Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00055 - Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - eerste mobiliteitscyclus 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00055 - Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - eerste mobiliteitscyclus 2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00055 - Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - eerste mobiliteitscyclus 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00055 - Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - eerste mobiliteitscyclus 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 54, eerste lid, 56, eerste lid, 121 en 128;
  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder artikelen IV.I.3, tweede lid, (zoals dit van toepassing was op 13 september 2021), IV.I.30 en IV.I.33, §1, eerste lid, (zoals dit van toepassing was op 13 september 2021) en deel VI, titel II, hoofdstuk I, afdeling 1, onderafdeling 1 (de eerste aanwijzing van extern aangeworven aspiranten, met uitzondering van de aspirant-commissarissen van politie) en deel VI, titel II, hoofdstuk II (de regeling van de mobiliteit);
  • Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
  • Ministerieel Besluit van 9 september 2021 tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten en van het ministerieel besluit van 11 juli 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de selectie en de rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten, artikel 1, tweede lid;
  • Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
  • Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen;
  • Omzendbrief GPI 15quinquies van 6 april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
  • Omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten (zoals deze van toepassing was op 13 september 2021);
  • Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2021 houdende de personeelsformatie van de Politiezone Gent en de weging en indeling in klassen van de functies van het niveau A van de Politiezone Gent.

Voorgestelde uitgaven

€ 3.347.910,26

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), artikelen IV.I.3, tweede lid, (zoals dit van toepassing was op 13 september 2021) en VI.II.15, §1, eerste lid, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het financieel meerjarenplan van de Politie voorziet een gemiddelde personeelsbezetting van 1.119 operationele personeelsleden en 209 administratieve en logistieke personeelsleden.

Aan de gemeenteraad wordt, in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2022, goedkeuring gevraagd om binnen het administratief en logistiek kader één betrekking en binnen het operationeel kader 45 betrekkingen vacant te verklaren.
Voor de functies van inspecteur van politie/basiskader wordt bovendien goedkeuring gevraagd om deze plaatsen, indien deze niet via de reguliere mobiliteit worden ingevuld, aan te bieden via de systemen van de onmiddellijke werving en/of de aspirantenmobiliteit en/of via het nieuw aanwervingsconcept.

De korpschef adviseert om de volgende functies vacant te stellen:

- 1 betrekking in het administratief en logistiek kader:

Dienst
Functie
Graad
Dienst Informatie Analyse en Kennisbeheer
1 functioneel beheerder
Assistent/niveau C


- 45 betrekkingen in het operationeel kader:

Dienst
Functie
Graad
Dienst Zonale Sturing
4 Operatoren
Inspecteur van politie
Interventiedienst
15 Medewerkers Interventieteams
Inspecteur van politie
Lokale Recherchedienst
1 Teamleider LRD
Hoofdinspecteur van politie
Lokale Recherchedienst
2 Rechercheurs
Inspecteur van politie
Lokale Recherchedienst
1 Rechercheur LCCU
Inspecteur van politie
Wijkdienst
3 Medewerkers Onthaal en Administratie
Inspecteur van politie
Wijkdienst
5 Buurtinspecteurs
Inspecteur van politie
Wijkdienst
2 Medewerkers Wijkzorgteam
Inspecteur van politie
Verkeersdienst
4 Medewerkers Team Fiets
Inspecteur van politie
Verkeersdienst
2 Medewerkers Team Moto
Inspecteur van politie
Verkeersdienst
4 Medewerkers Team Acties
Inspecteur van politie
Dienst Operationele Acties
2 Medewerkers Overlastteam
Inspecteur van politie

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om een goede en veilige uitvoering van de operationele taken te kunnen verzekeren, dient niet alleen de uitstroom (de effectieve en de verwachte) te worden ondervangen. Een aantal diensten moet ook dringend versterkt worden. Daartoe is, in het raam van de eerste mobiliteit van 2022, een vacantverklaring van 46 betrekkingen noodzakelijk.

