er innovatieve methodieken naar voor geschoven worden in de projecten. Eens het project geselecteerd is, krijgen de indieners ook trajectbegeleiding tijdens het project. 

- Jurering: aan de hand van de in het reglement opgenomen criteria worden de aanvragen beoordeeld door een vertegenwoordiger Lokaal Sociaal Beleid, een vertegenwoordiger signalenbeleid Eerstelijnszone Gent vzw, een externe vertegenwoordiger middenveld, een extern expert lokaal sociaal beleid en een expert sociale innovatie. 

- Beperkende voorwaarden: elke vereniging zonder winstoogmerk (vzw), feitelijke vereniging of erkende coöperatieve vennootschap waarvan de werking zich op het grondgebied van Gent bevindt, van wie de doelgroep in Gent woont én die aan de hand van een project een concreet en innovatief antwoord kan geven op uitdagingen rond één van de drie thema’s, kan een aanvraag indienen. Elk projectvoorstel hanteert een sociaal innovatieve invalshoek en heeft als doelgroep mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. 

De Dienst Lokaal Sociaal Beleid is belast met de controle van/het toezicht op de uitvoering van dit reglement. 

Activiteit

AC34003 Regisseren initiatieven op vlak van (Lokaal) welzijn

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2022-2024, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen