Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00040 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk ontwerp' - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 21:36
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Gert Robert; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00040 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk ontwerp' - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 6
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Sonja Welvaert
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00040 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk ontwerp' - Goedkeuring 2022_GR_00040 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk ontwerp' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 100.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Sint-Bernadettewijk is een sociale woonwijk van 190 woningen die is ontworpen en gerealiseerd als tuinwijk. De wijk werd oorspronkelijk opgericht in 1923 op het Gentse grondgebied door de Gentse Maatschappij voor Goedkope Woningen. De Sint-Bernadettewijk ligt in het noorden van Gent en is een onderdeel van de wijk Sint-Amandsberg op de grens met de wijk Oostakker. 

Uit de screening van het patrimonium op basis van de Woningkenmerken in 2018 kan vastgesteld worden dat de wooneenheden niet meer voldoen aan de hedendaagse normen op vlak van woon- en bouwkwaliteit, energieprestatie, akoestiek, enz. De gebouwen bevinden zich in het laatste stadium van hun levensloop en het verval zal nu nog versnellen. 

Er werd overleg met de stadsdiensten en de stadsbouwmeester opgestart om na te gaan welke de mogelijke opties (renovatie van de wijk en vervangingsbouw) zijn. Op basis van de screening en na verdere raadpleging van de stadsdiensten heeft de Raad van Bestuur van WoninGent beslist om over te gaan tot de vervanging van de wijk door een 21ste-eeuwse tuinwijk.  

Binnen de ruimte die aanwezig is, zal het aantal woningen met een kwart worden verhoogd van een 200-tal woonentiteiten naar een 250-tal. De Sint-Bernadettewijk is een van de weinige plekken waar nog ruimte is om een groot aantal sociale huurwoningen voor dergelijke gezinnen te bouwen. Bovendien is er een vernieuwde school in de wijk zelf gelegen. De bijkomende woonentiteiten zullen daarenboven gebruikt worden om een mix aan woningtypes te kunnen realiseren zodat de wijk levensloopbestendig wordt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De samenwerkingsovereenkomst die ter goedkeuring wordt voorgelegd bevat afspraken tussen WoninGent, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lange Steenstraat 54, VMSW, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 94, en de Stad Gent voor de Ontwerpopdracht voor vervangingsbouw in de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg. De samenwerkingsovereenkomst heeft geen betrekking op de realisatie van de werken, hiervoor zal een aparte samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten.


De Ontwerpopdracht bestaat uit drie deelopdrachten:

Deelopdracht 1: stedenbouwkundige studie: opmaak typologisch voorontwerp
Stad Gent is opdrachtgever voor deze deelopdracht en stelt de leidend ambtenaar aan voor deze deelopdracht.
Stad Gent betaalt het ereloon verbonden aan deze deelopdracht en kan hiervoor subsidies aanvragen bij VMSW.

Deelopdracht 2A: ontwerp woningen
 
WoninGent is opdrachtgever voor deze deelopdracht en stelt de leidend ambtenaar aan voor deze deelopdracht.
 WoninGent betaalt het ereloon verbonden aan deze deelopdracht. Hiervoor zal er FS3 financiering aangevraagd worden bij de VMSW.

Deelopdracht 2B: publieke infrastructuur
VMSW is opdrachtgever voor deze deelopdracht en stelt de leidend ambtenaar aan voor deze deelopdracht.
VMSW betaalt het ereloon verbonden aan deze deelopdracht, behalve voor het gedeelte dat niet functioneel is voor het sociaal wonen. Als de VMSW niet alle werken met betrekking tot het toekomstig openbaar domein ten laste kan nemen, zal hiervoor een bijkomende samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten.

De Partijen komen overeenkomstig art. 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten overeen om de Ontwerpopdracht in het algemeen belang gezamenlijk te plaatsen waarbij WoninGent zal optreden op als aanbestedende overheid voor wat betreft de gunning. WoninGent moet de opdrachtdocumenten en het selectie- en gunningsvoorstel vooraf ter goedkeuring voorleggen aan alle Partijen.

De Stad Gent verbindt zich er verder toe om  in te staan voor de opmaak van het opmetingsplan en samen met WoninGent een bijdrage leveren voor de vergoeding van de laureaten aan wie de opdracht niet gegund wordt. 

Deze kosten zullen gedragen worden binnen het projectbudget, hiervoor werd in de stadsbegroting 100.000 euro voorzien.

Met de goedkeuring van deze samenwerkingsovereenkomst wordt het startschot gegeven om met de betrokken partijen in 2022 een ontwerpteam aan te stellen en te starten met de stedenbouwkundige studie.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Projectbureau Ruimte 
Budgetplaats PR40877  
Categorie*
Subsidiecode  
2022 50000 
2023 50000 
Totaal  

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35383 Leiden en coördineren van masterprojecten en projecten

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met WONINGENT CVBA-SO  en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk ontwerp' zoals gevoegd in bijlage.