Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00046 - Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord - Voorafname IFIC Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00046 - Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord - Voorafname IFIC Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00046 - Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord - Voorafname IFIC Dienst Kinderopvang - Goedkeuring 2022_GR_00046 - Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord - Voorafname IFIC Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/nonprofit-sectoren;
  • Protocol gesloten tussen de sociale partners van de publieke sector m.b.t. de invoering van de IFIC-barema's in de geregionaliseerde sectoren, de voorafnames op IFIC in de klassieke zorg en welzijnssectoren en de financiering van de lokale besturen ter uitvoering van het VIA6-akkoord van 30 maart 2021, luik koopkracht publieke sector;
  • Brief van 22 december 2021 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3 en 56§1;
  • Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent, bijlage 1, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 24 november 2020 sloten de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederaties een voorakkoord over een opwaardering van een aantal sectoren waaronder de zorgvoorzieningen. Het voorakkoord van het zesde intersectoraal akkoord (VIA6) moet leiden tot een betere verloning, meer mensen op de werkvloer en meer werkbaar werk. Het luik middelen koopkracht werd verder opgenomen in het deelakkoord tussen de sociale partners van de publieke sector van 21 december 2020 en uiteindelijk gefinaliseerd in het zesde vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021.

Een van de belangrijkste elementen wat het luik koopkracht betreft is de implementatie van een voor de publieke sector aangepast IFIC-model, meer bepaald een verloningsmodel wat meer taakgericht verlonen mogelijk maakt. Dit eveneens met het oog op de geleidelijke harmonisatie van de verloning van het personeel in de private en publieke zorg, zowel op federaal als regionaal niveau. 

In het akkoord werd opgenomen dat dit nieuwe model eerst bij de geregionaliseerde sectoren ouderenzorg zou geïmplementeerd worden, binnen OCMW Gent zijn dit de woonzorgcentra (WZC's). Voor de diensten kinderopvang die onder het VIA6-akkoord vallen is het nieuwe IFIC-loonhuis met eigen sectorale barema's nog niet operationeel. In afwachting van de implementatie van IFIC wordt een voorafname op de implementatie van IFIC gedaan door aan bepaalde personeelsleden nu reeds een barema toe te kennen dat gelijk is aan het IFIC-barema van de overeenstemmende functie in de geregionaliseerde sectoren. De in dienst zijnde personeelsleden hebben echter steeds de mogelijkheid om te kiezen tussen hun huidig salarisschalen en de nieuwe salarisschaal.

In de akkoorden en protocollen wordt daarom opgenomen om aan de kinderbegeleiders het IFIC-barema categorie 11 toe te kennen tot 18 jaar anciënniteit, vanaf het 19de jaar anciënniteit wordt dit barema aangevuld tot de C2-schaal. 

De meerkost van de implementatie van deze voorafname wordt door de Vlaamse overheid aan de lokale besturen terugbetaald en past binnen de perken van het in het VIA6-akkoord voorziene budget.

In principe moet het kader voor (de voorafname op) dit nieuwe verloningsbeleid eerst worden uitgeschreven in een Vlaams Rechtspositiebesluit, waarop de lokale rechtspositieregeling vervolgens moet aangepast worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gelet op de akkoorden en protocols die afgesloten werden tussen de sociale partners en de daarin voorziene data van inwerkingtreding is het niet langer mogelijk om te wachten op dit besluit zonder de afspraken uit deze akkoorden te schenden. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen heeft in zijn brief van 22 december 2021 daarom laten weten dat van de lokale besturen verwacht wordt dat ze deze afspraken al naleven en implementeren in afwachting van het aangepast rechtspositiebesluit, meer bepaald de toekenning van deze nieuwe salarisschaal aan de nieuwe medewerkers die vanaf 1 januari 2022 in dienst treden als kinderbegeleider.

Aan de gemeenteraad wordt daarom  de goedkeuring gevraagd om in uitvoering van dit schrijven van de minister de nieuwe kinderbegeleiders die vanaf 1 januari 2022 in dienst treden, deze nieuwe salarisschaal reeds toe te kennen. 

In tussentijd moet het Vlaams rechtspositiebesluit hieraan worden aangepast, zodat ook de rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent (RPR) kan worden gewijzigd zodat de implementatie van deze salarisschaal bindend wordt en kan vertaald worden in de lokale RPR. Deze RPR-wijziging zal dan ook nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 

Activiteit

ACN1710 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed dat nieuwe medewerkers die vanaf 1 januari 2022 in dienst treden als kinderbegeleider zullen verloond worden volgens de salarisschaal zoals opgenomen in bijgevoegde brief van minister Somers van 22 december 2021.


Bijlagen

  • Brief minister Somers_uitrol IFIC