Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00070 - Verhindering wegens ouderschapsverlof van mevrouw Sara Matthieu, raadslid - Kennisneming - Tijdelijke vervanging - Onderzoek der verkiesbaarheid van de heer Jeroen Van Lysebettens , derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 1 (verkiezingen van 14 oktober 2018) - Kennisneming

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:10
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Christophe Peeters

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_GR_00070 - Verhindering wegens ouderschapsverlof van mevrouw Sara Matthieu, raadslid - Kennisneming - Tijdelijke vervanging - Onderzoek der verkiesbaarheid van de heer Jeroen Van Lysebettens , derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 1 (verkiezingen van 14 oktober 2018) - Kennisneming 2022_GR_00070 - Verhindering wegens ouderschapsverlof van mevrouw Sara Matthieu, raadslid - Kennisneming - Tijdelijke vervanging - Onderzoek der verkiesbaarheid van de heer Jeroen Van Lysebettens , derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 1 (verkiezingen van 14 oktober 2018) - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 6§3, 13, 14, 68, 70 en 71.
  • Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 12, 2° en 14. 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 5 januari 2022 deelde raadslid Sara Matthieu schriftelijk aan de voorzitter van de gemeenteraad mee dat ze ouderschapsverlof wenst te nemen vanaf 24 december 2021. Zij verzoekt de gemeenteraad om tijdelijk een vervanger aan te duiden. Overeenkomstig artikel 70 van het Decreet over het lokaal bestuur, houdt dit van rechtswege ook de verhindering als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn in.

Conform artikel 12 van het Decreet over het lokaal bestuur neemt de gemeenteraad akte van de verhindering van het gemeenteraadslid dat ouderschapsverlof wil nemen voor de geboorte of adoptie van een kind. Dat gemeenteraadslid wordt op zijn schriftelijke verzoek, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad, vervangen, op zijn vroegst vanaf de zesde week voor de vermoedelijke datum van de geboorte of van de adoptie, tot het einde van de negende week na de adoptie of geboorte. Op schriftelijk verzoek wordt de onderbreking van de uitoefening van het mandaat na de negende week verlengd met een duur die gelijk is aan de termijn waarin het raadslid zijn mandaat heeft uitgeoefend tijdens de periode van zes weken die aan de dag van de geboorte of de adoptie voorafgaat.

Een gemeenteraadslid dat verhinderd is, wordt overeenkomstig artikel 14 van het Decreet over het lokaal bestuur, vervangen door zijn opvolger. De opvolger wordt aangewezen overeenkomstig het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Mevrouw Emilie Peeters en de heer Yves De Moor, respectievelijk eerste en tweede opvolgend lid van de lijst nummer 1 (verkiezingen van 14 oktober 2018) lieten schriftelijk weten dat zij niet wensen in te gaan op de mogelijkheid om raadslid Sara Matthieu tijdelijk te vervangen. Een opvolger kan een tijdelijke vervanging weigeren zonder dat dit een definitieve verzaking aan het mandaat van gemeenteraadslid inhoudt.

Onderzoek van de geloofsbrieven wijst uit dat de heer Jeroen Van Lysebettens, derde opvolgend raadslid van de lijst nummer 1 (verkiezingen van 14 oktober 2018), in aanmerking komt voor de vervanging van raadslid Sara Matthieu.

De vervanging dient te gebeuren door de eerste opvolger die hiertoe in aanmerking komt. Wegens verzaking door de eerste en tweede opvolger op lijst nummer 1, gebeurt de vervanging door de heer Jeroen Van Lysebettens, derde opvolger.

De verkozen raadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen volgens artikel 14 van het Decreet over het lokaal bestuur in openbare vergadering de eed af in handen van de voorzitter. Artikel 6 §3 van het Decreet over het lokaal bestuur bevat eveneens de tekst van de voorgeschreven eedformule: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”

Overeenkomstig artikel 68 van het Decreet over het lokaal bestuur, wordt de heer Jeroen Van Lysebettens door zijn aanstelling als gemeenteraadslid van rechtswege lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de verhindering van raadslid Sara Matthieu wegens ouderschapsverlof voor de geboorte van een kind, voor de periode van 24 december 2021 tot en met 25 februari 2022.

Artikel 2

Stelt vast dat de heer Jeroen Van Lysebettens aan de door de wet vereiste voorwaarden tot verkiesbaarheid voldoet en zich niet bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid. Duidt Jeroen Van Lysebettens aan als vervanger voor de periode van verhindering van raadslid Sara Matthieu.

Artikel 3

Neemt kennis van de eedaflegging van de heer Jeroen Van Lysebettens in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, ter zitting van 24 januari 2022.


Bijlagen

  • Uittreksel uit het bevolkingsregister Jeroen Van Lysebettens
  • Uittreksel uit het strafregister Jeroen Van Lysebettens
  • Verklaring op eer Jeroen Van Lysebettens
  • Attest verkiesbaarheid Jeroen Van Lysebettens