Binnen de Directie Operaties is het van cruciaal belang om de bezetting van de Dienst Operationele Acties, Dienst Zonale Sturing, de Interventiedienst, de Lokale Recherchedienst, de Wijkdienst, de Verkeersdienst en de Dienst Informatie Analyse en Kennisbeheer te versterken. Door de vacantverklaring van de 46 hoger vermelde betrekkingen wil de korpsleiding de kansen op instroom maximaliseren.

De vacatures van alle functies in het basiskader die niet ingevuld geraken via de reguliere mobiliteit kunnen aan de kandidaat-inspecteurs of aan de aspirant-inspecteurs die zich ten laatste op 13 september 2021 rechtsgeldig kandidaat stelden via 2 systemen aangeboden worden: de aspirantenmobiliteit en de onmiddellijke werving.
De korpsleiding kan bepalen hoeveel van de niet ingevulde plaatsen in één of meerdere aspirantenmobiliteit(en) worden opengesteld. Hierbij tekenen aspirant-inspecteurs van politie gedurende hun basisopleiding in op een specifieke vacante plaats die ze direct na hun opleiding opnemen.
De korpsleiding kan ook een aantal niet ingevulde plaatsen aanbieden via de onmiddellijke werving. Hierbij tekenen kandidaat-inspecteurs van politie, voorafgaand aan de start van hun basisopleiding, in op een specifieke vacante plaats die ze onmiddellijk na het beëindigen van hun basisopleiding opnemen.

Op 14 september 2021 trad voor het basiskader een nieuw aanwervingsconcept in werking. Dit nieuwe aanwervingsconcept vervangt de twee in de vorige alinea toegelichte aanwervingssystemen (de aspirantenmobiliteit en de onmiddellijke werving). Het nieuwe aanwervingsconcept is van toepassing op de kandidaatstellingen die op of na 14 september 2021 rechtsgeldig werden ingediend. De korpsleiding kan beslissen om de plaatsen, die op niet via de reguliere mobiliteit ingevuld raken, ook via dit nieuwe aanwervingsconcept aan te bieden.

Overzicht van de uitgaven

De raming van de brutoloonkost (op jaarbasis) gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie).

aantal en graad bedrag
1 assistent (niveau C)
58.332,79 euro
44 inspecteurs van politie
3.195.448,08 euro
1 hoofdinspecteur van politie
94.129,39 euro


Totaal van de jaarlijkse bruto loonkost voor 46 vacante betrekkingen: 3.347.910,26 euro.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader in de eerste mobiliteitscyclus van 2022 voor de volgende diensten van de Politiezone Gent:

- 1 betrekking in het administratief en logistiek kader:

Dienst
Functie
Graad
Dienst Informatie Analyse en Kennisbeheer
1 functioneel beheerder
Assistent/niveau C


- 45 betrekkingen in het operationeel kader:

Dienst
Functie
Graad
Dienst Zonale Sturing
4 Operatoren
Inspecteur van politie
Interventiedienst
15 Medewerkers Interventieteams
Inspecteur van politie
Lokale Recherchedienst
1 Teamleider LRD
Hoofdinspecteur van politie
Lokale Recherchedienst
2 Rechercheurs
Inspecteur van politie
Lokale Recherchedienst
1 Rechercheur LCCU
Inspecteur van politie
Wijkdienst
3 Medewerkers Onthaal en Administratie
Inspecteur van politie
Wijkdienst
5 Buurtinspecteurs
Inspecteur van politie
Wijkdienst
2 Medewerkers Wijkzorgteam
Inspecteur van politie
Verkeersdienst
4 Medewerkers Team Fiets
Inspecteur van politie
Verkeersdienst
2 Medewerkers Team Moto
Inspecteur van politie
Verkeersdienst
4 Medewerkers Team Acties
Inspecteur van politie
Dienst Operationele Acties
2 Medewerkers Overlastteam
Inspecteur van politieArtikel 2

Keurt goed dat de eventueel niet ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie/basiskader, die vacant zijn verklaard in het raam van de eerste mobiliteitscyclus van 2022, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, worden opengesteld via de onmiddellijke werving en/of in de aspirantenmobiliteit of via het nieuwe aanwervingsconcept voor het basiskader. Het openstellen van die betrekkingen kan eventueel over meerdere wervingsmomenten worden opgesplitst.